Länk till startsidan

Aktuella beslut i korthet

I arkivet hittar du våra publicerade beslut i korthet.

Prenumerera på aktuella beslut i korthet

 1. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut 30 mars 2023

  En ny mat- och måltidsplan samt plan för klimatneutralt byggande. Det är två av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om den 30 mars. Samtliga

 2. Aktuella beslut

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i mars 2023

  Utbildningsnämnden fastställde utbud av program och inriktningar på nationella program i gymnasie- och gymnasiesärskolan i Lund läsåret 2023/24. Det

 3. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut vid extrainsatt sammanträde mars 2023

  Stora planerade förändringar i stadsbusstrafiken genom centrala Lund. Det var den fråga som behandlades på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde

 4. Kommun och politik

  Servicenämnden - aktuella beslut i mars 2023

  Den 15 mars höll servicenämnden sitt tredje sammanträde för året. Detta skedde i samband med ett längre utbildningspass om serviceförvaltningens

 5. Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i mars 2023

  Den ekonomiska månadsrapporten per februari 2023, stöd till idrottsföreningar, ett Lundaförslag och en skrivelse om Fågelvallen var några av de

 6. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i mars 2023

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om en detaljplan i Brunnshög som gör det möjligt att bygga en ny förskola och skola för 450 barn. Andra

 7. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut mars 2023

  Från och med april gäller seniorbiljetten för resor till Örtofta station och tre nya utegym ska byggas i Lund. Utöver dessa ärenden som behandlades 22

 8. Aktuella beslut

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut mars 2023

  Tillsynsplanen och en utökning av feriepraktiken är ett par av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 22

 9. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut 21 mars 2023

  Ett Lundaförslag om likvärdig skola öster om motorvägen i Lunds tätort var en av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde

 10. Aktuella beslut

  Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut mars 2023

  De ärenden som renhållningsstyrelsen fattade beslut om på sammanträdet den 21 mars var remissärenden och informationsärenden. Därför gjordes ingen

 11. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut mars 2023

  Ett sammanhängande idrottsstråk i södra Lund, ny mat- och måltidsplan samt plan för klimatneutralt byggande. Det är några av ärendena som

 12. Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut mars 2023

  Samarbetsavtal med LKF avseende särskilt boende för äldre, avsiktsförklaring kring nya LSS servicelägenheter samt årsanalysen var några av ärendena

 13. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden – aktuella beslut 7 mars 2023

  Årsanalys för 2022 samt renovering av Vårfruskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 7 mars.

 14. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut mars 2023

  Utökat omhändertagande av europeiskt avfall vid Sysavs anläggningar var en av frågorna som kommunfullmäktige beslutade om vid sitt sammanträde den 2

 15. Aktuella beslut

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i mars 2023

  Verksamhetsplan med internbudget 2023 var ett av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 1 mars. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser,

 16. Kommun och politik

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut februari 2023

  Årsredovisningen för 2022 är ett av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 22 februari. Här kan du läsa

 17. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut februari 2023

  Den 15 februari höll servicenämnden sitt andra sammanträde för året, där man bland annat fastställde årsanalysen för 2022. Nämnden fick även

 18. Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i februari 2023

  Verksamhetsplan och internbudget för 2023, bidrag och verksamhetsstöd, val av ledamöter till kommunala råd, införande av fokusgrupper och principer

 19. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i februari 2023

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om årsanalysen för 2022, ett nytt gatunamn och att planeringen kan starta för fler bostäder i

 20. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut februari 2023

  Ökat mottagande av europeiskt avfall, ansökan om att bli litteraturstad och extra stöd till stiftelsen Arenan. Det är några av de ärenden

 21. Aktuella beslut

  Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut februari 2023

  På renhållningsstyrelsens sammanträde den 14 februari fattades bland annat beslut om justering av avfallstaxan och årsanalysen togs upp. Samtliga

 22. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden – aktuella beslut februari 2023

  Tre Lundaförslag, ett ärende om trafiken i Södra Sandby och en uppdatering av cykelstråken i Lunds stad var några av de ärenden som behandlades på

 23. Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut januari 2023

  Idéburet offentligt partnerskap mellan SPF Seniorerna Stångby och vård-och omsorgsförvaltningen, avsiktsförklaring gällande nya bostäder, och

 24. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut februari 2023

  Bildandet av naturreservatet Dalby fälad – Klockarelyckan var ett av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om vid sitt sammanträde den 2 februari.

 25. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden – aktuella beslut februari 2023

  Verksamhetsplan och internbudget för 2023, bidrag till enskilda huvudmän och ersättningar till andra kommuner samt en utredning gällande inrättande av

 26. Kommun och politik

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut januari 2023

  Budget och verksamhetsplan för 2023, årets plan för intern kontroll och samarbetsavtal om arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser med

 27. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden – aktuella beslut i januari 2023

  Årets första tekniska nämnd i den nya mandatperioden beslutade bland annat om två Lundaförslag och en verksamhetsplan med internbudget för 2023.

 28. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut i januari 2023

  Den 18 januari höll den nytillträdda servicenämnden sitt första sammanträde för mandatperioden, där ledamöterna även fick en introduktion till

 29. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i januari 2023

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om verksamhetsplan och budget för 2023. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser,

 30. Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i januari 2023

  Uppföljning av intern kontroll, ansökan om Ordets stad, sammanträdestider 2023 och yttrande över en motion var några av de ärenden som behandlades på

 31. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut januari 2023

  Nya riktlinjer för kamerabevakning, bildandet av ett nytt naturreservat och mer tid att rösta på medborgarförslag. Det är några av de ärenden som

 32. Aktuella beslut

  Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut januari 2023

  På renhållningsstyrelsens sammanträde den 17 januari fattades bland annat beslut om verksamhetsplan för 2023. Samtliga sammanträdeshandlingar, som

 33. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut mars 2023

  Från och med april gäller seniorbiljetten för resor till Örtofta station och tre nya utegym ska byggas i Lund. Utöver dessa ärenden som behandlades 22

 34. Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i december 2022

  Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, yttrande över två motioner samt fyra Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på kultur-

 35. Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut december 2022

  Färre antal medarbetare per chef, träffpunkt Fäladslyktan och systematisk arbetsmiljöarbete 2002. Det var några av ärendena som vård- och

 36. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut december 2022

  Beställning av en ny Fäladsskola samt en summerande rapport om huvudmannens kvalitetsarbete. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden

 37. Aktuella beslut

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut december 2022

  Kartläggning av hemlösheten och idéburet offentligt partnerskap med Personligt ombud Skåne är ett par av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads-

 38. Förskola och skola

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i december 2022

  En auktorisationsmodell med resultatbaserad ersättning för externa utförare av vuxenutbildning var ett av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden

 39. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut december 2022: budget för 2023-2025

  Nya övergripande mål, en oförändrad skattesats, en rad nya satsningar och nytt ledarskap i nämnder och styrelser. Efter två långa dagars sammanträde

 40. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut december 2022

  Den 8 december höll servicenämnden sitt sista sammanträde för mandatperioden. På dagordningen stod bland annat samordnade servicetjänster, intern

 41. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i december 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om några detaljplaner som kan göra det möjligt att bygga en ny skola på Norra Fäladen och nya

 42. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut december 2022

  Bredbandssatsning på landsbygden, ett samlat idrottsstråk i centrala och södra Lund samt ansökan om att bli europeisk ungdomshuvudstad 2026. Det är

 43. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut i december 2022

  Lundaförslag om skatepark, odlingslotter och byggnation var några av de ärenden tekniska nämnden tog upp på årets och mandatperiodens sista möte.

 44. Aktuella beslut

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i november 2022

  Uppföljning av utbildningsförvaltningens miljöarbete och arbetet med att säkerställa trygghet och studiero var två av de ärenden som togs upp i

 45. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut november 2022

  Upphandling och försäljning av förskolebussar och en revidering av riktlinjerna för skolskjuts. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden

 46. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut vid extrainsatt sammanträde november 2022

  Vid måndagens extrainsatta sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom ett förslag till budget för år 2023 samt ekonomi- och

 47. Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut november 2022

  Upphandling enligt LOU av bostad med särskild boende och månadsrapport per 31 oktober. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade

 48. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut november 2022

  Nästa års skattesats och beställningen av en ny förskola i Stångby. Det är två av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om vid sitt sammanträde den

 49. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut i november

  Vid sitt sammanträde den 16 november behandlade servicenämnden bland annat avskrivning av fordran och Lundaförslag angående samlingsplats för muslimer

 50. Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i november 2022

  Lunds kulturpris 2022, Lundapokalen 2022, årets stipendier inom idrott och kultur samt ett Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på

 51. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i november 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om några detaljplaner som kan göra det möjligt att bygga nya bostäder på Klostergården, dra om

 52. Aktuella beslut

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut november 2022

  Lagrådsremissen Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende är ett av de ärenden som togs upp på

 53. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut november 2022

  Nu inleds första etappen i omvandlingen av den nya stadsdelen Västerbro med projektering av bland annat ut- och ombyggnad av ett antal gator, bland

 54. Aktuella beslut

  Kommunstyrelsen - aktuella beslut november 2022

  Riktlinjer för grönare och mer inspirerande skolgårdar, kommunens remissvar till Region Skåne om var nya universitetssjukhuset bäst placeras och en ny

 55. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut oktober 2022

  2023 års skattesats var ett av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 31 oktober. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser,

 56. Förskola och skola

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i oktober 2022

  Antagningsrapport gymnasie- och gymnasiesärskolan 2022 var ett av ärendena som utbildningsnämnden fattade beslut om den 26 oktober. Samtliga

 57. Kommun och politik

  Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut oktober 2022

  På renhållningsstyrelsens sammanträde den 26 oktober fattades beslut om nya taxor och avgifter för avfallshämtning och andra tjänster. Ärendet går nu

 58. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut oktober 2022

  Ny kommunstyrelse, ny ordförande för denna samt vilka som blir kommunalråd och oppositionsråd för den kommande mandatperioden beslutades vid

 59. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut oktober 2022

  Vid sitt sammanträde den 19 oktober behandlade servicenämnden bland annat en organisatorisk förändring av Kretsloppsgruppen, som vid nyår övergår från

 60. Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i oktober 2022

  Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning , tobak och spel om pengar i Lunds kommun 2023-2025, underlag för strategisk lokalförsörjningsplan och

 61. Kommun och politik

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i oktober 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att en detaljplan som kan göra det möjligt att bygga två nya villor i Björnstorp ska ut på samråd. Man

 62. Aktuella beslut

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut oktober 2022

  Bostad- och lokalförsörjningsplan 2023-2026, rapport om feriepraktik 2022, fritidspeng till barn, extrastöd till familjer med bostadsbidrag och ny

 63. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut i oktober 2022

  Nämnden behandlade bland annat ett Lundaförslag, förslag om minskad energiförbrukning inom gatubelysning, en utredning om fler koloni- och

 64. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i oktober 2022

  Underlag för den strategiska lokalförsörjningsplanen för de kommande tio åren samt ett breddat uppdrag för Naturskolan. Det är några av de frågor som

 65. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut i oktober 2022

  Delårsbokslut för verksamhetsåret 2022 samt framtida huvudmannaskap för innovationsplattformen Future by Lund var två av ärendena som

 66. Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut oktober 2022

  Avsiktsförklaring gällande gruppboende enligt LSS och ställningstagande till deltagande i den nationella brukarundersökningen LSS. Det var några av

 67. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut i oktober 2022

  Ett väntat ekonomiskt överskott för år 2022, Future by Lunds framtid och extra stöd till barnfamiljer som pressas av stigande priser. Det var några av

 68. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut i september 2022

  Ny renhållningsordning var ett av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september. Samtliga sammanträdeshandlingar, som

 69. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut september 2022

  Vid sitt sammanträde den 21 september behandlade servicenämnden bland annat årets andra delårsrapport. Nämnden fick information från

 70. Aktuella beslut

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i september 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Månadsuppföljning av ekonomi och lokaler och beslut om resultatbaserad

 71. Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i september 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Delårsrapport per augusti, planeringsdirektiv för Lunds Idrottsstråk och

 72. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut september 2022

  Nämnden behandlade bland annat två Lundaförslag, exploateringsavtal för nya bostäder på Klostergården och en markreservation för dagvattenhantering

 73. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i september 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Delårsrapport per augusti, viljeinriktning för den strategiska

 74. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i september 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om en detaljplan som gör

 75. Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut september 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Framtida drift av bostäder med särskild service enligt LSS, skrivelsen fler

 76. Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut september 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Delårsrapporten, avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter och ansökan

 77. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut augusti 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Vid sitt sammanträde den 24 augusti behandlade servicenämnden bland annat

 78. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut i augusti 2022

  Nytt friluftsstråk i Veberöd, klartecken för 14 vinnande medborgarförslag samt förstärkt stöd till nämnder och föreningsliv på grund av omvärldsläget.

 79. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut augusti 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Barn- och skolnämnden hade den 30 augusti sitt första sammanträde efter

 80. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut i augusti 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Nytt bostadsförsörjningsprogram, gratis ledsagning enligt socialtjänstlagen och

 81. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut augusti 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Flera Lundaförslag, utökad busstrafik till Stångby, riktlinjer för

 82. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i augusti 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att det är dags för

 83. Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut augusti 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Remissvaret på kommunstyrelsens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för

 84. Aktuella beslut

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut juni 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Ekonomi- och verksamhetsplanen, uppföljning av lokal- och bostadsplanen samt

 85. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut juni 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Fortsatt trafik på busslinje 21, bar och bistro på biograf Kino samt nya

 86. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut juni 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Delad förskole- och fritidshemsavgift för föräldrar som inte är folkbokförda på

 87. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut juni 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Nämndens sista möte före sommaren handlade mycket om trafiken i Södra Sandby,

 88. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut juni 2022

  Servicenämnden inledde sammanträdet den 8 juni med studiebesök i den pågående renoveringen av Stadshallen. Denna gång fattade nämnden inga större

 89. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut i juni 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Stärkt stöd för skyddsbehövande från Ukraina och bildandet av en gemensam

 90. Aktuella beslut

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i juni 2022

  Fastställt programutbud för gymnasie- och gymnasiesärskolor läsåret 2023/24, resultatbaserad ersättning och avtalen med utbildningsanordnare inom

 91. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i juni 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att starta planeringsarbetet för ett

 92. Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut juni 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. De ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sammanträdet den 8 juni var

 93. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut maj 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Delårsrapport per april, skolval till förskoleklass inför höstterminen samt ny

 94. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut juni 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Förstärkt stöd för mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina, nytt

 95. Aktuella beslut

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i maj 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Information och beslut om stadsbidrag, mat i ordinärt boende och remissvar i

 96. Aktuella beslut

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i maj 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Delårsrapport och fördelning av skolmiljarden var några av de ärenden som togs

 97. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut i maj 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Nytt näringslivsprogram och fördjupad översiktsplan för Veberöd är två av

 98. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i maj 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att om att det kan bli

 99. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut maj 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Den 18 maj tog tekniska nämnden bland annat upp två ärenden om naturskydd, i

 100. Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut maj 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Delårsrapporten och lägesrapport feriepraktik är ett par av de ärenden som togs

 101. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut i april 2022

  Den 27 april behandlade nämnden bland annat måltidsleveranser till externa skolor och förskolor, delegering och fördelning av arbetsuppgifter samt

 102. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut i maj 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Fördjupad översiktsplan för Veberöd, pandemistöd till skolorna och ansökan om

 103. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut maj 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Lokalförändring för Målarstugans förskola, ett Lundaförslag om

 104. Aktuella beslut

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut april 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Information om verksamhetsåret 2021 från Norlandia Care och planläggning av

 105. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut i april 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Ombyggnationer av Häckebergaskolan och Polhemskolan samt kommunens

 106. Aktuella beslut

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i april 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Förutsättningarna att erbjuda ukrainska flyktingar utbildning i svenska och

 107. Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut april 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Kvalitetsredovisningen och patientsäkerhetsberättelsen för 2021 är ett par av

 108. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i april 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att två planprogram ska

 109. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut april 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Nämndens möte hölls i Södra Sandby och föregicks av en öppen del där

 110. Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut april 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Permanenta idrottshallar på Bollhuset, ombyggnation av Häckebergaskolan och

 111. Aktuella beslut

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i mars 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Heldygnskoncept för måltider, årsanalys och idéburet offentligt partnerskap om

 112. Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut i mars 2022

  Lunds framtida avloppsrening och skolbygge i Dalby är några av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars. Samtliga

 113. Aktuella beslut

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i mars 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Månadsuppföljning av ekonomi och lokaler, fördelning av statligt stöd och

 114. Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i mars 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Stöd med anledning av kriget i Ukraina, överföring av Skolbibliotekscentralen

 115. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut mars 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Under torsdagen gav byggnadsnämnden klartecken till Science Center som blir ett

 116. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden – aktuella beslut mars 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. En utvärdering av förskolans och skolans strukturresurssystem,

 117. Kommun och politik

  Socialnämnden – aktuella beslut mars 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Principer för kommunal feriepraktik, stängning av Systembolaget den 30 april

 118. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut mars 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Tre Lundaförslag, en politisk skrivelse, två igångsättningsbeslut för

 119. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut mars 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Vid sitt sammanträde den 14 mars behandlade servicenämnden bland annat

 120. Aktuella beslut

  Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut mars 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. På renhållningsstyrelsens sammanträde den 15 mars togs bland annat upp ett

 121. Aktuella beslut

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut mars 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Flaggning med den ukrainska flaggan, Lunds framtida avloppsrening och byggandet

 122. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden – aktuella beslut mars 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter 2021 samt riktlinjer för

 123. Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i februari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Årsanalys, ny idrottshall i Genarp och beställning av kontorslokaler vid

 124. Aktuella beslut

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut i februari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin under 2022 var ett av

 125. Aktuella beslut

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i februari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Årsanalysen är ett av de ärenden som togs upp på utbildningsnämndens

 126. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut februari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Under torsdagen gav byggnadsnämnden klartecken för att ta fram en ny detaljplan

 127. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut februari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Vid sitt sammanträde den 9 februari behandlade servicenämnden bland annat

 128. Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut februari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Årsanalysen är ett av de ärenden som togs upp på socialnämnden under

 129. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut februari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Tekniska nämnden behandlade bland annat fyra Lundaförslag, två politiska

 130. Aktuella beslut

   Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut i februari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Rutin för vaccinationskrav vid nyanställning, utökning av daglig verksamhet

 131. Aktuella beslut

  Kommunstyrelsen - aktuella beslut i februari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Nytt åtgärdspaket mot pandemins konsekvenser, höjda avgifter för felparkerare

 132. Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut februari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Beställning av ombyggnad och ny idrottshall på Häckebergaskolan,

 133. Aktuella beslut

  Kommunfullmäktige - aktuella beslut i januari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun var ett av ärendena som

 134. Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut januari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 19 januari bland annat

 135. Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i januari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Under torsdagen gav byggnadsnämnden klartecken för Västerbros första nya

 136. Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut januari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Uppföljning av regelverk för bosättning av nyanlända enligt bosättningslagen

 137. Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut 19 januari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Tekniska nämnden behandlade flera Lundaförslag och politiska skrivelser på

 138. Aktuella beslut

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut 12 januari 2022

  Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Återuppbyggnad av Palettskolan, ansökan om att få arrangera SM-veckan samt