Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut maj 2023

Nya servicelägenheter inom kvarteret Margretedal, statsbidrag 2023, risk- och sårbarhetsanalys 2023–2026 samt yttrande avseende ett statligt huvudmannaskap för personlig assistens var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 10 maj. 

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsnämndens alla handlingar till sammanträdet den 10 maj

Nya servicelägenheter enligt LSS inom kvarteret Margretedal

Det finns ett ökande behov av servicelägenheter enligt LSS och Lunds kommuns Fastigheter AB (LKF) planerar att bygga 10–12 stycken inom kvarteret Margretedal. Nämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring mellan förvaltningen och LKF gällande de nya servicelägenheterna. Avsiktsförklaringen innebär att parterna kan gå vidare och identifiera vilka gemensamma åtgärder och framtida avtal som kommer att krävas.

Statsbidrag 2023

Förvaltningen kommer 2023 att ansöka om nio statsbidrag. Två är allmänna stadsbidrag och får användas generellt i kommunen som en utökad budgetram, medan de resterande sju statsbidragen ska användas till att utveckla och förbättra verksamheten.

Risk- och sårbarhetsanalys för vård- och omsorgsnämnders verksamhetsområde 2023–2026

En risk- och sårbarhetsanalys har gjorts under våren och samtliga verksamhetsområden har analyserat. Analysen visar att vård- och omsorgsnämnden har omfattande samhällsviktig verksamhet. Nämnden fastställer Risk- och sårbarhetsanalysen för perioden 2023–2026.

Yttrande avseende ett statligt huvudmannaskap för personlig assistens

Huvudmannaskapsutredningen har utrett om det ska ske förändringar när det gäller personlig assistent. Utredningen har lämnat förslag på hur insatsen personlig assistans kan organiseras. Den visar att ett statligt huvudmannaskap är att föredra, framför nuvarande ordning med ett delat huvudmannaskap och framför ett kommunalt huvudmannaskap. Nämnden har lämnat ett yttrande på huvudmannaskapsutredningen.

Uppdaterad:

Dela sidan: