Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut i januari 2023

Den 18 januari höll den nytillträdda servicenämnden sitt första sammanträde för mandatperioden, där ledamöterna även fick en introduktion till serviceförvaltningen och dess verksamheter.

Verksamhetsplan med internbudget 2023

Nämndens verksamhetsplan och internbudget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025 (EVP). Verksamhetsplanen och internbudget ska ge en helhetsbild över vilka förutsättningar förvaltningen har och utifrån den bakgrunden beskriva nämndens utvecklingsmål samt vilka ekonomiska resurser som krävs.

Nämnden beslutade:

  • att nämndens utvecklingsmål för 2023 ska vara oförändrade, det vill säga ”Skapa hållbara värden för kommunen” samt ”Effektivare förvaltning”
  • att fördelningen av de ekonomiska resurserna säkerställer att nämndens uppdrag kan utföras i enlighet med verksamhetsplanen och att nämnden utvecklingsmål uppfylls, samt
  • att finansiering sker i enlighet med internbudgeten

Granskningsrapport intern kontroll 2022

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och beslutar årligen om kommungemensamma kontrollaktiviteter. Nämnder och styrelser beslutar därefter om nämndspecifika kontrollaktiviteter som kompletterar de kommungemensamma.

Nämnden beslutade:

  • att godkänna den av förvaltningen utförda Granskningsrapport intern kontroll 2022 för servicenämnden

Handlingsplan för intern kontroll 2023

Nämnden beslutade:

  • att anta föreslagen handlingsplan för intern kontroll 2023 och de nämndspecifika kontrollaktiviteterna

Annonsering Drabantvägens förskola

Lunds kommunfullmäktige fattade den 24 november 2022 beslut om att godkänna ny beställning av förskola på Drabantvägen i Stångby, att ge servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnationen enligt bilagd beställning och att godkänna en indexerad investeringsram för projektet om 70 miljoner kronor.

Ärendet avser formalia, det vill säga att nämnden delegerar rätten att annonsera ut upphandlingen av entreprenad till servicedirektören.

Nämnden beslutade:

  • att delegera rätt till servicedirektören att fatta beslut om att annonsera upphandling för nybyggnad av Drabantvägens förskola i enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-12 Upphandling av ny förskola på Drabantvägen i Stångby.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: