Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut januari 2023

Idéburet offentligt partnerskap mellan SPF Seniorerna Stångby och vård-och omsorgsförvaltningen, avsiktsförklaring gällande nya bostäder, och verksamhetsplan och internbudget 2023. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 31 januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsnämndens alla handlingar till sammanträdet den 31 januari

Idéburet offentligt partnerskap mellan SPF Seniorerna Stångby och vård- och omsorgsförvaltningen

I Stångby finns det ingen träffpunkt för seniorer och SPF Seniorerna Stångby har bland annat därför under 2022 inlett aktiviteter för att motverka ensamhet bland de äldre. Tillsammans har förvaltningen och SPF Seniorerna Stångby utarbetat ett förslag till ett idéburet offentligt partnerskap för 2023. Förslaget innehåller samarbete kring sociala aktiviteter som utgår från Annexet till Torngården i Stångby. Nämnden beslutar att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan vård- och omsorgsförvaltningen och SPF Seniorerna Stångby.

Avsiktsförklaring Kugghjulet på Västerbro

Efter signalerat behov från verksamheten av fler platser inom särskilt boende för äldre (SÄBO), har det via LKF uppkommit möjlighet att uppföra nybyggnation för ändamålet på Västerbro, västra Lund. Västerbro är ett snabbväxande område som kommer att exploateras de närmaste åren fram till 2040 med uppförande av flerfamiljshus och andra samhällsnyttiga byggnader. Bedömningen är att kringliggande utemiljöer kan främja livskvalitén för brukarna samt skapa trivsel och trygghet. Nämnden beslutar att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med LKF.

Avsiktsförklaring för servicelägenheter på Norrgårdarna

LKF planerar uppförande av cirka 150 lägenheterna på Norrgårdarna i Stora Råby och har erbjudit vård- och omsorgsförvaltningen tio lägenheter att nyttja som servicelägenheter inom LSS. Utöver lägenheterna tillkommer en personal- och en gemensamhetslokal. Förvaltningen har tidigare redovisat ett ökat behov av bostäder inom LSS och ställer sig positiv till LKF:s förslag. Nämnden beslutar att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med LKF.

Verksamhetsplan och internbudget 2023

På sammanträdet 24 januari beslutade nämnden om verksamhetsplanen och intern budget för 2023.
Nämnden har goda förutsättningar att fullfölja och utveckla sitt uppdrag. Verksamheten som pågår dygnet runt och årets alla dagar är väl utvecklad och generellt sett är brukarna sammanantaget nöjda med de insatser som erbjuds. Det finns också utmaningar i uppdragen utifrån att kunna bibehålla eller öka kvalitet, verksamhetsutveckling och samtidig kontrollerad kostnadsutveckling.

Nämnden har fattat långsiktiga beslut om sex strategiskt prioriterade områden. I årets verksamhetsplan har ytterligare ett strategiskt område prioriterats Nära vård, utifrån den överenskommelsen om en aktivitets- och tidsplan som tecknats mellan Skånes kommuner och Region Skåne inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 2022–2025. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

De prioriterade strategiska områdena är;

  • Förebyggande insatser
  • Rehabilitering/Habilitering
  • Välfärdsteknik
  • Samarbete civilsamhället
  • Alternativa boendeformer
  • Modern och attraktiv arbetsgivare
  • Nära vård

Den demografiska utmaningen visar på stora ökningar i åldersgrupperna 85 år och äldre inom vilka det största omsorgsbehovet finns. Samtidigt visar omvärldsspaningen på en alltmer akut svårighet att rekrytera medarbetare i den omfattning som behövs. En framgångsrik kompetensförsörjning krävs för att bibehålla eller öka välfärdstjänsterna till dem som behöver insatser med samma eller bättre kvalitet. De två utmaningarna leder till en dubbel påfrestning inom verksamhetsområdet.

Uppdaterad:

Dela sidan: