Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut juni 2023

En temalekplats ska byggas på Sankt Hans backar och kommunen ska förhandla med Trafikverket om att ta över ansvaret för genomfartsgator i Genarp. Den 20 juni tog tekniska nämnden även beslut om att bygga klart allmänna ytor inom en del av verksamhetsområdet Hasslanda och att bygga en industrigata på Gunnesbo som bekostas av Alfa Laval. Nämnden fick även en prognos för hur bostadsbyggandet bedöms utvecklas i kommunen under de närmaste åren.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Temalekplats på Sankt Hans backar

Nämnden tog beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att handla upp en entreprenad för att bygga temalekplatsen Tippen på Sankt Hans backar. Lekplatsen ingår i den utvecklingsplan som togs fram för några år sedan, och som bland annat redan resulterat i utegym, bollplaner och ny belysning. Den ombyggda amfiteatern invigdes den 17 juni.

Sankt Hans Backar var en av Lunds kommuns största avfallsplatser från 1947 till 1967. Sedan dess har området utvecklats i flera omgångar. Idag är backarna ett av stadens mest populära grönområden, precis som det var innan staden lämnade sitt avfall här. Områdets historia ligger till grund för utformning av Tippen tillsammans med önskemål och idéer från barnen på Sankt Hansgården och elever på Backaskolan. Temalekplatsen anpassas för barn upp till ungefär 12 år.

Entreprenaden omfattar även en renovering av utemiljön väster om Sankt Hans gården. Här ska basketplanen renoveras och det blir ny cykelparkering. Den totala byggkostnaden beräknas till 10,5 miljoner kronor och temalekplatsen blir klar till våren/sommaren 2024.

Kommunen vill ta över ansvaret för genomfartsgator i Genarp

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att förhandla med Trafikverket om att ta över ansvaret för cirka 2,5 kilometer av genomfartsgatorna i Genarp. Om kommunen tar över ansvaret blir det enklare att sänka hastigheten för motorfordon och öka säkerheten för fotgängare och cyklister. Eget ansvar ger också kommunen större rådighet över ytor som påverkas av planprogrammet för Genarp. Det beräknas kosta kommunen 350 000 kr per år att ta hand om gatorna som berörs.

Kommunen ansvarar redan för genomfartsgatorna i Dalby och tog tidigare i år beslut om att förhandla med Trafikverket om motsvarande gator i Södra Sandby. Nämnden ser inget behov av att ta över ansvaret i Veberöd. Här finns inga planer som förutsätter att kommunen ansvarar för genomfartsgator och det finns redan separerade gång- och cykelvägar längs Dalbyvägen och del av Dörrödsvägen.

Allmänna ytor byggs klart på verksamhetsområdet Hasslanda I

Hasslanda i sydöstra Lund är ett av stadens största och mest populära verksamhetsområden. Det tidigare flygfältet lades ner 2009 och sedan dess har området utvecklats i flera etapper. Sedan detaljplanen för Hasslanda 1 vann laga kraft 2011 har en större del av området bebyggts, och kommunen kan nu göra klart allmänna ytor i form av gator, gång- och cykelbanor, trädplantering och diken för avvattning. Kostnaden beräknas till 11 miljoner kronor och arbetet beräknas vara klart till sommaren 2024.

Ny gata och cykelväg längs Nöbbelövs Mossaväg

Nämnden gav klartecken att handla upp en entreprenad som ska bygga en industrigata längs med Nöbbelövs Mossaväg på Gunnesbo. Gatan betalas av Alfa Laval som får möjlighet att exploatera sin fastighet Rudebok 1. Samtidigt passar kommunen på att förbättra den nuvarande gång- och cykelvägen till en kostnad av cirka 500 000 kr.

Prognos för bostadsbyggande i Lunds kommun

Nämnden tog emot och godkände en sammanställning av planerade och möjliga bostadsprojekt 2024 till 2026 med utblick mot 2028 i Lunds kommun. Sammanställningen är en ögonblicksbild från våren 2023 och en bedömning av situationen vad gäller planerade nybyggnadsprojekt. Omkring 1 200 bostäder bedöms årligen (i genomsnitt) kunna byggstartas under den kommande femårsperioden vilket är i linje med antagen Utbyggnadsplan 2030. Sammanställningen redovisar även kommunal verksamhetsmark.

Läs mer om Utbyggnadsplanen

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möte

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: