Länk till startsidan

Styrning av markfrågor, bostadsförsörjning och utbyggnad

Kommunens arbete med stads- och samhällsutveckling utgår från översiktsplanen och tre politiskt beslutade dokument.

  • Markpolicy 2030, antagen av kommunfullmäktige augusti 2022.
  • Bostadsförsörjningsprogram 2030, antaget av kommunfullmäktige augusti 2022.
  • Utbyggnadsplan 2030, antagen av kommunstyrelsen maj 2022.

Dokumenten ersätter den tidigare utbyggnads- och boendestrategin.

Markpolicy

Markpolicyn innehåller ambitioner och riktlinjer för hur kommunen ska utveckla, förvalta och använda sitt markinnehav samt hur utbyggnad och finansiering av allmän platsmark ska ske vid exploatering på privat mark.

Kommunalt markinnehav ger bättre förutsättningar att bevaka kommunala intressen vid utbyggnad. Genom strategiska markförvärv skapas en kommunal markreserv som möjliggör både förtätningsprojekt och utbyggnad enligt översiktsplanen. I markreserven kan ingå såväl utarrenderad jordbruksmark som hyreslokaler och ytor med tillfälliga användningsområden.

Markpolicy 2030 Pdf, 580 kB.

Kommunens mark kan användas för att tillgodose olika krav och ambitioner som till exempel byggnadskvaliteter, specialbostäder, miljövärden, olika upplåtelseformer, variation i bebyggelse och pressade byggkostnader. Försäljning av kommunal mark sker till marknadsmässigt pris och föregås i regel av en markanvisning.

Aktuella markanvisningstävlingar

 

Vid detaljplaneläggning och utbyggnad på privat mark kan det finnas behov av utbyggnad och ombyggnation av allmän plats. Fastighetsägare som har nytta av detaljplanen ska vidta eller finansiera åtgärder för att anlägga gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra nödvändigt åtgärder. Detta regleras i exploateringsavtal som kommunen tecknar med fastighetsägare innan detaljplan antas.

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet ger riktning till arbetet med bostadsförsörjning och bostadsplanering i kommunen. Programmet beskriver bland annat bostadspolitiska mål samt förslag på åtgärder som bidrar till att nå målen och säkerställer att de insatser som görs når de målgrupper som har störst behov.

Målet är att möjliggöra färdigställande av 800 bostäder om året fram till 2030, enligt det politiska direktiv för uppdraget som antogs av kommunstyrelsen i juni 2020.

Bostadsförsörjningsprogram 2030 Pdf, 2 MB.

Lunds kommun beräknas växa från 125 000 invånare 2019 till 145 000 år 2030 vilket innebär ett ökat behov av bostäder, särskilt för unga vuxna, barnfamiljer och äldre. Det behövs även bostäder för grupper som har svårt att ta sig i på den ordinarie bostadsmarknaden.

Förutsättningarna på bostadsmarknaden ser olika ut i Lunds stad och övriga tätorter. Efterfrågan på nya bostäder är lägre utanför Lunds stad. Genom aktiva insatser, målgruppsanpassad produktion och attraktiva områden kan efterfrågan i övriga tätorter öka, vilket kan leda till ökad nyproduktion.

Kommunens sju bostadspolitiska mål samlas under tre områden i bostadsförsörjningsprogrammet:

  • Trivsamma miljöer
  • Mångfald i utbudet
  • Hållbarhet.

De bostadspolitiska målen utgår från politiska direktiv, lagstiftning, analys av bostadsmarknaden och relevanta kommunala, regionala och nationella planer, program och mål. Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver hur kommunen med hjälp av effektivt och samordnat arbete ska nå de bostadspolitiska målen.

Utbyggnadsplan 2030

Utbyggnadsplanen sträcker sig fram till 2030 och är ett viktigt planeringsunderlag som visar hur Lunds kommun ska prioritera i fortsatt möjlig utbyggnad för bostäder och näringsliv. Planen bygger på den redan beslutade översiktsplanen från 2018 och utgår från en utbyggnadstakt motsvarande i genomsnitt 800 nya bostäder per år och plats för ett växande näringsliv.

Planens främsta syfte är att tydliggöra var och i vilken omfattning utbyggnad kan och bör ske för att så långt som möjligt svara mot identifierade behov och utmaningar. Utbyggnaden ska samtidigt gå i takt med kommunens utveckling och planerade större investeringar.

Fyra strategier är viktiga i prioriteringen av fortsatt utbyggnad:

  • Mångfald i bostadsutbudet
  • Fokus på näringslivets behov
  • Trivsamma miljöer med hållbarhet i fokus
  • Bygg färdigt

Utbyggnadsplan 2030 Pdf, 2 MB.

Utbyggnadsplanen medger 6000 färdigställda bostäder, främst genom förtätning och utbyggnad av Brunnshög, Råbylund och delar av Västerbro. Det görs plats för stadsintegrerat näringsliv i centrum och i de större stadsutvecklingsområdena Brunnshög, Kunskapsstråket och Västerbro. Särskilda arbetsplatsområden med urban karaktär utvecklas i bland annat Science Village och Ideon/Medicon Village.

Andra delar av Västerbro och Källby bör vänta till efter 2030.

Dalby

Fram till 2030 planeras 450 bostäder. Utbyggnad kan ske genom förtätning med flerbostadshus men det görs också plats för radhus, villor och fribyggartomter. I den sydöstra delen av Dalby planeras för nya verksamheter och andra arbetsplatser.

Södra Sandby

Fram till 2030 planeras 400 bostäder. Flest bostäder planeras i bykärnan och en bit söder om centrum. I centrum görs plats för näringsliv och service, i övrigt sker utvecklingen i anslutning till de verksamhetsområden som redan finns på orten.

Veberöd

Fram till 2030 planeras 250 bostäder. Bykärnan förtätas med flerbostadshus. På Idalafältet kan de bli en större andel radhus, villor och fribyggartomter. I norr blir det plats för fler arbetsplatser och verksamheter, i första hand i det befintliga området.

Genarp

Fram till 2030 planeras 100 bostäder. Bykärnan förtätas med flerbostadshus, i väster och norr ytterkanter kan det bli radhus, villor och fribyggartomter. Fler arbetsplatser och verksamheter blir det i det befintliga verksamhetsområdet i nordost.

Stångby

Fram till 2030 planeras 700 bostäder. Utbyggnad begränsas till områden där planeringen redan påbörjats, både väster och öster om järnvägsstationen. Här ges plats till flerbostadshus, radhus, villor och fribyggartomter. Service blir det främst öster om järnvägen, i södra Stångby kan det befintliga verksamhetsområdet förtätas.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?