Länk till startsidan

Ny översiktsplan – samråd

Ett förslag till samråd för en reviderad översiktsplan har varit på samråd under våren.

Totalt innebär förslaget att kommunen kan växa med totalt 30 000 nya bostäder fram till 2050. En ännu starkare inriktning på förtätning innebär att mindre jordbruksmark tas i anspråk än i den gällande översiktsplanen från 2018. Hellre än att skapa nya områden ska de som redan finns utvecklas, på så sätt kan Lund spara resurser och dra bättre nytta av till exempel skolor, parker, vägar och annan teknisk infrastruktur.

Av de nya bostäderna planeras två tredjedelar i Lunds stad och resten i de övriga tätorterna och på landsbygden.

Kortversion av förslaget som utskriftsvänlig PDF (7 sidor) Pdf, 4 MB.

350 yttranden under samrådet

I mars och april bjöd vi in till samtal om översiktsplanen på 11 olika platser i kommunen. En utställning som presenterade förslaget i korthet var både på stadshallen och kommunhuset Kristallen. Över 600 besök hade vi på de olika mötena.

Totalt har det kommit in 350 yttranden från privatpersoner, organisationer och formella remissinstanser. De allra flesta yttranden innehåller flera olika synpunkter på förslaget.

30 april var sista dag för att lämna synpunkter.

Framträdande teman

Från medborgarnas sida har det varit fyra tema som många har skrivit om.

 • Synpunkter på utbyggnadsförslag
  Bland annat synpunkter på området Hagalund i Dalby, utbyggnaden i Björnstorp och en del andra platser.
 • Bevara och utveckla grönskan
  Allmänt, men också för att värna Höjeådalens naturreservat, Nöbbelövs mosse, Klosterängshöjden med flera platser.
 • Inte bra med utfart på E22:an
  Främjar bilkörning och skapar mer trafik i ett redan bullrigt bostadsområde.
 • Värna jordbruksmarken
  Bättre att bygga på hårdgjorda ytor och återbruka de byggnader som redan finns än att bygga på den värdefulla jordbruksmarken.

Förslaget i sin helhet

Här hittar du förslaget i sin helhet, som en egen webbplats. Vi rekommenderar att använder en dator när du tar del av innehållet, det kan vara svårt att läsa på en mindre skärm.

Förslaget som en egen webbsida

Förslaget som PDF

 1. Inledning Pdf, 4 MB.
  Här beskrivs ett antal utgångspunkter för översiktsplanen. Här finns också en sammanfattning av förslaget.
 2. Planens huvuddrag Pdf, 4 MB.
  Här kan du ta del av de övergripande, strategiska riktningarna för kommunen samt se den samlade mark- och vattenanvändningskartan.
 3. Geografiska inriktningar Pdf, 36 MB.
  Här kan du läsa om vilka riktlinjer som gäller specifikt i en viss tätort, en del av landsbygden eller en särskild stadsdel.
 4. Tematiska inriktningar Pdf, 26 MB.
  Här kan du läsa om exempelvis grönstruktur, mobilitet, klimat eller vatten. För varje tematiskt område finns ställningstaganden och strategier.
 5. Riksintressen och lagskydd Pdf, 5 MB.
  Här redovisas hur översiktsplanen tar hänsyn till och eventuellt påverkar riksintressen och miljökvalitetsnormer.
 6. Konsekvenser Pdf, 4 MB.
  Här beskrivs planens konsekvenser utifrån social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Här hittar du också miljökonsekvensbeskrivningen.
 7. Mark- och vattenanvändningskarta Pdf, 1 MB.

Hela förslaget finns också att läsa på kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, och på alla Lunds bibliotek.

Sammanfattning av förslaget

Hela Lunds kommun växer och utvecklas. Som en regional tillväxtmotor, med flera livskraftiga tätorter och fantastiska natur- och landsbygdsmiljöer erbjuder Lund en stor variation och många möjligheter för boende, besökare, företag, utbildning och forskning.

Lunds nya översiktsplan ger möjlighet att utveckla 30 000 nya bostäder fram till 2050. Två tredjedelar av dessa planeras i Lunds tätort och resten i tätorterna och i byar på landsbygden.

Att hela kommunen ska leva och utvecklas är en av de prioriterade inriktningarna för förslaget till Lunds nya översiktsplan. Förslaget innebär ett större fokus på kommunens tätorter och landsbygd. Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp, Stångby, Revinge, Torna Hällestad, Vallkärra, Björnstorp och Håstad ska alla utvecklas som livskraftiga tätorter. Service, mötesplatser och kollektivtrafik ska stärkas utifrån orternas förutsättningar och utvecklingen ska ske i samspel med platsernas unika kvaliteter. Även de mindre byarna Hardeberga stationsby, Skatteberga, Dörröd och Vomb ges förutsättningar att växa.

Kommunens alla delar ska växa på ett sätt så att det skapas en sammanhängande och integrerad miljö som är trygg och överblickbar för människor som rör sig till fots och med cykel. En koncentration av bebyggelse till lägen med god kollektivtrafik tillsammans med en förstärkning av cykel- och kollektivtrafiknäten skapar förutsättningar för ett hållbart resande.

I staden ska stadskärnan och stadsdelarnas respektive centrum stärkas med mer service och handel, fler bostäder och mötesplatser. Kunskapsstråket sträcker sig mellan Lunds centrum och forskningsanläggningarna ESS och MAX IV på Brunnshög i nordost, längs med stråket utvecklas en mer mångfunktionell stad tillsammans med kunskaps- och innovationsmiljöer. Genom stadsomvandling i Västerbro växer stadskärnan västerut.

Antalet planerade bostäder är något fler än i den gällande översiktsplanen, men utan att fler utbyggnadsområden har lagts till. En bärande strategi för den fysiska inriktningen är att Lund ska växa genom förtätning i en resurseffektiv struktur. Det innebär att Lund som regel inte ska växa på högproduktiv jordbruksmark, men också att utbyggnaden ska dra nytta av de investeringar som redan är gjorda. I stället för att bygga nytt ska de fysiska miljöerna i större utsträckning utvecklas och samutnyttjas, det handlar om till exempel gator, parker, skolor och service.

När Lund ska axla rollen som regional motor med innovations- och kunskapsdrivet näringsliv i spetsen behöver ett brett och mångfacetterat näringslivs stärkas i hela kommunen. Översiktsplanen ska ge större möjligheter för såväl stora som små företag att utvecklas. Främst ska det ske genom förtätning i stadsintegrerade lägen och verksamhetsområden men också genom att erbjuda mer verksamhetsmark. Rätt verksamhet på rätt plats är en viktig princip för en god hushållning av mark.

Den täta strukturen skapar förutsättningar för en hållbar mobilitet och ett effektivt resursutnyttjande. Men förtätningen innebär också många utmaningar. Parallellt med att skapa utrymme för fler bostäder och fler och växande verksamheter behöver den byggda miljön kunna hantera ett förändrat klimat med ökat antal dagar med kraftig nederbörd samt ökad frekvens av värmeböljor och torka. Att stärka och utveckla de gröna och blå miljöerna är en viktig strategi för att göra de byggda miljöerna mer robusta i ett förändrat klimat men också för att stärka möjligheterna till rekreation.

Tidplan

2023

Dialog och annat förarbete

Maj: Kommunfullmäktige beslutade om en så kallad planeringsstrategi.

December: Byggnadsnämnden godkände förslaget till översiktsplan och skickade det vidare till kommunstyrelsen.

2024

14 februari: Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslutade att det är redo för samråd

Mars-april: Samråd med aktiviteter och möjlighet att lämna synpunkter.

30 april: Sista dag att lämna synpunkter.

Maj-augusti: Synpunkter tas om hand och förslaget bearbetas.

Hösten: Politiskt beslut fattas om granskning.

2025

Vinter: Granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Våren:  Synpunkter tas om hand och förslaget bearbetas

Sommaren: Kommunfullmäktige beslutar om översiktsplanen. Om ingen överklagar får den därefter laga kraft.

Mer om processen för att ta fram en översiktsplan och vad en översiktsplan är.

Vi fördjupar oss i Genarps viktigaste frågor

Hur ska Genarp utvecklas på lång sikt? Var kan vi bygga nytt, vad kan utvecklas och vad är viktigt att bevara? Genarp är en plats som vi tittade extra noga på under 2023 i arbetet med att revidera översiktsplanen.

Mer om arbetet i Genarp

Våra förutsättningar

En översiktsplan anger riktning och ger vägledning i beslut om hur kommunens fysiska miljöer ska utvecklas på längre sikt, en viktig del i arbetet är väga samman en rad olika intressen.

Som en grund i arbetet finns ett direktiv från kommunstyrelsen. I det betonas bland annat att hela Lund ska leva, att det ska skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och att Lund ska utvecklas hållbart i takt med omvärlden. Den nya planen ska ta sikte på Lund år 2050. 

Kommunstyrelsens direktiv Pdf, 272 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?