Länk till startsidan

Behandling av personuppgifter i Lunds kommun

Det är viktigt för oss som kommun att alla som bor och arbetar i Lund känner sig trygga och litar på att vi behandlar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. Här kan du läsa mer om hur vi gör det, och här finns också information om dina rättigheter.

Vem är ansvarig?

Respektive nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. Till exempel är barn- och skolnämnden ansvarig för de personuppgifter som behandlas i barn- och skolförvaltningen. Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddslagstiftningen är alltså den nämnd som hanterar ditt ärende.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas så kan du kontakta respektive förvaltning.

Kontaktuppgifter till förvaltningarna

Information om personuppgiftsbehandlingar per förvaltning

Du kan läsa mer om vilka slags personuppgifter de olika förvaltningarnas verksamheter behandlar under respektive förvaltning. Alla förvaltningar är inte listade, eftersom arbetet kring att formulera information om behandlingarna inte är färdigt än.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens behandling av personuppgifter

Habo gårds verksamheters behandling av personuppgifter

Kultur- och fritidsförvaltningens behandling av personuppgifter

Lunds renhållningsverks behandling av personuppgifter

Miljöförvaltningens behandling av personuppgifter

Stadsbyggnadskontorets behandling av personuppgifter

Valnämndens behandling av personuppgifter

Överförmyndarnämndens behandling av personuppgifter

Dataskyddsombud

Lunds kommuns nämnder och styrelser har utsett ett gemensamt dataskyddsombud, vars uppdrag styrs av reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter.

Namn: Security Solution Scandinavia AB
Telefonnummer: 031-98 90 00
E-post: dso@securitysolution.se

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Exempelvis har du rätt att veta hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Vilka övriga rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen. Dina rättigheter är följande:

Du kan begära att få ett besked om huruvida Lunds kommuns nämnder och styrelser behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa tillsammans med viss närmare information. Detta kallas ofta för ett registerutdrag.

Om du vill begära ut ett registerutdrag på dina eller dina minderåriga barns personuppgifter använder du dig av kommunens e-tjänst. Begäran görs hos respektive nämnd, eftersom respektive nämnd och styrelse i Lunds kommun är personuppgiftsansvariga för behandlingar som sker i dess verksamhet. Om du vill begära ut dina uppgifter från ett kommunalt bolag vänder du dig direkt till bolaget.

E-tjänst: begäran om tillgång till personuppgifter

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

När Lunds kommun behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om Lunds kommun inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste kommunen upphöra med behandlingen.

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa Lunds kommun från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Lunds kommun ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har kommunen ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Om Lunds kommun behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vem har rätt att ta del av mina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Personuppgiftsbiträden

Förutom de utlämnanden av personuppgifter som en kommun behöver göra till följd av offentlighetsprincipen använder sig Lunds kommuns nämnder och styrelser i vissa fall av personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av fler uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Lunds kommuns styrelser och nämnder använder personuppgiftsbiträden för olika typer av it-tjänster.

Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller uppgifterna på annat sätt är sekretessbelagda.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Kamerabevakning i Lunds kommun

Lunds kommun bedriver kamerabevakning i syfte att förebygga brott och olyckor, som en del av vårt arbete med att skapa trygga och säkra miljöer. Med kamerabevakningen kan vi förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och störningar av allmän ordning på, eller vid, kommunens fastigheter. Syftet med kamerabevakningen är också att förhindra eller upptäcka olyckor samt begränsa verkningarna av inträffade olyckor.

Läs mer om kamerabevakning på sidan Brottsförebyggande arbete

Publicering av foto och film

Du lämnar ditt samtycke i samband med att en fotograf eller kommunikatör ber om ditt samtycke för att ta ett foto eller filma dig eller ditt minderåriga barn för Lunds kommuns räkning. Du ska alltså inte lämna ditt samtycke i förebyggande syfte. Om du vill lämna ditt samtycke gör du detta via vår e-tjänst:

Lämna samtycke för marknadsföring

Om kommunens skolor vill publicera bilder eller filmer på elever i sociala medier, på webbsidor eller liknande i syfte att berätta om eller marknadsföra skolan, krävs alltid samtycke. Det är vårdnadshavaren som samtycker, om inte eleven har fyllt 18 år. Om det finns flera vårdnadshavare ska båda ge sitt samtycke. Det är frivilligt att lämna sitt samtycke.

Lämna samtycke till fotografering, filmning och ljudupptagningar i skolan

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke via kommunens e-tjänst för återkallande. Om ett samtycke återkallas ska publicering och användning av foto eller film upphöra. Om ett samtycke gäller en person under 18 år räcker det att en av vårdnadshavarna återkallar sitt samtycke för att det ska bli ogiltigt.

Återkalla samtycke

Om du tidigare lämnat ditt samtycke via en pappersblankett kan de inte återkallas via e-tjänsten. Om du önskar återkalla ett sådant samtycke tar du kontakt med förvaltningen.

Kontaktuppgifter till förvaltningarna

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Lunds kommuns dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?