Länk till startsidan

Behandling av personuppgifter inom överförmyndarenheten

Här hittar du information om överförmyndarenhetens behandling av personuppgifter.

I varje kommun ska finnas en överförmyndarfunktion. Verksamheten i Lunds kommun tillhör arbetsmarknads- och socialförvaltningen men överförmyndarenheten är en självständig myndighet med ett eget regelverk och en egen nämnd, överförmyndarnämnden.

Överförmyndarverksamheten ger stöd och utbildning till gode män, förvaltare och förmyndare och ser till att de lundabor som har behov av denna typen av stöd får det. De utövar även tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Personuppgiftsansvarig är Överförmyndarnämnden.

Kontaktuppgifter och mer information om överförmyndarenheten

Utredning och anordnande av ställföreträdarskap

Överförmyndarenheten arbetar med att utreda och anordna tre typer av ställföreträdarskap. Gode män och förvaltare till personer (huvudmän) som fyllt 18 år och har ett hjälpbehov som grundar sig i exempelvis sjukdom eller skadligt bruk, samt i vissa situationer förmyndare till barn under 18-år som fattar beslut om barnets ekonomi och egendom. God manskap kan även anordnas för ensamkommande barn.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

För att överförmyndarenheten ska kunna utreda ansökan om ställföreträdarskap och anordna ställföreträdarskap är det nödvändigt att samla in personuppgifter under ärendets gång. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är myndighetsutövning. I de fall hälsouppgifter samlas in görs det för att fullgöra skyldigheter eller utöva rättigheter inom områdena social trygghet och socialt skydd.

Personuppgifterna samlas i regel in från dig eller dina närmast anhöriga via ansökningsblankett. I vissa fall lämnas uppgifter in till överförmyndarenheten från allmänheten och andra myndigheter. Uppgifter kan även samlas in av överförmyndare.

När du ansöker om ställföreträdarskap samlar vi in uppgifter såsom för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter till dig och anhöriga samt läkarintyg.

Personuppgifterna sparas i regel i 3 eller 10 år efter att ärendet avslutats, därefter gallras uppgifterna.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Rekrytering, kontroll och fortbildning av ställföreträdare

Överförmyndarenheten ansvarar för att rekrytera ställföreträdare för vuxna som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, samt personer som på grund av omyndighet inte kan företräda sig själva. I samband med detta genomförs kontroll av ställföreträdaren. Överförmyndarenheten fortbildar även ställföreträdare i deras uppdrag.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

För att överförmyndarenheten ska kunna rekrytera, kontrollera och fortbilda ställföreträdare behöver ställföreträdarens personuppgifter samlas in. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är samtycke vid rekrytering och myndighetsutövning vid kontroll och fortbildning. I de fall hälsouppgifter och uppgifter om lagöverträdelser samlas in görs det med samtycke.

När du ansöker om att bli ställföreträdare samlar vi in personuppgifter från dig via ansökningsblankett. I vissa fall lämnas uppgifter in till överförmyndarenheten av andra myndigheter. Uppgifter kan även samlas in av överförmyndare.

I samband med att du ansöker om att blir ställföreträdare samlar vi in uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om hälsa och lagöverträdelser, samt ekonomisk information.

Personuppgifterna gallras i regel vid inaktualitet. Lista över certifierade ställföreträdare sparas i 3 år.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Tillsyn över hur ställföreträdare utför sina uppdrag

Överförmyndarenheten ansvarar för att utöva tillsyn över hurgode män, förvaltare och förmyndare med uppdrag i Lund och Eslövs kommuner utför sina uppdrag. Om överförmyndarenheten begär upplysningar om verksamheten, är gode män, förvaltare och förmyndare skyldiga att lämna uppgifter till överförmyndarnämnden. Tillsyn utövas bland annat över hur huvudmannens tillgångar används för dennes nytta.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

För att Överförmyndarenheten ska kunna utöva tillsyn över hur ställföreträdare utför sitt uppdrag är det nödvändigt att samla in personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är myndighetsutövning.

Uppgifterna samlas bland annat in i samband med att du som ställföreträdare lämnar in redovisningshandlingar.

I samband med att överförmyndarenheten utför tillsyn samlas personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, omdömen och värderingar och uppgifter om lagöverträdelser.

Personuppgifterna sparas i regel i 10 år efter att ett ärende avslutats, därefter gallras uppgifterna.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Upphörande och byte av ställföreträdarskapet samt överlämnande till annan kommun

Överförmyndarenheten ansvarar för att ansöka om upphörande av ställföreträdarskap om detta är aktuellt. Om en ställföreträdare missköter sitt uppdrag och det fortfarande föreligger behov av ställföreträdarskap ska nya ställföreträdare utses. När det konstaterats att en huvudman har folkbokförts i en annan kommun ansvarar även överförmyndarenenheten för att överlämna ärendet till mottagande kommun.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

För att överförmyndarenheten ska kunna ansöka om upphörande av ställföreträdarskap, anordna byte av ställföreträdare, samt överlämna ärende till annan kommun behöver personuppgifter samlas in. Den rättsliga grunden vid behandlingen är myndighetsutövning, samt rättslig förpliktelse vid överlämnande till annan kommun.

Uppgifterna samlas i regel in på ansökan om upphörande av ställföreträdarskap men kan även samlas in via brev, telefonsamtal eller e-post.

I samband med upphörande, byte och flytt av ställföreträdarskap samlas personuppgifter in såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, ekonomisk information, uppgifter om lagöverträdelser och hälsoinformation.

Personuppgifterna sparas i regel i 10 år efter att ett ärende avslutats, därefter gallras uppgifterna. Vid överlämnande till annan kommun lämnas uppgifterna till den nya kommunen och bevis på överlämnande gallras efter 3 år.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Exempelvis har du rätt att veta hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Vilka övriga rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.

Läs mer om dina rättigheter

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Lunds kommuns dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?