Länk till startsidan

Behandling av personuppgifter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Här hittar du information om arbetsmarknads- och socialförvaltningens behandling av personuppgifter, uppdelat på de olika verksamheterna.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att stödja de medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser. Det handlar bland annat om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till de som behöver ekonomiskt bistånd eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar. Till förvaltningen hör också en tolkförmedling, en tillståndsenhet för serveringstillstånd, samt kommunövergripande tjänster med uppdrag att samordna arbetet med arbetsmarknadsfrågor samt att förebygga beroende av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.

Personuppgiftsansvarig är arbetsmarknads- och socialnämnden.

Kontaktuppgifter och mer information om arbetsmarknads- och socialnämnden

Barn, unga och familjestöd

Barn, unga och familjestöd arbetar för att barns och ungdomars uppväxtförhållanden i Lund ska vara så bra som möjligt. Både barn och föräldrar kan vända sig verksamheten och ansöka om olika former av hjälp och stödinsatser. Det handlar om allt från lösningar kring boende, relationer, familjerätt, krisstöd, behandling, rådgivning med mera. Inom verksamheten finns mottagningsenheten, som är ”vägen in” till socialtjänsten, samt en social jour som går att kontakta i akuta ärenden utanför kontorstid. Utöver dessa finns även utredningsenheten, familjehemsenheten och familjerådgivningen med flera.

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att verksamheterna inom barn, unga och familjestöd ska kunna utreda rätten till insatser samt för att genomföra och följa upp insatser som beviljats till dig. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse och vid vissa behandlingar myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifterna samlas in från dig, anhöriga och andra myndigheter. Uppgifterna samlas ofta in via ansökan om insatser. Personuppgifter kan även komma att samlas in i samband med att du har pågående insatser.

I speciella fall där det föreligger risk för att ungas hälsa eller utveckling skadas kan arbetsmarknads- och socialnämnden vara skyldiga enligt lag att samla in personuppgifter mot berördas vilja.

I samband med att du ansöker om eller har pågående insatser samlas personuppgifter in såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, ekonomisk information, hälsoinformation, omdömen och värderingar och familjeinformation.

 • Personuppgifter i din personakt gallras 5 år efter det att senaste anteckningen gjordes i din journal.
 • Personuppgifter som samlas in i anslutning till att barn har placerats i vård utanför hemmet sparas för all överskådlig framtid.
 • Personuppgifter som samlas in i anslutning till genomförda adoptioner samt faderskaps- och föräldraskapsutredningar sparas för all överskådlig framtid.
 • Personakter för personer födda på 5:e,15:e och 25:e dagen i månaden sparas för forskningsändamål i Stadsarkivet.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområde Socialpsykiatrin arbetar med vuxna som lever med en psykisk funktionsnedsättning. Arbetet syftar till att hitta lösningar för sysselsättning och boende, och att stödja individen till en förändring av sin livssituation. Verksamheten erbjuder flera olika former av boenden, stöd och sysselsättning. Inom verksamhet ryms utredningsenheten, sysselsättningsenheten, arbetscentrum, samt gruppboende för seniora personer som har en psykisk funktionsnedsättning och boendestöd till brukare som bor i egna lägenheter.

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att verksamheterna ska kunna utreda rätten till insatser samt för att genomföra och följa upp insatser som beviljats till dig. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse och vid vissa behandlingar myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifterna samlas in från dig, anhöriga, ställföreträdare och andra myndigheter. Uppgifterna samlas ofta in via ansökan om insatser. Personuppgifter kan även komma att samlas in i samband med att du har pågående insatser.

I samband med att du ansöker om eller har pågående insatser samlas personuppgifter in såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, hälsoinformation, omdömen och värderingar.

 • Personuppgifter i din personakt gallras 5 år efter det att senaste anteckningen gjordes i din journal.
 • Personuppgifter i patientjournal gallras 10 år efter det att senaste anteckningen gjordes i journalen.
 • Personakter för personer födda på 5:e,15:e och 25:e dagen i månaden sparas för forskningsändamål i Stadsarkivet.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Tillståndsenheten

Tillståndsenheten utreder ansökan om serveringstillstånd och tillstånd för försäljning av tobak, utbildar serveringspersonal för att förhindra diskriminering och servering av alkohol till minderåriga eller berusade gäster. Verksamheten arbetar även med att utföra tillsyn av verksamheter som alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att tillståndsenheten ska kunna utreda ansökan om serveringstillstånd och tillstånd för försäljning av tobak, samt utöva tillsyn mot verksamheter som säljer alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

 

Personuppgifter samlas in från dig via kommunens e-tjänst för serveringstillstånd och i samband med tillsyn.

Personuppgifter samlas in såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, omdömen och värderingar samt ekonomisk information.

Personuppgifter som samlas in i tillståndsenhetens verksamhet gallras i regel efter 3 till 5 år eller vid inaktualitet.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Tolkförmedlingen

Via Tolkförmedlingen i Lund kan de som har behov av det få hjälp med tolkservice. Sammanlagt har tolkförmedlingen tillgång till cirka 200 tolkar som behärskar ett 80-tal språk. Lunds kommun har ett ansvar att anlita tolk vid kontakt med personer som inte behärskar svenska språket tillräckligt bra.

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att tillhandahålla tolk- och översättningsservice till kommunens förvaltningar och andra aktörer, att underlätta för nyanlända flyktingars etablering och delaktighet i samhället, samt erbjuda budget- och skuldrådgivning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter samlas in i samband med att du beställer tolk via e-tjänst på Lunds kommuns webbplats, samt i samtal med tolkservice.

I samband med att du har kontakt med tolkförmedlingen kan personuppgifter komma att samlas in såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, ekonomisk information och familjeinformation.

 • Tolkregister gallras efter 2 år och beställningar gallras efter 7 år.
 • Ansökan om budget- och skuldrådgivning gallras efter 1 år och handlingar i samband med rådgivning gallras 5 år efter avslutad kontakt.
 • Ansökan, deltagaruppgifter och grupplanering gallras vid inaktualitet.
 • Intyg från samhällsorientering bevaras och skickas till socialregistret för förvaring. Efter 5 år skickas intygen till Stadsarkivet.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Vuxen

Verksamheten vuxen arbetar med hemlöshet, beroendeproblematik, akuta boendelösningar, rådgivning och stöd till medborgare som inte klarar av att försörja sig själva. Stödet kan bestå i vägledning till arbete eller utbildning, men också i försörjningsstöd. Här finns också bland annat budget- och skuldrådgivare, stöd till familjer som hotas av vräkning, ansvaret för arbetsmarknadsfrågor samt boende till ensamkommande flyktingbarn. Inom verksamheten finns bland annat enheten för HVB och stödboende, utredningsenheten, boendeenheten, resursenheten vuxna, samt arbetsmarknads- och försörjningsenheten.

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att verksamheten ska kunna utreda rätten till insatser samt för att genomföra och följa upp insatser som beviljats till dig. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse och vid vissa behandlingar myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifterna samlas in från dig, anhöriga och andra myndigheter. Uppgifterna samlas ofta in via ansökan om insatser. Personuppgifter kan även komma att samlas in i samband med att du har pågående insatser.

I speciella fall där det föreligger risk för att en persons hälsa ska skadas till följd av missbruk kan arbetsmarknads- och socialnämnden vara skyldiga enligt lag att samla in personuppgifter mot personens vilja.

I samband med att du ansöker om eller har pågående insatser samlas personuppgifter in såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, ekonomisk information, hälsoinformation, omdömen och värderingar och familjeinformation.

 • Personuppgifter i din personakt gallras 5 år efter det att senaste anteckningen gjordes i din journal.
 • Personuppgifter som samlas in i anslutning till kostnadsfri hyresrådgivning gallras efter 2 år.
 • Personuppgifter som samlas in vid uthyrning av socialt boende gallras vid inaktualitet eller två år efter uppsagt avtal.
 • Personuppgifter som samlas in vid ansökan om social förtur till bostad gallras vid inaktualitet.
 • Personakter för personer födda på 5:e,15:e och 25:e dagen i månaden sparas för forskningsändamål i Stadsarkivet.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Exempelvis har du rätt att veta hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Vilka övriga rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.

Läs mer om dina rättigheter

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Lunds kommuns dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?