Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Lund har cirka 600 medarbetare. Vi ska stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser. Verksamheten fokuserar på barn, ungdomar och deras föräldrar, vuxna med beroendeproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering samt mottagning av och stöd till flyktingar.

Till förvaltningen hör också tolkförmedlingen samt en tillståndsenhet med uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt en kommunövergripande tjänst med uppdrag att samordna arbetet med att förebygga skadligt bruk och beroende av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.

Organisation

Förvaltningen leds av socialdirektör Annika Pettersson tillsammans med verksamhetscheferna för de tre verksamhetsområdena som beskrivs nedan. Förvaltningen styrs politiskt av arbetsmarknads- och socialnämnden.

Verksamhetsområden

Barn, unga och familjestöd

Barn, unga och familjestöd arbetar för att barns och ungdomars uppväxtförhållanden i Lund ska vara så bra som möjligt. Både barn och föräldrar kan vända sig till oss och ansöka om olika former av hjälp och stödinsatser. Det handlar om allt från lösningar kring boende, relationer, familjerätt, krisstöd, behandling, rådgivning med mera.

Inom verksamheten finns Mottagningsenheten, som är ”vägen in” till socialtjänsten, samt en social jour som går att kontakta i akuta ärenden utanför kontorstid.

Vuxen

Vuxen arbetar med hemlöshet, beroendeproblematik, akuta boendelösningar, rådgivning och stöd till medborgare som inte klarar sin egen försörjning. Stödet kan bestå i vägledning till arbete eller utbildning, men också i försörjningsstöd.

Här finns också bland annat budget- och skuldrådgivare, stöd till familjer som hotas av vräkning, ansvaret för arbetsmarknadsfrågor samt boende till ensamkommande flyktingbarn.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri arbetar med vuxna som lever med en psykisk funktionsnedsättning. Det handlar om att hitta lösningar för såväl sysselsättning som boende, och det handlar om att stödja individen till en förändring av sin livssituation. Verksamheten erbjuder flera olika former av boenden, stöd och sysselsättning.

Ledningsgruppen på arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens ledningsgrupp består av följande medlemmar:

  • Arbetsmarknads- och socialdirektör: Annika Pettersson.
  • Chef, verksamhetsområde barn, unga och familjestöd: Elisabeth Svanberg Eriksson.
  • Chef, verksamhetsområde socialpsykiatri: Anna Burston.
  • Chef, verksamhetsområde vuxen: Karin Säfström.
  • Ekonomichef: Filippa Mellbourn.
  • Chef, resurs & utveckling: Johan Larsson Boström.
  • HR-chef: Åsa Gustafsson
  • Kommunikationsansvarig: Ulrika Brink
  • Nämndsekreterare: Boel Hansson

Alla nås via medborgarcenter på telefon 046-359 50 00.

Kontakt

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1 i Lund

E-postadress: socialforvaltningen@lund.se

Faxnummer: 046-359 52 22

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns på många andra adresser i Lunds kommun.

Vill du ringa oss, når du oss genom medborgarcenter eller mottagningsenheten.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
Telefon mottagningsenheten 046-359 70 10

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?