Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Vi stödjer de medborgare som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.

Till förvaltningen hör också en tolkförmedling, en tillståndsenhet med uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt ett par kommunövergripande tjänster med uppdrag att samordna arbetet med att våld i nära relationer, hedersproblematik samt att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Lund har cirka 600 medarbetare. Förvaltningen styrs politiskt av arbetsmarknads- och socialnämnden. Överförmyndarverksamheten styrs politiskt av överförmyndarnämnden.

Verksamhetsområden

Barn, unga och familjestöd

Barn, unga och familjestöd arbetar för att barns och ungdomars uppväxtförhållanden i Lund ska vara så bra som möjligt. Både barn och föräldrar kan vända sig till oss och ansöka om olika former av hjälp och stödinsatser. Det handlar om allt från lösningar kring boende, relationer, familjerätt, krisstöd, behandling, rådgivning med mera.

Inom verksamheten finns mottagningsenheten, som är ”vägen in” till socialtjänsten, samt en social jour som går att kontakta i akuta ärenden utanför kontorstid.

Vuxen

Vuxen arbetar med hemlöshet, beroendeproblematik, akuta boendelösningar, rådgivning och stöd till medborgare som inte klarar sin egen försörjning. Stödet kan bestå i vägledning till arbete eller utbildning, men också i försörjningsstöd.

Här finns också bland annat budget- och skuldrådgivare, stöd till familjer som hotas av vräkning, ansvaret för arbetsmarknadsfrågor samt boende till ensamkommande flyktingbarn.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri arbetar med vuxna som lever med en psykisk funktionsnedsättning. Det handlar om att hitta lösningar för såväl sysselsättning som boende, och det handlar om att stödja individen till en förändring av sin livssituation. Verksamheten erbjuder flera olika former av boenden, stöd och sysselsättning.

Överförmyndaren

I varje kommun ska finnas en överförmyndarfunktion. Verksamheten är en självständig myndighet med ett eget regelverk och en egen nämnd, överförmyndarnämnden. Överförmyndarverksamheten ger stöd och utbildning till gode män, förvaltare och förmyndare samt ser till att de lundabor som har behov av detta stöd, får det. De utövar även tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Kontakta arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
Telefon mottagningsenheten 046-359 70 10

E-postadress: socialforvaltningen@lund.se

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1 i Lund

Faxnummer: 046-359 52 22

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns på många andra adresser i Lunds kommun.

Arbetsmarknads- och socialdirektör

Annika Pettersson

Biträdande arbetsmarknads- och socialdirektöre samt chef resurs och utveckling

Johan Larsson Boström

Chef, verksamhetsområde barn, unga och familjestöd

Elisabeth Svanberg Eriksson

Chef, verksamhetsområde socialpsykiatri

Anna Burston

Chef, verksamhetsområde vuxen

Karin Säfström

Chef, verksamhetsområde överförmyndare

Alexandra Fusoi

Ekonomichef

Filippa Mellbourn

HR-chef

Åsa Gustafsson

Kommunikationsansvarig

Ulrika Brink

Nämndsekreterare

Boel Hansson

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?