Länk till startsidan

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har hand om gator, torg och trafik. Vi har även hand om våra parker, natur- och skogsområden. Tekniska förvaltningen arbetar även med mark och exploatering.

Tekniska förvaltningen består av de fyra verksamhetsavdelningarna Gata och trafik, Park och natur, Mark och exploatering och Projekt. Utöver det finns avdelningen Administration. Tekniska förvaltningen rapporterar i huvudsak till tekniska nämnden. Friluftsfrågor rapporteras till kultur- och fritidsnämnden och mark- och exploateringsfrågor direkt till kommunstyrelsen.

Våra verksamheter

Gator och trafik

Gatu- och trafikverksamheten ansvarar för kommunens gator, torg, gång- och cykelvägar och broar. Vi ser till att Lund har ett väl fungerande och hållbart transportsystem för alla trafikanter. I arbetet tar vi bland annat stor hänsyn till tillgänglighet, miljö och trafiksäkerhet.

Verksamheten samverkar med Skånetrafiken kring kommunens lokala och regionala kollektivtrafik. Vi ansvarar även för färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Park och natur

Park- och naturverksamheten utvecklar och sköter kommunens gröna miljöer. Vi tar hand om parker och grönområden, lekplatser, koloniträdgårdar och odlingslotter samt skogs- och naturområden. Vi förvaltar kommunala och statliga naturreservat och genomför olika naturvårds- och parkprojekt.

Mark och exploatering

Mark- och exploateringsverksamheten ansvarar för kommunens markreserv, hela vägen från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Vi sköter även tomtkön för privatpersoner.

Vi bevakar dessutom kommunens intressen kring mark för olika bostadssociala anspråk.

Projekt

Projektavdelningen ansvarar för att leda och driva genomförandet av stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt inom förvaltningens ansvarsområde, från projektering fram tills färdig anläggning överlämnas till driftsorganisationen. Projektavdelningen projektleder även projekt åt andra förvaltningar.

Administration

Avdelningen ansvarar för övergripande verksamhetsutveckling, ekonomi och administration för tekniska nämnden. Vi sköter även administration kring torghandel och koloni-och odlingslotter.

Kontakta tekniska förvaltningen

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post till: tekniska.forvaltningen@lund.se

Gör en felanmälan

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund

Teknisk direktör

Mikael Fritzon

Gatuchef

Johan Gomér

Stadsträdgårdsmästare

Karl-Oscar Seth

Exploateringschef

Anita Wallin

Administrativ chef

Yvonne Tingslund

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?