Länk till startsidan

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen rapporterar till tekniska nämnden.

Tekniska förvaltningen har hand om:

  • Gator, torg och trafik.
  • Park-, natur- och skogsområden.
  • Mark och exploatering.

Organisation och verksamhet

Teknisk direktör: Mikael Fritzon

Tekniska förvaltningen består av de fyra verksamhetsavdelningarna Gata och trafik, Park och natur, Mark och exploatering och Projekt. Utöver det finns avdelningen Administration.

Gata och trafik

Avdelningschef och gatuchef: Johan Johansson Gomér

Gatu- och trafikverksamheten ansvarar för kommunens gator, torg, gång- och cykelvägar och broar. Vi ser till att Lund har ett väl fungerande och hållbart transportsystem för alla trafikanter. I arbetet tar vi bland annat stor hänsyn till tillgänglighet, miljö och trafiksäkerhet.

Verksamheten samverkar med Skånetrafiken kring kommunens lokala och regionala kollektivtrafik. Vi ansvarar även för färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Park och natur

Avdelningschef och stadsträdgårdsmästare: Karl-Oscar Seth

Park- och naturverksamheten utvecklar och sköter kommunens gröna miljöer. Vi tar hand om parker och grönområden, lekplatser, koloniträdgårdar och odlingslotter samt skogs- och naturområden. Vi förvaltar kommunala och statliga naturreservat och genomför olika naturvårds- och parkprojekt.

Mark och exploatering

Avdelningschef och exploateringschef: Anita Wallin

Mark- och exploateringsverksamheten ansvarar för kommunens markreserv, hela vägen från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Vi sköter även tomtkön för privatpersoner.

Vi bevakar dessutom kommunens intressen kring mark för olika bostadssociala anspråk.

Projekt

Avdelningschef och projektchef: Pernilla von Strokirch

Projektavdelningen ansvarar för att leda och driva genomförandet av stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt inom förvaltningens ansvarsområde, från projektering fram tills färdig anläggning överlämnas till driftsorganisationen. Projektavdelningen projektleder även projekt åt andra förvaltningar.

Administration

Avdelningschef och administrativ chef: Hélene Öhrström

Avdelningen ansvarar för övergripande verksamhetsutveckling, ekonomi och administration för tekniska nämnden. Vi sköter även administration kring torghandel och koloni-och odlingslotter.

Kontakta tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
E-post till: tekniska.forvaltningen@lund.se.

Du når oss också via medborgarcenter, telefon 046-359 50 00.

Gör en felanmälan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?