Länk till startsidan

Kommunrevisionen

Kommunens eget granskningsorgan heter kommunrevisionen och består av femton revisorer, som väljs per mandatperiod av fullmäktige.

Revisorernas uppdrag är att bedöma om vår verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt godtagbart sätt. Kommunrevisionen granskar dessutom att den egenkontroll som görs inom respektive nämnd är tillräcklig.

Granskningsrapporter

Kommunrevisorerna genomför löpande granskningar av kommunens verksamheter. Här hittar du deras rapporter.

Årlig prövning

Revisorernas djupgranskningar under revisionsåret ska tillsammans med granskning av årsredovisningen och annan information ligga till grund för den årliga ansvarsprövningen.

Med ansvarsprövning menas revisorernas årliga bedömning av kommunstyrelsen och nämnders verksamhet inför uttalandet i revisionsberättelsen om förslaget om tillstyrkande eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

Det är kommunfullmäktige som ytterst avgör frågan om ansvarsfrihet.

Äldre granskningsrapporter och djupgranskningar finns hos Lunds Stadsarkiv.

Kontakta stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?