Länk till startsidan

Nämnder

Nämnderna är förvaltningarnas politiska ledning. Ibland kallas de i stället styrelse (till exempel kommunstyrelsen och renhållningsstyrelsen).

I kommunallagen fastslås att det i varje kommun måste finnas en politisk ledning i form av en kommunfullmäktige och en kommunstyrelse. Däremot har varje kommun frihet att själv bestämma vilka andra nämnder den behöver. I Lund har vi 14 nämnder.

Så här arbetar nämnderna

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till nämnderna. Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare, som utför det arbete nämnderna beslutat om. Kommunkontoret servar dock fem nämnder: kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsen.

Nämndernas arbetsforum

Nämndens ledning kallas presidium och består av nämndens ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande. Flera nämnder har också ett arbetsutskott, myndighetsutskott eller någon form av partiberedning. Ett arbetsutskott är en mindre grupp inom nämnden som kan ha uppdraget
att bereda ärenden till nämndens möten. Vissa frågor avhandlas direkt i utskottet.

Arbetsgången

Det är tjänstepersonerna i förvaltningen som bereder ärenden till sin nämnd. En del ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut, några få ärenden går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Det är också tjänstepersonerna i kommunen som sen får uppdraget att genomföra de politiska besluten.

Förvaltningar i Lunds kommun

Reglementet styr ansvar och uppgifter

Reglementet för styrelser och nämnder beskriver det politiska ansvaret som varje nämnd har. Det är framför allt kommunallagen som reglerar ansvar och beslutanderätt i en kommun. Via nämndernas reglemente fördelar kommunfullmäktige ansvar till nämnderna. Det är alltså kommunfullmäktige som antar reglementet som innehåller beskrivningar av nämndernas arbetsformer samt vilken verksamhet som nämnderna ansvarar för.

Du hittar gällande reglementen i författningssamlingen

Aktuella beslut i korthet

Aktuella beslut i korthet, listning

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Fullständiga protokoll och möteshandlingar finns på moten.lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?