Länk till startsidan

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Tekniska nämndens ansvarsområden är främst inriktade på:

 • väghållning med trafiksäkerhet, kollektivtrafik inklusive färdtjänst
 • park-, natur- och skogsområden
 • exploatering av bostads- och företagsområden
 • förvaltning av kommunens markreserv

Gatu- och trafiksäkerheten omfattar väghållning av och ansvar för vägar, gator, gång- och cykelbanor samt torg och parkeringsplatser inom kommunens väghållningsområde.

I väghållningsansvaret ingår väg- och trafikanordningar, trafikplanering, trafikövervakning, bidragsgivning till enskilda vägar och bullersanering samt administration av saluhandel. Nämnden är också remissinstans för upplåtelse av offentlig plats.

Mötestider, handlingar och protokoll för tekniska nämnden

Tekniska förvaltningens uppdrag

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut april 2022

  Nämndens möte hölls i Södra Sandby och föregicks av en öppen del där medborgarna kunde ställa frågor till politiker och tjänstepersoner. Under det ordinarie mötet behandlades bland annat ett Lundaförslag, en bussförbindelse till Skrylle, ärenden om markanvisning respektive markreservation samt försäljning av mark för bostadsbyggande. Nämnden diskuterade även utvecklingen av den nyinköpta fastigheten Hasslemölla i Veberöd.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut mars 2022

  Tre Lundaförslag, en politisk skrivelse, två igångsättningsbeslut för entreprenader och en markförsäljning var några av de ärenden som stod på agendan för tekniska nämnden den 16 mars. Nämnden tog även beslut om en större satsning på belysning.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut februari 2022

  Tekniska nämnden behandlade bland annat fyra Lundaförslag, två politiska skrivelser, en markförsäljning i Stångby och en avsiktsförklaring inom Västerbro vid sitt möte den 9 februari.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut 19 januari 2022

  Tekniska nämnden behandlade flera Lundaförslag och politiska skrivelser på årets första möte. Nämnden tog även beslut om att bygga fler offentliga toaletter, att teckna ett exploateringsavtal för bostadsbyggande i den nya stadsdelen Västerbro och att anta tekniska förvaltningens verksamhetsbudget med internbudget för 2022.

Ledamöter i tekniska nämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Protokoll Tekniska nämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till januari 2019. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?