Länk till startsidan

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Tekniska nämndens ansvarsområden är främst inriktade på:

 • väghållning med trafiksäkerhet, kollektivtrafik inklusive färdtjänst
 • park-, natur- och skogsområden
 • exploatering av bostads- och företagsområden
 • förvaltning av kommunens markreserv

Gatu- och trafiksäkerheten omfattar väghållning av och ansvar för vägar, gator, gång- och cykelbanor samt torg och parkeringsplatser inom kommunens väghållningsområde.

I väghållningsansvaret ingår väg- och trafikanordningar, trafikplanering, trafikövervakning, bidragsgivning till enskilda vägar och bullersanering samt administration av saluhandel. Nämnden är också remissinstans för upplåtelse av offentlig plats.

Mötestider, handlingar och protokoll för tekniska nämnden

Tekniska förvaltningens uppdrag

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden – aktuella beslut i januari 2023

  Årets första tekniska nämnd i den nya mandatperioden beslutade bland annat om två Lundaförslag och en verksamhetsplan med internbudget för 2023.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut i december 2022

  Lundaförslag om skatepark, odlingslotter och byggnation var några av de ärenden tekniska nämnden tog upp på årets och mandatperiodens sista möte. Dessutom föreslår nämnden att lånecykelsystemet Lundahoj inte byggs ut.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut november 2022

  Nu inleds första etappen i omvandlingen av den nya stadsdelen Västerbro med projektering av bland annat ut- och ombyggnad av ett antal gator, bland annat Öresundsvägen. Nämnden beslutade också att förbättra en sträcka av Kävlingevägen för cyklister och att utreda möjligheter för en pulkabacke i Södra Råbylund.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut i oktober 2022

  Nämnden behandlade bland annat ett Lundaförslag, förslag om minskad energiförbrukning inom gatubelysning, en utredning om fler koloni- och odlingslotter samt organisatorisk förändring för kommunens Kretsloppsgrupp.

Ledamöter i tekniska nämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Protokoll Tekniska nämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till januari 2019. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?