Länk till startsidan

Tekniska nämnden - aktuella beslut maj 2024

Två Lundaförslag, nya träd till Kunskapsparken, prognos kring bostadsbyggande, ändrade löptider för odlingslotternas avtal och en delårsrapport – det var några av tekniska nämndens ärenden den 14 maj.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag om förbud mot fossilreklam

Nämnden ställer sig tveksam till Lundaförslaget om att på platser där kommunen har rådighet, förbjuda reklam som uppmanar till flygresor eller inköp av bensindrivna bilar. Förbud kan strida mot konkurrenslagstiftningen men också skapa tveksamhet kring hur man ska bedöma andra varor eller tjänster. Liknande frågor har utretts juridiskt av bland annat av Göteborgs stad och det har visat sig svårt att styra innehållet i reklam genom förbud eller riktlinjer.

Lundaförslag om belysning längs järnvägsspåret mellan Dalby och Torna Hällestad

Nämnden avslår förslaget om belysning längs den gamla banvallen mellan Dalby och Torna Hällestad. Belysning skulle påverka djur och insekter negativt på de delar av spåret som går genom värdefull natur. Det skulle också innebära en stor kostnad. Ärendet behandlades redan i mars men återremitterades då till förvaltningen för att kompletteras med uppgifter om kostnad för belysning på den del av sträckan som går mellan hållplatsen vid Järnvägsgatan/Genarpsvägen och befintliga belysta gång-och cykelvägar i Tegelbruksparken, cirka 220 meter. Kostnaden för denna delsträcka uppskattas till 550 000 kronor.

Nya träd till Kunskapsparken

I december 2023 utsattes Kunskapsparken i Brunnshög för omfattande skadegörelse då 167 träd kapades. Nämnden beslutar:

  • att uppdra åt förvaltningen att flytta cirka 60 träd från Vindarnas park till Kunskapsparken. Vindarnas park är en så kallad klimatplantering i Brunnshög som även fungerar som plantskola eller växtbank.
  • att uppdra åt förvaltningen att undersöka hur många träd som fortfarande lever och kan och lämpar sig för uppbyggnadsbeskärning och sedan genomföra sådan rehabilitering eventuellt i samarbete med andra aktörer som Lantbruksuniversitetet i Alnarp,
  • att justera antalet träd för återplantering och budgeten med hänsyn till detta, samt
  • att återrapportering sker till tekniska nämnden innan nästa steg genomförs.

Planerade och möjliga bostadsprojekt 2025-2027

Nämnden fick en prognos för planerade och möjliga bostadsprojekt 2025-2027 med utblick mot 2029. Prognosen görs årligen som ett underlag för kommunal planering. Prognosen innehåller även en sammanställning över nya verksamhetsområden. Desto längre fram i perioden, desto mer osäkra är bedömningarna. Bedömningen är att omkring 1150 till 1200 bostäder årligen i genomsnitt kan komma att byggstartas under den kommande femårsperioden vilket är i linje med antagen Utbyggnadsplan 2030.

Snabbare förmedling av odlingslotter med nya arrendeavtal

Nämnden beslutar om ändrad löptid för kommunens avtal för odlingslotter. Idag arrenderas odlingslotter ut med ettåriga avtal som förnyas automatiskt om ingen av parterna säger upp avtalet innan årsskiftet. Det fungerar bra så länge odlingslotten sköts men innebär lång uppsägningstid när kommunen vill säga upp avtalet för att odlingslotten inte brukas eller om den missköts på något sätt. Det gör att uppsagda odlingslotter kan stå obrukade under lång tid samtidigt som många står i kö för en lott. Genom att ändra löptiden blir uppsägningstiden kortare och uppsagda lotter kan snabbare erbjudas till nya arrendatorer.

Delårsrapport och förslag på åtgärder för budget i balans

Nämnden hanterade två ekonomiärenden:

  • Delårsrapporten visar att nämndens ekonomi och verksamhet påverkas av bland annat vikande bostadsbyggande, kraftigt höjda elpriser, ökat resande med färdtjänsten och en besvärlig vinter som resulterat i omfattande skador på vägar och cykelbanor.
  • Förslag om åtgärder för att få en budget i balans: det togs inga beslut om besparingsåtgärder vid dagens möte. Nämnden beslutade i stället att äska 3 miljoner kronor från kommunstyrelsens reserverade medel.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: