Länk till startsidan

Tekniska nämnden - aktuella beslut april 2024

Västra Mårtensgatan blir gågata men det blir inget trafikljus på Malmövägen. Parkeringsavgifterna höjs och nämnden föreslår till kommunstyrelsen att avgiften för felparkering också ska höjas. Nämnden antog även kommunens första trädstrategi som handlar om hur träd på allmän plats ska tas om hand och utvecklas.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag om trafikljus på Malmövägen vid Sankt Lars

Nämnden avslår förslaget om att sätta upp trafikljus vid övergångsstället på Malmövägen i höjd med Sankt Lars-parken. Trafikljus kan skapa en falsk känsla av trygghet när fotgängare eller fordonsförare ändå inte stannar vid röd signal, och öka risken för olyckor. Trafikljus används främst för att fördela tid mellan fotgängare och fordonsförare och göra det enklare att komma fram.

Parkeringstaxan höjs från och med 1 juni

Idag kostar det 6, 12 eller 22 kronor per timme att parkera i Lund, beroende på var du parkerar. Från och med 1 juni 2024 kostar det 8, 15 eller 25 kronor per timme enligt nämndens beslut. Avgifterna höjs i takt med att staden växer och stadskärnan förändras. Avgifter bidrar till att öka rotationen på parkeringsplatser i centrum så att fler kan hitta en ledig plats. Det är också ett styrmedel för att utnyttja parkeringshus och olika parkeringsytor på bästa sätt. Avgifterna ska även täcka kommunens kostnader, för till exempel städning, målning, skyltning och övervakning.

Förslag om att avgiften för felparkering ska höjas

Tekniska nämnden föreslår att avgiften för felparkering höjs från 400, 600, 800 kronor till 500, 800 och 1300 kronor. Nivån på avgiften beror på hur allvarlig felparkeringen är. Den senaste höjningen gjordes för 15 år sedan. Felparkering kan innebära risker för andra trafikanter och även göra det svårt att komma fram. Förslaget går vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige.

Gågata på Västra Mårtensgatan

Nämnden beslutar att Västra Mårtensgatan och Vårfrugatan, delen söder om Botulfsgatan, blir gågata. Förändringen är en del i utveckling av Botulfsplatsen som sedan augusti 2023 inte längre är samlingsplats för stadsbussarna. I väntan på permanent ombyggnad har Botulfsplatsen fått en temporär utformning som skapar mer utrymme för fotgängare, uteserveringar och evenemang. Med gågata blir det ännu tydligare att trafiken är här på fotgängarnas villkor. Redan idag är det bara behörig trafik som får köra på Västra Mårtensgatan, till exempel varutransporter. Skillnaden med en gågata är att bilar och cyklar väjer för fotgängare, inte tvärtom som idag. Hastigheten sänks också från 30 km/h till gångfart.

Förslag om lägre avgift för julgransförsäljning för vissa föreningar

Från och med i år föreslår tekniska nämnden att det blir lägre avgift för ideella föreningar med ungdomsverksamhet som vill sälja julgranar på offentlig plats. Föreningarna måste fortfarande ansöka om polistillstånd enligt ordningslagen. Kommunens tekniska förvaltning kan ta ut en upplåtelseavgift från den som vill använda offentlig plats för något annat än vad den brukar användas för. Avgiften bestäms bland annat utifrån vad platsen ska användas för, var den ligger och hur stor nytta upplåtelsen bedöms ge den som får tillstånd. Den ska också täcka kommunens kostnader. Lägre avgifter kan användas för att gynna viss verksamhet.

Förslaget innebär att avgiften för julgransförsäljning på offentlig plats för ideella föreningar med ungdomsverksamhet kan sträcka sig från ingen avgift alls till tidigare beslutad nivå om 7 kronor per kvadratmeter och dag för övriga aktörer. Förslaget går vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige.

Trädstrategi visar betydelsen av grön infrastruktur

Träd på allmän plats är en viktig del av den gröna infrastrukturen i en hållbar stad. Träden bidrar till en trevlig miljö men har även fler viktiga funktioner, som till exempel att ge skugga, fördröja dagvatten och rena luften. De skapar också möjlighet för lek och fysisk aktivitet. Träd är dessutom en unik form av kommunal egendom som är i ständig förändring. Trädstrategin handlar om hur nämndens träd i stadsmiljö ska skötas och hur trädbeståndet ska utvecklas för att bli långsiktigt hållbart.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: