Länk till startsidan

Behandling av personuppgifter inom miljöförvaltningen

Här hittar du information om behandling av personuppgifter, uppdelat på de olika verksamheterna.

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer, tobakslagen samt smittskyddslagen. Genom tillsyn och kontroll arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa.

Personuppgiftsansvarig är miljönämnden.

Kontaktuppgifter och mer information om miljöförvaltningen

Miljötillsyn

Miljöförvaltningen handlägger bland annat ärenden som regleras i miljöbalken. Detta omfattar industrier, lantbruk, verkstäder, små och stora avloppsanläggningar, vattenverk, avfallshantering, täkter, tandläkare, kemikalier, värmepumpar, dagvatten, luftkvalitet utomhus, förorenade områden och masshantering till strandskydd.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

Handlägga ärenden

För att kunna handlägga tillståndsansökningar, anmälningsärenden, anmäla misstänkt brott eller mindre ändringar enligt miljöbalken är det nödvändigt att behandla vissa personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen påbörjas generellt sett när en ansökan eller anmälan inkommer till miljöförvaltningen, därefter handläggs ärendet och miljöförvaltningen fattar sedan beslut. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är utföra uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Besvara remisser

Miljöförvaltningen är i vissa fall remissinstans till exempelvis Länsstyrelsen, Naturvårdsverket andra kommunala förvaltningar och kommuner i ärenden rörande exempelvis förändringar i tillstånd eller liknande. De personuppgifter som behandlas är få men nödvändiga för att kunna besvara remissen. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är utföra uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Bedriva tillsyn

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och lagen om sprängämnesprekursorer. De personuppgifter som behandlas är få men nödvändiga för att kunna utöva tillsyn. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är utföra uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Personuppgifterna samlas in från den som skickar in ett ärende eller är föremål för tillsyn och avser generellt sett kontaktuppgifter till företrädare för företag eller verksamheter. Ärenden skickas generellt sett in via våra e-tjänster.

I de fall som miljöförvaltningen är remissinstans mottar förvaltningen personuppgifterna från den remitterande myndigheten.

När ärendet skickas in samlar vi in uppgifter så som för- och efternamn, personnummer samt kontaktuppgifter antingen till företaget eller dig som privatperson.

I förekommande fall kan uppgifter rörande misstänkt brott behandlas.

Personuppgifter som förekommer i ansökningar/anmälningar, yttranden, inspektionsrapporter, beslut och årsredovisningar sparas för all överskådlig framtid.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU/EES.

Hälsoskydd

Miljöförvaltningen handlägger ärenden som faller under miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen samt smittskyddslagen. Dessa omfattar såväl bostäder, skolor, förskolor, vård- och äldreboenden, hotell, solarier, hudvård, idrottsanläggningar, bassängbad, frisörer och tatuerare som tillsyn och frågor rörande inomhusklimat, radon, tobakstillsyn och legionella.

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Handlägga ärenden

För att kunna handlägga tillståndsansökningar, anmälningsärenden, anmäla misstänkt brott eller mindre ändringar enligt gällande lagstiftningar är det nödvändigt att behandla vissa personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen påbörjas generellt sett när en ansökan eller anmälan inkommer till miljöförvaltningen, därefter handläggs ärendet och miljöförvaltningen fattar sedan beslut. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är utföra uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Besvara remisser

Miljöförvaltningen är i vissa fall remissinstans till exempelvis Folkhälsomyndigheten och andra kommunala förvaltningar i ärenden rörande hälsoskyddsverksamheten. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är få men nödvändiga för att kunna besvara remissen. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är utföra uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Bedriva tillsyn

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen och tobakslagen. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är få men nödvändiga för att kunna utöva tillsyn. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är utföra uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Personuppgifterna samlas in från den som skickar in ett ärende eller är föremål för tillsyn och avser generellt sett kontaktuppgifter till företrädare för företag eller verksamheter. Ärenden skickas generellt sett in via våra e-tjänster.

I de fall som miljöförvaltningen är remissinstans mottar förvaltningen personuppgifterna från den remitterande myndigheten.

När ärendet skickas in samlar vi in uppgifter så som för- och efternamn, personnummer samt kontaktuppgifter antingen till företaget eller dig som privatperson.

I förekommande fall kan uppgifter rörande misstänkt brott behandlas.

Hälsouppgifter rörande enskilda individer behandlas inte. Anmälan om misstänkt exempelvis legionella inkommer generellt sett från hälso- och sjukvården, som då utelämnar identifierande information om patienten.

Personuppgifter som förekommer i ansökningar/anmälningar, yttranden, inspektionsrapporter, beslut och årsredovisningar sparas för all överskådlig framtid.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU/EES.

Livsmedelskontroll

Miljöförvaltningen handlägger ärenden som faller under livsmedelslagen och EU-förordningar. Det innebär tillsyn för allt från skolkök, pizzerior, caféer, restauranger, livsmedelsbutiker, dricksvattenanläggningar, smittspårning, import och export till redlighets- och märkningskontroll.

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Handlägga ärenden

För att kunna handlägga ärenden rörande registrering och riskklassning, anmäla misstänkt brott eller mindre ändringar enligt gällande lagstiftningar är det nödvändigt att behandla vissa personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen påbörjas generellt sett när en registrering inkommer till miljöförvaltningen, därefter handläggs ärendet och miljöförvaltningen fattar sedan beslut. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är utföra uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Besvara remisser

Miljöförvaltningen är i vissa fall remissinstans till exempelvis Livsmedelsverket i ärenden rörande livsmedelskontroll. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är få men nödvändiga för att kunna besvara remissen. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är utföra uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Bedriva tillsyn

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn enligt livsmedelslagen och EU-förordningar. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är få men nödvändiga för att kunna utöva tillsyn. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är utföra uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Personuppgifterna samlas in från den som skickar in ett ärende eller är föremål för tillsyn och avser generellt sett kontaktuppgifter till företrädare för företag eller verksamheter. Ärenden skickas generellt sett in via våra e-tjänster.

I de fall som miljöförvaltningen är remissinstans mottar förvaltningen personuppgifterna från den remitterande myndigheten.

När ärendet skickas in samlar vi in uppgifter så som för- och efternamn, personnummer samt kontaktuppgifter antingen till företaget eller dig som privatperson.

I förekommande fall kan uppgifter rörande misstänkt brott behandlas.

Hälsouppgifter rörande enskilda individer behandlas inte, förutom i ärenden rörande misstänkt matförgiftning. Uppgifterna behandlas enbart om individen själv valt att lämna in uppgifter som gör det möjligt att identifiera individen. Det är möjligt att göra en anonym anmälan om misstänkt matförgiftning.

Personuppgifter som förekommer i ansökningar/anmälningar, yttranden, inspektionsrapporter, beslut och årsredovisningar sparas för all överskådlig framtid.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Exempelvis har du rätt att veta hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Vilka övriga rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.

Läs mer om dina rättigheter

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Lunds kommuns dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?