Länk till startsidan

Behandling av personuppgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen

Här hittar du information om kultur- och fritidsförvaltningens behandling av personuppgifter, uppdelat på de olika verksamheterna.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheterna bibliotek, kultur, fritid och idrott. Förvaltningen samordnar även de kommunövergripande ungdomsfrågorna.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden.

Kontaktuppgifter och mer information om kultur- och fritidsförvaltningen

Badverksamhet

Verksamheten omfattar bemanning och drift av Högevallsbadet samt fem friluftsbad.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

Verksamheten erbjuder entré för enstaka besök men du kan som besökare även köpa säsongs- eller årskort beroende på anläggning. För inpassering till baden behövs ett aktivitetsarmband. För enstaka besök får du ett armband som lämnas tillbaka vid utpassering och för kortinnehavare och föreningsmedlemmar får du ett personligt armband.

Säsong- och årskort till baden

Vid köp av säsongs- eller årskort är det därför nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att kunna identifiera innehavaren till kortet. Den rättsliga grunden för behandlingen är det avtal som tecknas i samband med köpet.

Simundervisning

Inom verksamheten bedrivs även simskola för enskilda och simundervisning för skolor, där det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att kunna administrera anmälan, upprätta deltagarlistor och liknande. Den rättsliga grunden för behandlingen är det avtal som tecknas i samband med köpet av simskola, för simundervisning för skolor är den rättsliga grunden allmänt intresse.

Personuppgifterna samlas in från dig, eller din vårdnadshavare om du är minderårig, i samband med att köp av ett säsongs- eller årskort eller simskola.

Gällande simundervisning för skolor så samlas personuppgifterna in från elevens skola i samband med att simundervisningen planeras.

I samband med att, eller din vårdnadshavare, köper ett säsongs- eller årskort eller anmäler dig till simskola samlar vi in uppgifter såsom för- och efternamn, kontaktuppgifter och personnummer. När du sedan tilldelats en plats i simskola fortsätter vi att behandla dessa personuppgifter för att kunna schemalägga.

I samband med att vi planerar för simundervisning för skolor samlar vi in uppgifter såsom för- och efternamn, årskurs och skola.

 • Kundkort, som upprättas i samband med köp av års- eller säsongskort, gallras 1 år efter att kortet löpt ut.
 • Din anmälan eller antagning till simskola gallras 1 år efter avslutad kurs.
 • Handlingar rörande simundervisning för skolor bevaras.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Lunds bibliotek

Lunds bibliotek består av de fyra enheterna Stadsbiblioteket, Stadsdelsbiblioteken, Digitala och rörliga biblioteket samt Gemensamma resurser. Den rörliga verksamheten utgörs av biblioteksbuss, regelbundet uppsökande verksamhet, ombudsverksamhet och pop-up.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

Verksamheten syftar till att ge biblioteksservice åt kommunens invånare och andra besökare. Folkbiblioteken i Lunds kommun tillhandahåller och lånar ut många olika typer av medier. Det kan vara fråga om böcker, e-böcker, tidningar och tv-spel. För att säkerställa vem som lånar vilka medier är det nödvändigt att behandla låntagarens personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är det avtal som upprättas med låntagaren.

Personuppgifterna samlas in från dig, eller din vårdnadshavare, om du är minderårig. Insamlingen sker i samband med att du tecknar avtal om att bli låntagare hos Folkbiblioteken i Lunds kommun. Folkbokföringsuppgifterna kontrolleras även mot Skatteverkets Navet.

När du registrerar dig som låntagare och användare av bibliotekens tjänster och service samlar vi in uppgifter såsom för- och efternamn, kontaktuppgifter och personnummer.

Personuppgifterna gallras 3 år efter låntagarens senaste aktivitet. Information om vilka medier som lånats gallras fem dagar efter återlämning.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Fritidsbanken

Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek, fast med sport- och fritidsprylar. Verksamheten samlar in saker som inte längre används och lånar ut dem gratis i upp till 14 dagar. Fritidsbanken har utrustning för både barn och vuxna.

Tanken är att medborgarna enkelt ska kunna prova på olika aktiviteter utan att det kostar något, samtidigt som utrustning som annars hade samlat damm får nytt liv.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

För att fritidsbanken ska kunna genomföra och följa upp utlåning av utrustning är det nödvändigt att behandla personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är det avtal som upprättas när du lånar utrustningen.

 

Personuppgifterna samlas in från dig i samband med att du lånar utrustning hos oss.

När du registrerar dig som låntagare av utrustning hos Fritidsbanken samlar vi in uppgifter från dig, såsom kontaktuppgifter i form av e-post och telefonnummer.

Uppgifterna gallras vid återlämnandet av utrustningen.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Idrottsverksamheten

Verksamheten syftar till att ge medborgarna tillgång till ett brett utbud av miljöer för såväl spontan fysisk aktivitet som organiserad idrott. Verksamheten består av anläggningar såsom bowlinghall, ishall, idrottsplatser och idrottshallar. I funktionerna ingår skötsel av idrottsplatser, lokalbokning samt föreningskontakter.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

Idrottsverksamheten ska tillhandahålla ändamålsenliga idrottsanläggningar i form av idrottshallar, idrottsplatser och specialanläggningar för allmänhet och föreningsliv.

Lokalbokning

För att du ska kunna boka en lokal är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera bokningen. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är det avtal som upprättas när lokalen bokas.

Stöd till föreningslivet

Idrottsverksamheten ger även stöd till föreningslivet i form av kommunalt lokalt aktivitetsbidrag för föreningsverksamhet i åldern 7–20 år. Ett särskilt lokalbidrag ges till föreningar som har sin barn- och ungdomsverksamhet i egna lokaler eller som förhyr av annan part än kommunen.

Det finns även andra sökbara bidrag för exempelvis arrangemang och föreningsutveckling. För att kunna handlägga ansökan om bidrag är det nödvändigt att vissa personuppgifter behandlas. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är allmänt intresse.

Personuppgifterna samlas in från dig i samband med att du bokar en lokal, eller i samband med att du i egenskap av representant för en förening, skickar in en ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsbidrag.

I samband med att du skickar in en bokningsförfrågan samlar vi in uppgifter såsom för- och efternamn, kontaktuppgifter och personnummer. Vi fortsätter sedan att behandla dessa personuppgifter för att kunna fakturera dig för bokningen.

I samband med att du skickar in en ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsbidrag samlar vi in uppgifter såsom för- och efternamn, och kontaktuppgifter.

 • Hyres- och bokningsavtal och schema över bokningar bevaras.
 • Bokningsförfrågan och bokningsbekräftelse gallras senast 2 år efter förfrågan.
 • Kundregister/föreningskatalog gallras 1 år efter senaste bokning.
 • Nyckelkvittenser gallras när nyckel är återlämnad.
 • Handlingar rörande ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsbidrag bevaras.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Kulturverksamheten

Kulturverksamhetens främsta uppdrag är att stötta och utveckla kultur- och konstlivet i hela Lunds kommun och att synliggöra utbudet för Lundabor och besökare. Verksamheten omfattar Lunds konsthall, Lunds stadsteater och olika former av kulturstöd. Verksamheten samarbetar med Visit Lund när det gäller vissa evenemang och biljettförsäljning. Kulturverksamheten ansvarar även för drift och programläggning vid Lunds stadsteater, Folkparken och Stenkrossen.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

Årligen genomförs ett stort antal arrangemang av olika storlek och komplexitet inom kulturverksamheten. Det kan handla om allt från utställningar i konsthallen, Lov i Lund, inflytandekafé, författarsamtal på biblioteken till tjejkväll på en fritidsgård. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är det avtal som upprättas mellan arrangören och den som önskar delta, i de fall som anmälan till arrangemanget anses nödvändig. Många av arrangemangen kräver inte föranmälan och då behandlas heller inte några personuppgifter rörande de som deltar.

Personuppgifterna samlas in från dig. Insamlingen sker i samband med att du anmäler dig till ett arrangemang som kräver föranmälan.

När du registrerar dig som deltagare på ett arrangemang som kräver föranmälan samlar vi in uppgifter såsom för- och efternamn och i kontaktuppgifter.

Avtal, planer och dokumentation rörande arrangemang bevaras. Anmälningar och deltagarlistor gallras när aktiviteten är genomförd.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Kulturskolan

Hos Kulturskolan får barn och ungdomar i Lunds kommun möjlighet till undervisning i konstnärliga och kulturella ämnen på eftermiddagar och kvällar. Undervisning bedrivs i olika ämnen som musik, dans, bild, teater, film och mycket mer. Undervisning sker i enskilda lektioner, i grupper och i projekt.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

Det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att Kulturskolan ska kunna utföra sitt uppdrag som bland annat innefattar planering och administration avseende den undervisning som bedrivs av kulturskolan bland annat genom schemaläggning, uthyrning av instrument, genomförande av framförande och fakturering. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är det avtal som upprättas med elevens vårdnadshavare, eller eleven själv om hen är myndig.

Personuppgifterna samlas in från dig, eller din vårdnadshavare om du är minderårig. Insamlingen sker i samband med att du tecknar avtal om att bli låntagare hos Folkbiblioteken i Lunds kommun. Folkbokföringsuppgifterna kontrolleras även mot Skatteverkets Navet.

När du ställer dig i kö till Kulturskolan samlar vi in uppgifter såsom för- och efternamn, kontaktuppgifter och personnummer. När du sedan tilldelats en undervisningsplats fortsätter vi att behandla dessa personuppgifter för att kunna schemalägga, fakturera, låna ut instrument och liknande.

 • Din anmälan eller antagning till kurser gallras 1 år efter avslutad kurs.
 • Schema gallras 2 år efter händelse.
 • Avtal och register över hyrda instrument gallras när instrumentet återlämnas.
 • Trycksaker och webbpubliceringar över evenemang som genomförs bevaras.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Lunds konsthall

Konsthallen ansvarar för Lunds kommuns offentliga konst. Konstverken administreras genom kommunens konstregister som kontinuerligt uppdateras i takt med att samlingen utökas och förnyas. Den rättsliga grunden för de få personuppgifter som behandlas inom ramen för kommunens konstregister är avtal med den registrerade (konstnären).

Personuppgifterna samlas in från dig. Insamlingen sker i samband med att du upprättar ett avtal med kommunen rörande att vi ska köpa konst av dig.

När du tecknar avtal med oss för köp av din konst förekommer uppgifter såsom för- och efternamn, kontaktuppgifter och uppgifter om konstverket.

Personuppgifter rörande inköp av konst bevaras.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Ungdomsverksamheten

Målet med den öppna ungdomsverksamheten är att möta målgruppen (ungdomar 12–25 år) där de befinner sig. Fritidsledarna arbetar mobilt och flexibelt på många arenor, såväl dagtid som kvällar och helger. Därutöver finns fasta mötesplatser, både i Lunds tätort och i de östra kommundelarna, där verksamheten skapas och utgår från ungdomarnas egna intressen. Den personuppgiftsbehandling som förekommer inom verksamheten är främst den rörande ansökan om bidrag.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

Det finns tre bidragsformer som riktar sig speciellt till unga. Syftet med bidragen är att stötta dig som är ung (13–25 år) och vill driva egna projekt eller vara aktiv i en förening. För att kunna handlägga ansökan om bidrag är det nödvändigt att vissa personuppgifter behandlas. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är allmänt intresse.

Personuppgifterna samlas in från dig i samband med att du skickar in en ansökan om bidrag via vår e-tjänst.

I samband med att du skickar in en ansökan om bidrag vi in uppgifter såsom för- och efternamn, och kontaktuppgifter.

Handlingar rörande ansökan om bidrag bevaras.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Exempelvis har du rätt att veta hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Vilka övriga rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.

Läs mer om dina rättigheter

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Lunds kommuns dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?