Länk till startsidan

Behandling av personuppgifter inom valkansliet

Här hittar du information om valnämndens behandling av personuppgifter.

Valnämnden och valkansliet är en lokal valmyndighet som ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden är också ansvarig för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar.

Personuppgiftsansvarig är valnämnden.

Kontaktuppgifter och mer information om valnämnden

Rekrytera och utbilda röstmottagare

Valkansliet ansvarar för att rekrytera och utbilda röstmottagare som arbetar i vallokalerna på valdagen samt i förtidsröstningen. Till varje valdistrikt utses även en ordförande och vice ordförande som leder arbetet i vallokalerna på valdagen. I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att ta emot röster och pricka av i röstlängden och granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

Personuppgifter behöver behandlas för att valkansliet ska kunna säkerställa identiteten på röstmottagarna, säkerställa att dessa möter Lunds kommuns kriterier för att arbeta i röstmottagningen, samt för att bjuda in till utbildning och skicka ut löpande information. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter samlas in via digital intresseanmälan att arbeta som röstmottagare.

I samband med att du anmäler intresse för att arbeta som röstmottagare samlas personuppgifter in såsom namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer och tidigare erfarenhet av att arbeta med val eller liknande administrativa uppgifter.

Förfrågan till röstmottagare gallras vid nästa val. De som inte svarat på förfrågan gallras dock redan efter att valet genomförts.

Förordnanden gallras efter 10 år.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Administrera och genomföra val

Valkansliet ansvar för att administrera och genomföra val. I detta ingår bland annat att hantera röstlängderna och ta emot röstkort, beställa valmaterial, lämna löpande rapportering till valmyndigheten, samt att säkerställa att vallokaler finns i varje valdistrikt och att dessa är tillgängliga och säkra under valdagen.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

Anställda på valkansliet samt förordande röstmottagare hanterar röstlängder och röstkort där röstberättigade kommuninvånares personuppgifter förekommer. Personuppgifterna behandlas i syfte att säkerställa att du som vill lägga din röst är röstberättigad samt att du röstar i rätt vallokal på valdagen. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse.

Personuppgifter på anställda inom valkansliet, vaktmästeri och andra delar av kommunens verksamheter som berörs av valet behandlas för att arbete inför och under valdagen ska kunna koordineras. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Röstlängden som innehåller alla röstberättigade kommuninvånares personuppgifter lämnas till valkansliet av Valmyndigheten. I samband med att du förtidsröstar samlar röstmottagaren in ditt röstkort.

I röstlängderna och på röstkort behandlas personuppgifter såsom namn, hemadress, personnummer, nummer i röstlängden, vilka val som du är röstberättigad i samt vilket valdistrikt du tillhör.

Personuppgifterna gallras i regel efter mandatperiodens slut, alternativt när valet vunnit laga kraft.

Röstlängder bevaras för all överskådlig framtid.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Exempelvis har du rätt att veta hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Vilka övriga rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.

Läs mer om dina rättigheter

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Lunds kommuns dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?