Länk till startsidan

Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i mars 2023

Den ekonomiska månadsrapporten per februari 2023, stöd till idrottsföreningar, ett Lundaförslag och en skrivelse om Fågelvallen var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 23 mars 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser, övrigt underlag och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Tillfälligt stöd ska hjälpa idrottsföreningar ekonomiskt

Kommunstyrelsen beslutade 2023-03-15 att ge ett tillfälligt stöd på 5 miljoner kronor till Lunds idrotts- och fritidsliv för hjälpa till i det nuvarande försämrade ekonomiska läget.

Bakgrunden till detta är att förening- och idrottslivet i Lunds kommun knappt har hunnit återhämta sig från pandemins effekter, nu när en ny kris slår till. Många föreningar vittnar om ett extremt tufft ekonomiskt läge, vilket i slutändan kan påverka möjligheterna för barn och unga att delta i idrotts- och föreningsaktiviteter.

Höga el- och driftskostnader för föreningar, som driver egna anläggningar samt seniorverksamheter på elitnivå, skapar en svår ekonomisk situation. Konjunkturen slår hårt mot Sveriges största folkrörelse.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fördelning av de 5 miljonerna och nämnden beslutade under mötet om principerna kring fördelningen. De ekonomiska stöden ska tilldelas de föreningar som har störst behov.

Lundaförslaget – Återuppta Fritid väster för unga

I ett Lundaförslag föreslås det att Fritid väster för unga återupptas och att det blir en permanent verksamhet i området, främst kopplat till Fågelskolan. Förslagsställaren menar att verksamheten Fritid väster, som tidigare fanns i området, är saknad och att det inte finns någonstans för unga i området att ta vägen.

En ändamålsenlig ungdomsverksamhet behöver beakta både de möjligheter som fysiska lokaler erbjuder och de möjligheter som annan form av fysisk närvaro erbjuder. Hur resurserna för ungdomsverksamheten bäst används kräver en samlad analys, vilket också inkluderar dialog med unga.

Kultur- och fritidsnämndens pågående arbete, inom ramen för den strategiska lokalplaneringsprocessen, inkluderar förslaget om att återuppta Fritid väster och kommer beakta förslaget i kommande prioriteringsprocess.

Utveckling av Fågelvallen

Centerpartiet har inkommit med en skrivelse avseende att utveckla Fågelvallen och tillhörande område. I skrivelsen lyfts bland annat brister avsaknad av servicefaciliteter, såsom omklädningsrum, förvaringsmöjligheter och tillgång till kioskverksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med föreningen Värpinge IF fokuserat på anläggande av servicebyggnad på Fågelvallen. En servicebyggnad på Fågelvallen förväntas stå klar framåt sommaren 2023 och kommer bland annat innehålla omklädningsrum, förvaringsmöjligheter och kiosk.

En vidare utveckling av Fågelvallen, dels kring befintliga aktivitetsytor, dels eventuellt behov av ytterligare fotbollsplan får undersökas vidare och kostnadsberäknas, för att kunna prioriteras inom nämndens strategiska lokalförsörjningsplan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade därför att i enlighet med det arbete som pågår, anse skrivelsen besvarad.

Utöver dessa fattade nämnden bland annat även beslut om två remissärenden.

Uppdaterad:

Dela sidan: