Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Miljönämnden – aktuella beslut december 2023

På miljönämndens sammanträde den 14 december fattades bland annat beslut om nämndens verksamhetsplan, tillsynsplan och hur luftmätningar ska analyseras.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Tre utvecklingsmål för att driva verksamheten framåt

Miljöförvaltningen har för 2024 tagit fram tre utvecklingsmål för sin verksamhet. Målen kopplar mot kommunfullmäktiges fyra mål för mandatperioden men även mot de utmaningar som centrala myndigheter har pekat ut genom nationella tillsynsstrategier. Genom verksamhetsplanen kan miljönämnden prioritera tillsynsaktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen.

Miljönämndens tre utvecklingsmål

 1. Lund ska vara en trygg och miljösäker kommun att bo och verka i. Genom en professionell, skyndsam och förutsägbar tillsyn arbetar miljönämnden förebyggande och målinriktat med vårt uppdrag och strävar efter att tillhandahålla god service åt medborgare och företag. Miljönämnden ska vara en pålitlig expert i miljöfrågor och genom tillsyn och god uppföljning arbeta för att värdefull miljö och natur skyddas samt erbjuda tydlig information och kommunikation till företag och lundabor.
 2. Lund ska vara en hållbar kommun med hälsosam livsmiljö. Miljönämnden har en aktiv roll i samhällsbyggnadsprocessen med målet att värna både miljö och hälsa och säkerställa behoven i en hållbart växande kommun.
 3. Lund ska vara en kommun som säkerställer användning av säkra livsmedel.
  Miljönämnden arbetar för att Lunds konsumenter ska ha tillgång till säkra livsmedel och inte blir vilseledda av felaktig information. Genom en rättvis och noggrann kontroll och god uppföljning säkerställer miljönämnden att verksamheter i Lund upprätthåller en god standard och livsmedelshygien.

Miljönämndens tillsynsplan

En tillsynsplan måste tas fram enligt lagstiftningen och är miljönämndens verktyg för att planera de kommande årens tillsyn. Planen ska grundas på en utredning av vilket tillsynsbehov som finns inom myndighetens ansvarsområde och baseras bland annat på register över verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Behovsutredningen ligger till grund för planeringen så att tillsynsarbetet kan bedrivas effektivt och ändamålsenligt. Behovsutredning och tillsynsplan ska uppdateras årligen.

Tillsynsaktiviteter som kommer prioriteras särskilt 2024

 • Under 2024 ska samarbetet inom förvaltningen utvecklas i syfte att säkerställa barns utemiljö på förskolor och skolor avseende risken för markföroreningar. Barn ska kunna vistas på sin skolgård utan att utsättas för oacceptabla risker till följd av markföroreningar. Befintliga skolor och förskolor kan vara belägna på eller i anslutning till objekt som är utpekade som misstänkt förorenade eller belägna på fyllnadsmassor vilka ofta innehåller diffusa föroreningar. För att säkerställa att Lunds skolgårdar är säkra kommer tillsynen avseende markföroreningar stärkas vid prövning av skolor och förskolor. En plan för befintliga förskolor och skolor med hänsyn till förorenad mark kommer tas fram under 2024.
 • Under 2024 ska samtliga verksamheter med tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter kontrolleras. Det behövs tillstånd för försäljning och överlåtelse av vissa särskilt farliga kemiska produkter för e-cigaretter och e-vätskor. Det gäller produkter som är klassificerade som akut toxiska i farokategori 1, 2 eller 3 och som är märkta med symbolen dödsskalle. Tillsyn av överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter säkerställer en god hantering, förvaring och överlåtelse av dessa ämnen.
 • Samtliga enskilda avloppsanläggningar i Lunds kommun ska vara inventerade och digitaliserade år 2028. Idag finns det många olika typer av reningstekniker för små avloppsanläggningar och det är också känt att en del anläggningar saknar rening efter slamavskiljning. Det är inte alla anläggningar som har påkoppling av WC och platserna där avloppsanläggningarna finns kan också vara mer eller mindre känsliga för utsläpp av avloppsvatten. En god tillsyn av enskilda avlopp leder till att anläggningarna har liten påverkan på hälsa och miljö och det finns ett behov att prioritera denna tillsyn.
 • Under 2024 kommer arbetet med förebyggande bostadstillsyn intensifieras. Genom att arbeta mer metodiskt och effektivt med bostadstillsynen kan vi säkerställa goda inomhusmiljöer i Lunds kommun.
 • Miljöförvaltningen kommer också ägna uppmärksamhet mot verksamheter som kan misstänkas ägna sig åt illegal avfallshantering.
 • Under 2024 kommer arbetet med att ta fram en vattentjänstplan för Lunds kommun vara en prioriterad uppgift i samverkan med övriga berörda förvaltningar och VA Syd. Arbetet har koppling till befintlig va-utbyggnadsplan som behöver uppdateras och påverkar därmed även miljönämndens tillsynsarbete med att åtgärda bristfälliga små avloppsanläggningar på landsbygden.

Mätning av luftkvalitet på förskolegårdar i Lunds kommun

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2022, efter ett initiativ från miljönämnden, att miljöförvaltningen skulle göra luftkvalitetsmätningar vid skol- och förskolegårdar. Uppdraget gick till Ergonomi och Aerosolteknologi på Lunds Tekniska Högskola som genomförde mätningar av luftburna partiklar (PM2.5 och PM10) och kvävedioxid (NO2) på tio förskolegårdar och en skolgård i Lunds kommun under vintern 2022/2023.

I dagsläget överskrider inte mätningarna de normer som finns i lagstiftningen, men EU ser just nu över de gränsvärden som finns, med slutmålet att de ska harmonisera med de riktlinjer som WHO har. Ser man till dessa nya föreslagna gränsvärden samt befintliga miljömål så tangerar eller överskrider de uppmätta halterna dessa värden
Mätningarna är gjorda under vinterhalvåret då de högsta halterna av luftpartiklar förekommer. Skåne har generellt högre bakgrundshalter då främst mindre partiklar såsom PM2.5 kan röra sig över långa sträckor. Det innebär att Skåne får in partiklar från hela Europa men även längre ifrån. PM10 är ofta mer närproducerat och kan komma från till exempel barnens lek i sandlådorna på förskolegårdarna och trafik på närliggande vägar.

Rapportförfattarna har valt att sätta de presenterade halterna i relation till WHO:s riktvärden (guidelines) som kom 2021. Dessa riktvärden är betydligt lägre än vad nuvarande lagstiftning anger. I rapporten gör man slutsatsen att ingen av mätperioderna överskrider WHO:s riktlinje för dygnshalt avseende PM10. Däremot överskrids regelbundet riktlinjen för dygnsmedelhalt avseende PM2,5 på alla förskolor under minst ett mätdygn under någon av mätperioderna och vid flertalet förskolor överskrids halten vid ett flertal tillfällen.

Miljönämnden beslutade på sammanträdet den 14 december att miljöförvaltningen ska utvärdera resultaten från mätningarna och föreslå åtgärder utifrån utvärderingen.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: