Länk till startsidan

Tekniska nämnden - aktuella beslut april 2023

Nämnden behandlade två lundaförslag den 19 april. Det togs även beslut om att bygga nya hållplatser för stadsbussarna i stadskärnan och att ta fram ett gestaltningsförslag för platser och stråk som en följd av att Botulfsplatsen töms i augusti. Nämnden gav också klartecken för en ny bussgata som underlättar resandet till Gunnesbo och Nova Lund.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag – utegym på Nöbbelöv

Ett lundaförslag om utegym på Nöbbelöv är redan besvarat eftersom tekniska nämnden tidigare i år gav klartecken till tekniska förvaltningen att bygga tre nya utegym i Lund, varav ett på Nöbbelöv. Det nya utegymmet byggs under 2023 och placeras något längre söderut än i lundaförslaget, söder om Hubertusgården, i Nöbbelövsparken intill bouleplanen.

Lundaförslag – låt ödetomt bli lekplats

En del av Vildandsparken på Väster har stått övergiven sedan Vildandens gamla förskola revs. Enligt gällande detaljplan ska det så småningom byggas en ny förskola strax söder om den gamla. Platsen där den gamla förskolan låg har ändrats från kvartersmark till parkmark i detaljplanen, men på grund av ett misstag har marken inte underhållits som parkmark. Eftersom det redan finns lekplats och fotbollsplan i parken kan ytan användas för andra aktiviteter och kanske dra nytta av de bevarade murarna från den gamla förskolan. Nämnden beslutar att ytan ska iordningställas till parkmark under 2024 till en kostnad av 1,1 miljoner kronor.

Stadskärnan: nya busshållplatser och förslag för nord-sydliga cykelstråket, Stortorget, Botulfsplatsen och Mårtenstorget

Nämnden gav klartecken för att bygga fyra nya busshållplatser i centrala Lund som förberedelse för att stadsbussarna börjar köra annan väg från 20 augusti 2023. De nya hållplatserna för linjerna 3,5,6 och 7 byggs på Botulfsgatan och Stora Södergatan. Kommunen ska ansöka om statlig medfinansiering med 50% för busshållplatserna som bedöms kosta cirka 8 miljoner kronor att bygga.

Samtidigt som linjerna dras om i augusti upphör Botulfsplatsen att fungera som busstorg. När bussarna lämnar ska området tömmas och ge plats till någon form av tillfällig verksamhet. Det långsiktiga arbetet med Botulfsplatsens utveckling ska, enligt beslut i kommunstyrelsen, hanteras inom ramen för planen för stadskärnans utveckling och i nära dialog och samarbete med företrädare för handeln, fastighetsägarna och andra relevanta aktörer.

Förändringarna kring Botulfsplatsen skapar möjlighet att utveckla flera stråk och platser som bidrar till en mer attraktiv stadskärna. Tekniska förvaltningen som tidigare har förnyat Bantorget och Clemenstorget får nu ett uppdrag att ta fram ett gestaltningsförslag för Stortorget, Botulfsplatsen och Mårtenstorget. Förslaget ska även omfatta sista etappen av det nord-sydliga cykelstråket mellan Klostergatan och Lilla Tvärgatan. Förvaltningen ska rapportera tillbaka till nämnden som i nästa steg kan ta beslut om projektering och genomförande.

Igångsättningstillstånd för entreprenad: ombyggnad Plogfåran

Tekniska förvaltningen ska handla upp en entreprenad för anläggning av en ny bussgata mellan Traktorvägen och Boställsvägen på Gunnesbo. Den nya bussgatan förlänger Plogfåran norrut och skapar bättre förutsättningar för stadsbusstrafik på linje 4 och 5 till Gunnesbo och Nova Lund. Träd och buskar har redan börjat röjas för att ge plats åt bygge av gata och hållplatser. Den nuvarande gång-och cykelbanan kommer att flyttas. Grönytorna längs gatan får en viktig funktion för att hantera dagvatten i området och minska risken för översvämning vid kraftiga regn.

Uppdaterad:

Dela sidan: