Länk till startsidan

Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i september 2023

Yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan, förslag på taxor, en skrivelse och ett Lundaförslag om Stadshallen samt ytterligare ett Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 14 september 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser, övrigt underlag och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Delårsrapport per den 31 augusti 2023

Syftet med delårsrapporten är att ge en övergripande bild av kultur- och fritidsnämndens arbete under perioden januari-augusti 2023 om betydelsefulla händelser, måluppfyllelse, ekonomisk ställning och väsentliga personalförhållanden.
Verksamheterna har bland annat jobbat kontinuerligt med systematiska anpassningar till det rådande ekonomiska läget. Resultat syns redan på Bibliotek, Ungdom och Kultur. Badverksamheten ser möjligheter att redan i höst öka sina intäkter.

Det finns vissa ekonomiska utmaningar som inte hinner åtgärdas i år. Framför allt inom idrottsverksamheten. Kommunens sätt att beräkna internhyror är även en utmaning då tidigare har fokus varit höjda hyror och kostnader för byggnader. Det har inte tagits hänsyn till andra kostnader, såsom lokalvård, drift, verksamhetsspecifika inventarier eller andra generella utgifter. Det kommer att kosta en del att ändra på hur man räknar ut internhyror, men man hoppas att det ska göra arbetet mer kostnadseffektivt senast vid slutet av 2026.

Yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026 med budget för 2024

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att yttra sig över förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026 med budget för 2024 och i yttrandet inkluderade nämnden även ungas perspektiv.
Förutsättningarna i budgetunderlaget är korrekta, nämnden vill dock uppmärksamma att den samlade effekten av olika mindre effektiviseringskrav och besparingar, i kombination med budgetunderskott från tidigare år, kommer att ge konsekvenser för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. I ett separat ärende behandlade nämnden förslag till taxor och avgifter för 2024.
Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och sedan slutligen till kommunfullmäktige.

Lundaförslaget – Jämställd prissättning på utomhusbaden

Ett Lundaförslag har behandlats av nämnden som handlade om att se över prissättningen för bad på utomhusbaden och att den nuvarande prissättningens utformning diskriminerar ensamstående föräldrar vilket går emot barnkonventionen. Förslagsställaren föreslår en förändring i hur man prissätter för att nå en mer jämställd prissättning utifrån familjekonstellation och då med fokus på konstruktionen kring säsongskort familj.

Under förvaltningens beredning av Lundaförslaget framkom det att förvaltningen bör arbeta med modeller för att komma bort från familjekonstellationer och nämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att undersöka detta inför beslut om taxor 2025.

Lundaförslaget – Låt Lunds Stadsorkester komma tillbaka till Stadshallen

Ytterligare ett Lundaförslag behandlades av nämnden under detta möte, i det här förslaget vill man låta Lunds Stadsorkester komma tillbaka till Stadshallen. Förslagsställarna menar att nuvarande lokal, Folkparken, är undermålig och att ”det är absolut nödvändigt att Lunds Stadsorkester slutar verka i skymundan och på orkesterns villkor kan flytta tillbaka till sin hemmascen i Stadshallen”.

Förvaltningens uppfattning är att Stadsorkesterns huvudsakliga hemvist även framöver ska vara Folkparken, men att en pågående översyn av syfte och uppdrag för Lunds Stadsorkester kan motivera konserter och verksamhet även på andra platser givet att det kan finansieras. Nuvarande driftform gör det svårt att motivera att Stadshallen ska nyttjas för repetitioner. Konserter i Stadshallen är visserligen möjliga, men de förknippas med en merkostnad på cirka 60 000 kr per konserttillfälle exklusive lokalhyra.
Nämnden beslutade därför att avslå Lundaförslaget.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: