Länk till startsidan

Servicenämnden - aktuella beslut i juni 2023

Vilka konsekvenser får ett uppsagt avtal för att anlägga fjärrvärme? Detta och mycket annat stod på agendan den 7 juni när servicenämnden höll sitt sjätte sammanträde för året.

Nämnden fick även information om det pågående arbetet med att göra våra byggnader och lokaler mer energieffektiva, om statusen i pågående och beställda byggprojekt samt om planeringen för nämndens verksamhetsbesök i augusti.

Uppsagt avtal med Kraftringen

Kraftringens avtal med Markentreprenad går ut i sommar, vilket innebär att servicenämnden behöver hantera ”volymförändringar med verksamhetspåverkan”. Det innebär i klartext att bestämma hur man ska göra med fjärrvärmeenhetens personal samt hantera minskade intäkter i förhållande till budget.

Förändringen innebär ingen övertalighet utan all personal kommer att erbjudas att jobba vidare inom anläggningsavdelningen.

Nämnden beslöt att avveckla fjärrvärmeenheten samt att ge förvaltningen att hantera den förändrade volymen inom ramen för befintlig budget.

Risk- och sårbarhetsanalys

En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är det första steget för att minska sårbarheten och öka beredskapsförmågan hos exempelvis en kommunal förvaltning. Arbetet regleras i lagen om extraordinära händelser (2006:544) och ska rapporteras in till Länsstyrelsen senast den sista oktober det första året i en ny mandatperiod.

Du kan läsa mer om arbetet i handlingarna till mötet.

Nämnden beslöt att fastställa risk- och sårbarhetsanalysen för servicenämnden.

Upphandling av mobil reservkraft

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska köpa in reservkraft för att stå bättre rustade i händelse av kris. Uppdraget att handla upp och tillhandahålla detta ligger på servicenämnden, som har en viktig roll i kommunens krisberedskap.

Nämnden beslöt att annonsera upphandling av mobila reservkraftverk i enlighet med förslaget.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: