Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut mars 2023

Samarbetsavtal med LKF avseende särskilt boende för äldre, avsiktsförklaring kring nya LSS servicelägenheter samt årsanalysen var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 8 mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsnämndens alla handlingar till sammanträdet den 8 mars

Avsiktsförklaring avseende nya servicelägenheter inom LSS

På Brunnshög inom Nobelkvarteret har Lunds Kommuns Fastighet AB (LKF) reserverat en markdel för nybyggnation av servicelägenheter inom LSS. Det finns sedan tidigare ett aviserat behov av fler servicelägenheter inom LSS och nämnden beslutar ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med LKF. Avsiktsförklaringen innebär att parterna kan gå vidare och identifiera vilka gemensamma åtgärder och framtida avtal som kommer att krävas.

Samarbetsavtal med LKF avseende särskilt boende för äldre Smaken

Lunds Kommuns Fastighet (LKF) har tagit fram förslag på samarbetsavtal avseende ett särskilt boende för äldre inom fastigheten Smaken 1 med 60 enskilda lägenheter och gemensamhets- och personalutrymme. Sedan tidigare finns ett uttalat behov av fler platser inom särskilt boendet för äldre och projektet Smaken är en del av nämndens plan för att möta behovet.
Nämnden beslutar att godkänna samarbetsavtalet med LKF och skicka ärendet till kommunstyrelsen och förslå kommunstyrelsen att godkänna avtalet.

LSS Barnboende

Sedan tidigare har det inkommit ett Lundsförslag om att Lunds kommun ska bygga en bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS (barnboende) eftersom det inte finns något sådant i kommunen idag. En utredning har nu gjorts som visar att förvaltningen ser att det finns ett behov av ett barnboende.
Nämnden beslutar att bygga ett boende för barn eller unga inom LSS. Behovet av ett barnboende ska tas med i nämndens lokal- och bostadsplan och överlämnas till kommunstyrelsen och den strategiska lokalförsörjningsplanen.

Årsanalys 2022 vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att godkänna årsanalysen för 2022.
Det ekonomiska resultatet blev ett överskott med 82,1 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot ram på 3,5 procent. Överskottet beror på att medel till volymökningar inte behövts användas som prognoserats och ett statsbidrag på 17,5 miljoner kronor för att täcka höga sjuklönekostnader 2021.

Delar av året har präglats av pandemin då det under första kvartalet och under årets sista veckor var en hög smittspridning och en hög ansträngnings- och beredskapsnivå. Högsta prioritet i hela organisationen har då varit att hantera den stora ökningen av smittspridningen och säkra verksamheten och insatserna för den enskilde brukaren.

Under årets första kvartal har vissa begränsningar och förändrade tidplaner påverkat verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Efterhand som belastningen i organisationen minskat har utvecklingsarbetet inom områden som välfärdsteknik och digitalisering, samarbete med civilsamhället och förebyggande insatser genomförts.

Antalet heltidsanställda har ökat under året samtidigt som rekryteringen av sommarvikarier visade sig vara en större utmaning än tidigare år. Under 2022 har särskilda satsningar på aktiv kommunikation och marknadsföring av verksamheterna genomförts för att lyfta medarbetarnas viktiga arbete, bli en mer attraktiv arbetsgivare och uppmärksamma det pågående utvecklingsarbetet inom verksamheten.

Uppdaterad:

Dela sidan: