Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i mars 2023

Verksamhetsplan med internbudget 2023 var ett av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 1 mars.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Verksamhetsplan och internbudget för 2023

Utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025. Verksamhetsplanen innehåller bland annat internbudget, mål och uppdrag samt insatser för måluppfyllelse.

Utbildningsförvaltningen har generellt god måluppfyllelse, utbildningar med god kvalitet och medarbetare med hög kompetens, samt har en välfungerande ledningsorganisation. Detta ger god kapacitet att utvecklas i relation till elevernas behov, statliga och kommunala mål samt att hantera omvärldsförändringar och kriser. Det finns dock en variation i resultat som exempelvis innebär att vissa elever och elevgrupper har större stödbehov.

Utbildningsnämnden har följande utvecklingsmål för 2023, varav flera av dem är relaterade till kommunfullmäktiges nya mål.

  • Bibehålla och utveckla utbildningsnämndens tillitskultur
  • Ge alla elever en god skolmiljö avseende trygghet, trivsel, delaktighet och jämställdhet
  • Öka matchningen mellan utbildning och arbetsliv inom gymnasieskola och vuxenutbildning
  • Minska utbildningsnämndens klimatpåverkan samt utveckla elevernas handlingskompetens
  • Ge alla elever, utifrån varje elevs förutsättningar och behov, möjlighet att nå sin fulla potential och komma vidare till arbete eller fortsatta studier


Utifrån kommunfullmäktiges beslut om nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildning har utbildningsnämnden fått i uppdrag att bland annat utveckla bransch-SFI och validering.

Utbildningsnämndens investeringsram för 2023 uppgår totalt till 30 mnkr.
Utbildningsnämnden beslutade att fastställa verksamhetsplan med internbudget för 2023.

Verksamhetesplanen kommer att kompletteras.


Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte
Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: