Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kultur- och fritidsnämnden aktuella beslut i februari 2023

Verksamhetsplan och internbudget för 2023, bidrag och verksamhetsstöd, val av ledamöter till kommunala råd, införande av fokusgrupper och principer för fördelning av tränings- och säsongsbokningar var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 16 februari 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser, övrigt underlag och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Verksamhetsplan och internbudget för 2023

Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen om en verksamhetsplan med internbudget. Verksamhetsplanen anger den politiska inriktningen för verksamheten med utvecklingsmål och uppdrag. De ekonomiska ramarna för att genomföra uppdraget finns i internbudgeten. Kultur- och fritidsnämnden valde att behålla de utvecklingsmål som nämnden beslutat om för 2021 och 2022.

Därtill beslutade nämnden att anta 5 tillkommande uppdrag:

  • Fokus norra och östra kommundelarna - Lunds kommun ska stärka kultur- och fritidslivet i kommunens norra och östra kommundelar genom bättre stöd och infrastruktur för civilsamhället samt ökad närvaro av nämndens verksamheter.
  • Medskapande och involvering - Lunds kommun ska bättre tillvarata den breda kompetens och erfarenhet som finns hos kommunens invånare genom ökad involvering och medskapande i verksamheternas utformning och innehåll.
  • Utveckla stödet till civilsamhället - Lunds kommun ska förnya stödformerna för att bättre möta civilsamhällets utveckling.
  • Nytt system för bokning och bidrag - Lunds kommun ska införa en digital plattform för bokning av lokaler/anläggningar och hantering av bidrag som bättre möter civilsamhällets förväntningar och behov.
  • Fokus på det vi kan bäst - Ökat fokus på uppdrag där verksamheten har särskild kompetens och där skalfördelarna för kommunen som helhet är små.

Bidrag och verksamhetsstöd

Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut stöd till ett antal kulturföreningar och andra aktörer som på olika sätt berikar kultur- och fritidslivet för medborgarna i Lunds kommun.

För år 2023 beviljade nämnden verksamhetsbidrag till följande: Lunds ungdoms- och hemgård, Kulturmejeriet i Lund, Kulturcentrum Skåne, Livets museum, föreningen Gamla Lund, Kulturhistoriska föreningen i Södra Sverige samt Paraplyorganisationen för idrottsföreningarna i Lund (PIL).

Införande av fokusgrupper

Nämnden beslutade att införa så kallade fokusgrupper och valde även ledamöter till dessa. Syftet med fokusgrupperna är att ledamöterna och ersättarna ska få en djupare inblick i nämndens verksamhet, lära sig om och utveckla nämndens arbete i dialog med ansvarig chef för respektive verksamhet.

Fokusgrupperna ska utgå från av nämnden antagna och relevanta strategier, program och mål, samt eventuella budgetuppdrag. Återkoppling om fokusgruppernas arbete sker regelbundet vid nämndsammanträdena och grupperna har inget beslutsmandat.

Efter ett år byter grupperna fokusområde. Fokusgrupperna är:

  • Fokusgrupp – Idrott
  • Fokusgrupp – Ungdom
  • Fokusgrupp – Kultur
  • Fokusgrupp – Bibliotek

Principer för fördelning av tränings- och säsongsbokningar

Kultur- och fritidsnämnden godkände föreslagna principer om fördelning av tränings- och säsongsbokningar.
I Lunds kommun fördelar idrottsverksamheten på kultur- och fritidsförvaltningen tider åt föreningar, organisationer och invånare i kommunens idrottsanläggningar. Varje år bokar förvaltningen tusentals timmar i form av träning- och matchtider, arrangemang och enstaka bokningar i närmare 100 olika objekt

Tillsammans med en referensgrupp av föreningar har förvaltningen arbetat fram ett nytt och tydligare förslag på fördelningsprinciper som enligt beslutet kommer ligga till grund vid fördelning av träning- och säsongstider under 2023.

För att få en bred och bättre förankring i föreningslivet samt möjligheter att se hur principerna appliceras i verkligheten, föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att de nya fördelningsprinciperna provtrycks under 2023 för både inomhus- samt utomhussäsongen. Efter avslutad ansöknings- och tilldelningsprocess av tider utvärderas underlaget och inkomna synpunkter. Utvärderingen ligger sedan som grund för ett eventuellt beslut av nämnden om nya fördelningsprinciper för Lunds kommun i slutet av 2023 eller början av 2024.


Utöver tidigare nämnda ärenden behandlades även årsanalysen för 2022, yttrande över två remisser, en skrivelse och yttrande över en detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan: