Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i oktober 2023

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om detaljplaner som bland annat kan ge ett fler bostäder på Klostergården och utveckla både Ideon och Västerbro. Ett annat ärende var ett svar på en motion om att lundaborna ska vara med och föreslå namn på Lunds gator.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Fler bostäder på Klostergården

Nära station Klostergården som öppnar i december finns det nu planer på ett nytt bostadshus. Det är HSB som vill bygga och de har föreslagit ett hus med 11–12 våningar. Byggnadsnämndens positiva svar betyder att stadsbyggnadskontoret ska ta fram ett förslag till ändring av detaljplanen för platsen. I det arbetet kommer man titta extra noga på om det blir bra med ett hus där då det kommer nära både järnvägen, fotbollsplaner och den stora arenan. Man behöver också se hur man i så fall ska ersätta de parkeringar som försvinner.

Tätare norr om Ideongatan

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för en tomt vid Ideongatan, precis norr om spårvägen. På platsen finns redan ett hus med kontor som ska vara kvar, tanken är att runt det bygga flera nya hus, på det som idag främst är parkeringsplatser. I de nya husen planeras för både bostäder, service och arbetsplatser.

Tidigare har det varit aktuellt att ta fram ett planprogram för ett större område. Men då planerna för omkringliggande tomter ligger längre in i framtiden beslutade byggnadsnämnden att denna plan kan påbörjas utifrån ett mindre PM som slår fast viktiga principer för området.

Detaljplan på Västerbro ska ut på granskning

Detaljplanen möjliggör bland annat nya bostäder blandat med butiker, café, kulturell verksamhet, kontor, och mobilitetshus. Inom planen finns även Västra Esplanaden som blir en viktig och central gata med fokus på fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Den befintliga parken längs Åldermansgatan föreslås också utvecklas. Planen innehåller tre nya kvarter samt en fristående byggnad intill ett nytt torg i porten till Västerbro. Två av kvarteren består främst av flerbostadshus och det tredje kvarteret blir mer blandat med kontor, butiker, bostäder och parkering. Den fristående byggnaden förslås innehålla butik, café, kulturverksamhet och kontor.

Planen är ute på granskning under cirka tre veckor från början av november.

Svar på remiss: Låt Lundaborna få föreslå namn på gator

Hedvig Åkesson (KD) föreslår i en motion att lundaborna kan vara med att ge förslag på namn på alla nya gator samt att byggnadsnämnden ska vara med och välja ut namn utifrån de inkomna förslagen.

Byggnadsnämndens menar att förslaget att byggnadsnämnden ska medverka i varje ärende kommer att medföra att namnsättningsprocessen fördyras och förlängs.

Byggnadsnämnden menar också att lundaborna redan idag har möjlighet att påverka. Stadsbyggnadskontoret som bereder namnärendena väljer lämplig metod för varje plats och tillfälle. Det kan vara lokalt samråd på plats eller en e-tjänst öppen under en tid för att inhämta synpunkter. Exempel på namn som föreslagits av allmänheten och beslutats av nämnden är Västerbro, Arenastaden och flera namn på lekplatser i Lunds kommun.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: