Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i maj 2023

Delårsrapporten och svenska för invandrare (sfi) för ukrainare var två av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 24 maj.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Delårsrapport

Alla nämnder och bolag lämnar årligen in en delårsrapport för perioden januari till april, med bokslutsprognos för 2023. I rapporten redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

Den 1 februari fyllde Spyken 175 år och den 27 februari invigdes den nya byggnaden Q på Campus Vipan, även kallad Hjärtat. Här kommer lärlingsutbildningarna och Vård- och omsorgsprogrammet på Campus Vipan att hålla till och dela metodsalar med Komvux.

Under våren har förvaltningen utbildat den nytillträdda utbildningsnämnden. Detta har skett genom introduktionsdagar, föreläsningar och olika utbildningspass som har hållits i anslutning till varje nämndsammanträde.

Nya bestämmelser med väsentlig påverkan på nämndens måluppfyllelse har trätt i kraft, gällande grundläggande behörighet på yrkesprogram, validering och sfi för personer som flytt från Ukraina.

Utbildningsnämndens resultat för perioden jan-apr 2023 är -2,5 mnkr. Prognosen för helåret är -12,5 mnkr. Under jan-apr har investeringar gjorts för 10,5 mnkr, merparten rör inventarier till Vipans nya Q-hus och nya Hedda Anderssongymnasiet. För helåret väntas ett överdrag mot investeringsbudgeten på grund av underbudgetering av inköpen för nya Hedda Anderssongymnasiet.

Både antalet anställda och antal årsarbetare ökar successivt för varje år inom utbildningsförvaltningen. Den främsta orsaken till detta är att Hedda Anderssongymnasiet växer kontinuerligt med fler klasser, fler elever och därmed också en utökad personalstyrka. Sjukfrånvaron för perioden är lägre än motsvarande period föregående år, och vi kan skönja en återgång till nivå i linje med hur det såg ut före pandemin.

Utbildningsnämnden beslutade att godkänna delårsrapporten.

Ukraina

Regeringen har beslutat om en ny bestämmelse i förordningen om vuxenutbildning som innebär att en kommun får låta en person som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd delta i sfi, om hen saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska som utbildningen syftar till att ge. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2023. I april beslutade utbildningsnämnden att erbjuda sfi till personer från Ukraina i Lunds kommun som omfattas av massflyktsdirektivet.

Lundavälkomsten har hittills träffat omkring 40 ukrainare som efter kartläggning ställts i kö till sfi. Merparten består av studieväg 3 och befinner sig på C-nivå och en stor del av dessa är inte nybörjare i svenska. De flesta har sökt sig till Hvilan och är redan befintliga elever där. En handfull har sökt sig till Komvux respektive Lund sfi (Eslöv). Under den kommande veckan träffar Lundavälkomsten ytterligare tio ukrainare för kartläggning och testning.

Den stora tillströmning som befarades har inte skett, så hittills har Lundavälkomstens befintliga resurser varit tillräckliga.  Eventuellt kan det komma att uppstå en större belastning i augusti då folkhögskolorna avslutar sina kurser för ukrainare men det är fortfarande ovisst. Det har diskuterats att folkhögskolorna eventuellt kommer kunna ges möjlighet att erbjuda ukrainare kurser. I dagsläget vet vi inte hur det skulle påverka Lundavälkomsten.

Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte
Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: