Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i januari 2023

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om verksamhetsplan och budget för 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Mer forskning och utbildning i norra Brunnshög

Planeringen kan starta för ännu en del av Brunnshög. Det är ett område väster om Odarslövsvägen som gränsar till Science Village som nu kan få forskning, kontor, högre utbildning och långtids-hotell. Intentionen är att verksamheterna ska samverka med Science Village och total sett göra området bättre för att bedriva forskning.

Enligt den volymskiss som fastighetsägaren utgår från kan det bli ungefär 33 000 kvm BTA och husen kan bli mellan två och elva våningar. Arbete med att ta fram en detaljplan inleds med att området tas med i planprogramarbetet som redan startat för hela Science Village. I ett planprogram tittar man på ett större område och lite mer översiktligt, samråd för planprogrammet planeras till vintern 2023/2024.

Verksamhetsplan och internbudget för 2023 beslutad

Byggnadsnämnden har tilldelats cirka 37 miljoner kronor i budget som tillsammans med förvaltningens intäkter ska finansiera verksamheten. Cirka 60 procent av verksamheten är finansierad av intäkter från taxor och avgifter, resterande cirka 40 procent är skattefinansierad. Byggnadsnämnden är beroende av intäkter vilket gör budgeten känslig för förändringar i konjunkturen. Med en konjunkturnedgång är det sannolikt att stadsbyggnadskontorets intäkter kommer att påverkas ytterligare i negativ riktning under året.

Stadsbyggnadskontoret är involverad i samordningen av den förvaltningsövergripande samhällsbyggnadsprocessen. Avsikten är att samordna de olika förvaltningarnas insatser, bland annat genom gemensamma prioriteringar och projektorganisationer. Det kommer även genomföras ett förnyat och förbättrat arbetssätt inom ramen för bygglovsprocessen och en övergång från verksamhetssystemet Planeraren till Antura gör att arbetet inom ramen för planprocessen också förändras.

Utvecklingsarbetena ska effektivisera verksamheten, underlätta så att beslut fattas på rätt nivå, korta ner handläggningstider och förbättra servicen mot medborgare, byggaktörer och företagare.

Nämnden beslutade även bland annat att Klimatsmart byggande ska prioriteras i alla områden, inte minst vad gäller att säkra låg energianvändning och klimatsmart uppvärmning. Projekt med hus med träkonstruktion ska öka.

Byggnadsnämnden ska bidra till att det bli enklare för privatpersoner att satsa på solceller.

Uppdaterad:

Dela sidan: