Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i maj 2023

Delårsrapport per april, riktlinjer för skolskjuts samt information gällande barngruppernas storlek i förskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 30 maj.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Delårsrapport per april för barn- och skolnämndens verksamheter

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en analys av verksamheten och resultatet i en delårsrapport per april månad. I rapporten redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra kommunfullmäktigemål och nämnden har utöver dessa ett antal särskilda uppdrag samt fem utvecklingsmål. Måluppfyllelsen för nämndens utvecklingsmål går inte att bedöma vid detta rapporteringstillfälle då utfall för majoriteten av indikatorerna kan redovisas först i kommande uppföljningar. 

Barn- och skolnämnden redovisar ett negativt ekonomiskt resultat som uppgår till -2,3 mnkr för perioden. För helåret prognostiserar barn- och skolnämnden en negativ budgetavvikelse på -4,0 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 893,1 mnkr (-0,1%).

Barn- och skolnämnden beslutade att godkänna det utskickade förslaget till delårsrapport.

Riktlinjer för skolskjuts

Enligt barn- och skolnämndens riktlinjer för skolskjuts är det möjligt för icke skolskjutsberättigade elever att åka med på skolbussar genom s.k. kompisåkning. Förvaltningen har uppdragits av nämnden att utreda om det utöver detta också ska vara möjligt för icke skolskjutsberättigade elever att åka med i mån av plats.


Utifrån barn- och skolförvaltningens utredning beslutade nämnden att inte göra några ändringar i gällande riktlinjer för skolskjuts. Barn- och skolförvaltningen fick också i uppdrag att snarast se över möjligheten att registrera vilka elever som finns ombord på bussar för skolskjuts.

Barngruppernas storlek i förskolan

Barn- och skolnämnden ska enligt sin beslutade årsplanering ta del av en redovisning av barngruppernas storlek i förskolan.

Barn- och skolförvaltningen har sammanställt de uppgifter som lämnats till Statistiska centralbyrån (SCB) per den 15 oktober 2022 samt verksamhetsstatistik för april månad. Av redovisningen framgår att barngruppernas storlek i snitt i oktober 2022 var 14,1 barn/grupp vilket är lägre jämfört med samma tid 2020 och 2021. I april 2023 var snittet för barngruppernas storlek 14,9 barn/barngrupp. Antalet barn i förskolan skiljer sig normalt åt under året med större volymer under våren. I oktober 2022 var det i snitt 5,0 barn per personal i barngrupp i förskolan.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: