Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut september 2023

En 20-årsplan för biografen Kino i centrala Lund, ett övertag av Genarps genomfartsvägar och tillsättningen av en trygghetsberedning som ska hjälpa Lund att bli Sveriges tryggaste kommun. Det är några av ärendena kommunstyrelsen beslutade om den 13 september.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Ny beredning ska arbeta för att öka tryggheten i Lund

Lund ska bli Sveriges tryggaste kommun senast 2026. Det är ett av fyra övergripande mål som kommunfullmäktige beslutade om i december förra året. Nu har kommunstyrelsen beslutat att tillsätta en trygghetsberedning som ska stödja arbetet. Det övergripande syftet med beredningen är att arbeta för att kommunen kontinuerligt och långsiktigt säkrar kunskap samt vidtar åtgärder för att stärka det brottsförebyggande arbetet och den upplevda tryggheten i hela kommunen. Beredningens arbetsuppgifter är bland annat att arbeta för att hela kommunkoncernens trygghetsarbete bedrivs effektivt och ger resultat, samt att ge förslag på trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Kommunstyrelsen har också utsett de nio politiker och fem tjänstepersoner som ska ingå i trygghetsberedningen, samt gett kommunkontoret i uppdrag att föreslå avgränsningar mot Lunds brottsförebyggande råd, LBRÅ.

Läs mer om Lunds brottsförebyggande arbete här:

Brottsförebyggande arbete

Kommunen går in som garant när Kino bygger ut bioverksamheten

Föreningen Folkets Bio vill utveckla biografen Kino i centrala Lund. De två salongerna ska bli fyra och en restaurangdel ska anläggas i angränsande lokaler. För att göra detta möjligt har kommunstyrelsen beslutat att ett 20-årigt hyresavtal ska skrivas med fastighetsägaren Stena och att lokalen därefter hyrs ut i andra hand till Folkets Bio i Lund och Kino kultur AB som driver verksamheten.

Genom att gå in som ekonomisk garant för den växande bioverksamheten vill kommunen medverka till att säkra visningen av smalare filmer för framtiden. Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 8 miljoner kronor till investeringen – pengar som delvis ska hämtas in i form av andrahandshyra från Folkets Bio tillsammans med årshyran på 2,5 miljoner kronor.

Inledningsvis var tanken att kommunen skulle hyra och hyra ut även restaurangdelen, men det upplägget visade sig vara näringslivspolitiskt omöjligt. I stället är det endast biograflokalerna som ska ingå i kommunens hyresavtal.

Läs mer om beslutet här:

Kommunen garant när Kino bygger ut bioverksamheten

Genarps genomfartsvägar kan bli kommunala

Lunds kommun bör inleda en diskussion med Trafikverket om att ta över ansvaret för genomfartsvägarna i Genarp. Detta för att göra det lättare att förbättra trafiksäkerheten i samhället, framför allt för oskyddade trafikanter. Det anser kommunstyrelsen som skickar frågan vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Om Lund tar över ansvaret för genomfartsvägarna från Trafikverket tar kommunen samtidigt på sig driftskostnader på 350 000 kronor om året, plus ytterligare kostnader för de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som genomförs. Vägarna som avses är Heckebergavägen från Ekevallens idrottsplats, Gödelövsvägen fram till korsningen Kyrkogatan samt att byta väghållaransvar av Genvägen mot Kyrkovägen.

I våras behandlades ett liknande ärende gällande Södra Sandby. Då beslutade kommunfullmäktige att förhandlingar ska inledas med Trafikverket om att ta över väghållaransvaret där.

I samband med att situationen i Genarp utretts har även förutsättningarna för ett övertagande i Veberöd setts över. Men där föreslås inget övertag, eftersom separata gång- och cykelvägar redan finns.

Förskola i höghus får månadshyra på 494 500 kronor

År 2013 stängdes Arkens förskola i centrala Lund på grund av brister i inomhusmiljön. Verksamheten flyttades till tillfälliga paviljonger vars bygglov går ut i mars 2028. En permanent lösning är på gång i kvarteret Stenkrossen/Råbykungen på Kastanjegatan. Där ska ett kommande tolvvåningshus intill Hardebergaspårets gamla sträckning ge plats åt en ny förskola i de tre nedersta våningarna, med plats för sammanlagt 134 barn.

Kommunstyrelsen har nu godkänt det avtal mellan Lunds kommun och Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, som reglerar inhyrningen i fastigheten. Hyran för Stenkrossens förskola väntas bli 5 934 000 kronor om året, vilket motsvarar knappt en halv miljon kronor i månaden eller 44 300 kronor per år och barn. Det kan jämföras med nuvarande snittkostnad på 24 400 kronor per barn för kommunens förskolor. Att kommunens totala lokalkostnader ökar innebär dessutom att ersättningen per barn till fristående förskolor gör det, med 600 kronor per barn och år.

Ärendet går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Läs mer om byggplanerna i kvarteret här:

Stenkrossen/Råbykungen

Renovering av Vårfruskolan beräknas kosta 77 miljoner kronor

Vårfruskolan i centrala Lund ska renoveras. Ventilationen ska förbättras, paviljonger ska ersättas av en utbyggnad, brandsäkerheten ses över samt fönster och portar bytas ut. Kommunstyrelsen har godkänt barn- och skolnämndens beställning av renoveringen, som beräknas kosta 77 miljoner kronor. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

På Vårfruskolan går 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. Byggnaden stod klar 1868 och byggdes om 1993.

Avgift för marknadskontroller föreslås tas ut från oktober

I juli 2022 infördes en EU-förordning om så kallade marknadskontroller. Syftet är att samma regler ska gälla överallt inom EU när det gäller att kontrollera att vissa produkter som säljs eller sprids följer gällande standarder och krav. Det kan exempelvis handla om tvättmedel, batterier och kemiska produkter, samt buller och avgaser från mobila maskiner.

En del av uppdraget att utföra marknadskontroll i Lunds kommun vilar på miljönämnden. Tidigare har delar av uppdraget skett inom ramen för tillsyn enligt miljöbalken och finansierats genom en handläggningsavgift på 1 279 kronor i timmen. Motsvarande avgift ska tas ut för marknadskontroller, enligt det förslag som kommunstyrelsen nu har sagt ja till. Ärendet går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige. Om det blir ja även där träder den nya taxan i kraft den 1 oktober 2023.

Landsbygdsutveckling fortsätter i ny form

Våren 2023 avslutades ett långvarigt arbete med kommunens landsbygdsutveckling genom så kallade fokusprojekt. Projektet pågick i Dalby 2010-2013 för att därefter fortsätta i Veberöd, Genarp och Södra Sandby och sedan avslutas i Stångby och Vallkärra 2022-2023. Arbetet leddes av kommunstyrelsens styrgrupp för utveckling av tätorterna utanför staden. Denna styrgrupp ska nu fortsätta arbetet med landsbygdsutveckling, men i nya former. Enligt de föreskrifter som kommunstyrelsen har beslutat om ska styrgruppen vara ett rådgivande organ till kommunstyrelsen vad gäller landsbygdsfrågor. Styrgruppen ska följa kommunens arbete med landsbygdsutveckling samt att verka för en stärkt lokal utveckling. Styrgruppen ska även följa upp insatserna och effekterna av Lunds kommuns arbete med de behov som framkommit i de genomförda ortsutvecklingsprojekten samt fånga upp aktuella behov och utmaningar i tätorterna.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet även att godkänna ”Rapport om Lunds kommuns arbete med landsbygdsutveckling” som sammanfattar hur kommunen arbetar med de behov som framkom i fokusprojekten under perioden 2010-2023. I rapporten identifieras sex olika utvecklingsområden för tätorterna utanför staden Lund:

  • Engagemang, medborgardialog och kommunikation
  • Kollektivtrafik och infrastruktur
  • Natur, kultur och rekreation
  • Centrumutveckling och mötesplatser
  • Bostäder
  • Trygghet

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: