Länk till startsidan

Stenkrossen/Råbykungen

Kvarteret Stenkrossen/Råbykungen ska få bostäder, ny förskola och service. Kulturen och idrotten finns redan här.

Visionsbilden visar en skiss av hur kvarteret Stenkrossen/Råbykungen kan se ut.
Så här kommer det att se ut ungefär, när kvarteret Stenkrossen/Råbykungen är helt utbyggt.

Vad ska vi göra?

I november 2023 var det byggstart för det första projektet i området Stenkrossen/Råbykungen. Det är Nordrs bostadsprojekt Teaterkatten i kvarteret Stenkrossen 3. Teaterkatten består av bostadsrätter. Gylleholmsgatan har stängts av och genomfart för biltrafik är inte längre möjlig. Gående och cyklister kommer hela tiden att kunna passera. Detta bygge förväntas pågå till och med augusti 2025.

LKF planerar att starta sina byggen under första halvåret 2025. Det blir bostäder längs Södra vägen samt en högre byggnad på 12 våningar, inne i kvarteret. Den högre byggnaden ska ha en förskola i bottenvåningen. Hit ska Arkens förskola flytta. LKF's bostadshus blir hyresrätter. Byggperioden för LKF beräknas till tre år.

Nästa etapp för husbygget beräknas starta under första kvartalet 2025.

När bostäderna inom området är färdigbyggda kommer Lunds kommun att bygga färdigt torget söder om Stenkrossen och renovera gatorna runt kvarteret.

Hardebergaspåret är öppet 2024

Hardebergaspåret genom kvarteret Stenkrossen/Råbykungen har öppnats igen. Planen är att spåret ska vara öppet hela 2024. I samband med att LKF ska börja bygga både norr och söder om Hardebergaspåret, kommer vi att behöva stänga igen. Detta sker i början av 2025.

Träd i området

Under april 2024 ska vi beskära och vårda kastanjerna som står längs Kastanjegatan och Hyllegränd. Detta gör att det blir mer plats för bussarna och att träden mår bättre. En kastanj vid ingången till Stenkrossen måste tyvärr tas bort, då den är sjuk.

Längs med Södra vägen ska vi också beskära lindarna som står där. Då blir det mer utrymme på gång- och cykelbanan. När vi beskär träden minskar vi också risken för att de ska skadas när LKF sedan ska bygga bostäder söder om Hardebergaspåret.

Längs Södra vägen, söder om Eoshallen, har vi tagit ner sex lindar och en lönn. Träden fick tas bort eftersom tomten ska bebyggas. Träden som står i korsningen till Arkivgatan blir kvar.

Det finns en återplanteringsplan för Stenkrossen/Råbykungen. För varje träd som behöver tas bort, planterar Lunds kommun två nya träd. De nya träden ska planteras längs en gång- och cykelväg längre söderut vid Råbyvägen.

Om projektet

Illustrationskarta kvarteren Stenkrossen/Råbykungen
Området kommer att förtätas med uppemot 325 bostäder, markerade i mörkgrått, längs med Gylleholmsgatan, Arkivgatan, Södra vägen och i områdets mitt, invid båda sidor Hardebergaspåret. Illustrationsplan: Lunds kommun.

Enligt detaljplanen ska kvarteren Stenkrossen/Råbykungen förtätas med uppemot 325 nya bostäder. Arkens förskola ska få nya lokaler med en tillhörande gård på cirka 4000 kvadratmeter. I anslutning till Hardebergaspåret ska en park och ett torg med en multisportsplan anläggas.

Kulturverksamheten kommer att fortsätta i de befintliga lokalerna, men också i nya byggnader i kvarteret Stenkrossen. Idrottsverksamheten och idrottshallen finns också kvar. De fyra byggnader som är av kulturhistoriskt värde och de flesta av träden ska bevaras. Hardebergaspåret ska stärkas som gång- och cykelstråk.

Området ska gestaltas med hänsyn till områdets befintliga värden, dess placering i staden samt omgivningens förutsättningar.

Samtliga gator runt kvarteret ska renoveras för att skapa en tydligare stadsmässig upplevelse. Gylleholmsgatan, Arkivgatan och Södra vägen kommer att kompletteras med trädplanteringar för att kompensera för de befintliga träden inom området som kommer att behöva fällas i samband med byggarbetet.

Byggetapper och tidplan

  • Marken är sanerad.
  • Byggstart för husen skedde under hösten 2023.
  • Nästa etapp för husbygget beräknas starta första kvartalet 2025.
  • Tidigast 2028 kan de allmänna ytorna i området – gatorna, parken och torget – börja anläggas. Då ska även gatorna runt kvarteret renoveras, ett arbete som tar cirka två års tid att slutföra.
  • Hela området kan bli färdigbyggt cirka år 2030.
  • Observera att denna tidplan är översiktlig och preliminär och kan komma att förlängas.

Kvarteret Råbykungen döptes efter åboen Bengt Jönsson som under delar av 1800-talet ägde fastigheten Lilla Råby 9 och som kallades för ”Råbykungen”. Markerna efter arvsskiftet användes både till bebyggelse och som jordbruksmark. I mitten av 1900-talet förvärvade staden kvarteret och anlade upplag åt gatukontoret, samt upplät marken åt ett gatukök vid Arkivgatan. När EOShallen, ritad av Karl Koistinen, uppfördes i början av 1990-talet, flyttades gatuköket till sin nuvarande position. I samband med detta anlades fotbollsplanen och löparbanorna i kvarteret.

 

Även kvarteret Stenkrossen var förr en del av Lilla Råby 9. Staden köpte merparten av det i början av 1900-talet. Hit förlades stadens materialgård, med upplag av grus, gatsten och annat material.

 

Här har det också funnits en stenkross, en smedja, en verkstad, ett garage med smörjgrop, ett oljeförråd, ett kolrum och en cistern för drivmedel och eventuellt även för uppvärmning på fastigheten. Så småningom uppfördes det ett flertal byggnader kopplade till denna verksamhet. Under 1930-och 1940-talet tillkom bland annat en cyanvätekammare för den viktiga bekämpningen av vägglöss, och ett reservvattenverk.

 

1963 byggdes den stora verkstadsbyggnaden åt gatukontoret. När gatukontoret flyttade sin verksamhet på 80-talet användes denna byggnad av bland andra kommunens ungdomsarbetslag, därefter - av gymnasieskolan Spyken. Numera huserar här kulturverkstaden ”Stenkrossen”.

Föroreningar i marken

I kvarterets sydöstra hörn ingår en del av en tomt som tidigare hette Petroleumupplaget. Den köptes 1909 av Sydsvenska Petroleum AB som uppförde här en affärs- och bostadsbyggnad samt en lagerbyggnad. Här förvarades drivmedel i stora cisterner. På fastigheten fanns under en period även ett plåtslageri. Tomten, som idag klyvs av Kastanjegatan, köptes av staden 1937.

 

Marken i dessa kvarter har under ca 100 års tid påverkats av olika industriverksamheter och har blivit förorenad. Marken sanerades färdigt under 2022-23.

1922, Sydsvenska Petroleums AB petroleumupplag vid Revingebanan. Ur Per Bagges samlingar, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
1922, Sydsvenska Petroleums AB petroleumupplag vid Revingebanan. Ur Per Bagges samlingar, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?