Länk till startsidan

Stenkrossen/Råbykungen

Kvarteret Stenkrossen/Råbykungen ska få bostäder, ny förskola och service. Kulturen och idrotten finns redan här.

Visionsbilden visar en skiss av hur kvarteret Stenkrossen/Råbykungen kan se ut.
Så här kommer det att se ut ungefär, när kvarteret Stenkrossen/Råbykungen är helt utbyggt.

Vad ska vi göra?

Vi fortsätter med saneringen av marken i området. Graffitilängan, en verkstad i en mindre tillbyggnad och det tidigare bussgaraget på Stenkrossen är rivna. Bussgaraget har senast använts som lagerlokal för Stenkrossens verksamheter och som öppen grafittivägg.

Lunds kommuns entreprenör har fällt ett antal träd inom området. Det gäller lönnarna längs med Gylleholmsgatan och en större ek längs med Hardebergaspåret. Detta var nödvändigt för att den kommande bebyggelsen skulle bli möjlig. Några av de träd som fälls är skyddade. När kommunen fick dispens från skyddet så förband sig kommunen att ersätta träden som fälls med nya träd längs med gatorna runt kvarteret. De nya träden kommer att planteras i samband med att gatorna rustas upp efter att den nya bostäderna är färdigbyggda.

Markarbetena beräknas bli klara våren 2023. Husen börjar byggas 2024.

Hur påverkas jag?

Verksamheten inne på Stenkrossen är igång som vanligt under rivningsarbetet och i nuläget bedömer vi att saneringsarbetet inte kommer att störa.

Schaktningen sker inne i kvarteret Stenkrossen/Råbykungen. Markarbetet skapar tunga transporter och byggtrafiken kommer framförallt att påverka trafiken på Arkivgatan, Kastanjegatan och Södra vägen. Inne i kvartersområdet kan arbetet tidvis vara bullrande och dammigt. Runt arbetsområdet sätter vi byggstaket och där förskolan Arkens gård gränsar till arbetsområdet ska det bli ett bullerplank.

Saneringen av marken

Marken i kvarteret Stenkrossen/Råbykungen behöver saneras eftersom det tidigare legat industrier på platsen. De föroreningar som påvisats i anslutning till just förskolan och EOS-hallen består av tungmetaller, alifater samt aromater i halter som inte bedöms utgöra någon risk för människors hälsa under saneringsarbetet. Det har inte påträffats några halter av cyanväte i marken i anslutning till varken förskolan Arken eller EOS-hallen.

Den förekomst av cyanid som har påträffats, ligger i ett mindre område vid Kastanjegatan och denna sanering kommer att göras separat med höga krav på säkerhet. Saneringen sker också avskärmat för att förhindra spridning. Dessa krav gäller för både omgivningen och för dem som arbetar med att hantera massorna.

Trots detta har vi som säkerhetsåtgärd inrättat ett förbud inom arbetsområdet att transportera förorenade massor på den del av Hardebergaspåret som vetter mot förskolan. Därför sker alla uttransporter från området mot Kastanjegatan.

Projektets entreprenör är skyldiga att tvätta hjulen på sina fordon, när uttransporter av förorenade massor sker från området. VASYD ställer även krav på rening av vatten som släpps till dagvattennätet inom arbetsområdet. Allt saneringsarbete har anpassats utifrån att verksamheterna i området ska kunna vara i drift.

Hardebergaspåret

Den sträcka av Hardebergaspåret som går genom kvarteret Stenkrossen/Råbykungen är avstängd sedan sommaren 2022. Sträckan kommer att vara stängd under hela utbyggnaden av området, fram till cirka 2030. Vi behöver stänga av för inte riskera arbetsmiljön för de som arbetar på platsen. Det handlar också om säkerhet för allmänheten. Istället kan du gå och cykla på gång- och cykelbanan längs Södra vägen. Vi skyltar på plats.

VA SYD och Kraftringen

Nätstationen på Gylleholmsgatan är riven och ska ersättas med en ny station intill Hardebergaspåret. Kraftringen och VA SYD går ut med egen information och har du frågor, ber vi dig vänligen kontakta dem.

Om projektet

Illustrationskarta kvarteren Stenkrossen/Råbykungen
Området kommer att förtätas med uppemot 325 bostäder, markerade i mörkgrått, längs med Gylleholmsgatan, Arkivgatan, Södra vägen och i områdets mitt, invid båda sidor Hardebergaspåret. Illustrationsplan: Lunds kommun.

Enligt detaljplanen ska kvarteren Stenkrossen/Råbykungen förtätas med uppemot 325 nya bostäder. Arkens förskola ska få nya lokaler med en tillhörande gård på cirka 4000 kvadratmeter. I anslutning till Hardebergaspåret ska en park och ett torg med en multisportsplan anläggas.

Kulturverksamheten kommer att fortsätta i de befintliga lokalerna, men också i nya byggnader i kvarteret Stenkrossen. Idrottsverksamheten och idrottshallen finns också kvar. De fyra byggnader som är av kulturhistoriskt värde och de flesta av träden ska bevaras. Hardebergaspåret ska stärkas som gång- och cykelstråk.

Området ska gestaltas med hänsyn till områdets befintliga värden, dess placering i staden samt omgivningens förutsättningar.

Samtliga gator runt kvarteret ska renoveras för att skapa en tydligare stadsmässig upplevelse. Gylleholmsgatan, Arkivgatan och Södra vägen kommer att kompletteras med trädplanteringar för att kompensera för de befintliga träden inom området som kommer att behöva fällas i samband med byggarbetet.

Byggetapper och tidplan

I juni 2022 startade markarbetena. Marken ska saneras, vissa byggnader ska rivas, ledningar ska anläggas.

2024 startar husbyggnationerna.

Tidigast 2028 kan de allmänna ytorna i området – gatorna, parken och torget – börja anläggas. Då ska även gatorna runt kvarteret renoveras, ett arbete som tar cirka två års tid att slutföra.

Hela området kan bli färdigbyggt cirka år 2030.

Observera att denna tidplan är översiktlig och preliminär och kan komma att förlängas.

Kvarteret Råbykungen döptes efter åboen Bengt Jönsson som under delar av 1800-talet ägde fastigheten Lilla Råby 9 och som kallades för ”Råbykungen”. Markerna efter arvsskiftet användes både till bebyggelse och som jordbruksmark. I mitten av 1900-talet förvärvade staden kvarteret och anlade upplag åt gatukontoret, samt upplät marken åt ett gatukök vid Arkivgatan. När EOShallen, ritad av Karl Koistinen, uppfördes i början av 1990-talet, flyttades gatuköket till sin nuvarande position. I samband med detta anlades fotbollsplanen och löparbanorna i kvarteret.

Även kvarteret Stenkrossen var förr en del av Lilla Råby 9. Staden köpte merparten av det i början av 1900-talet. Hit förlades stadens materialgård, med upplag av grus, gatsten och annat material.

Här har det också funnits en stenkross, en smedja, en verkstad, ett garage med smörjgrop, ett oljeförråd, ett kolrum och en cistern för drivmedel och eventuellt även för uppvärmning på fastigheten. Så småningom uppfördes det ett flertal byggnader kopplade till denna verksamhet. Under 1930-och 1940-talet tillkom bland annat en cyanvätekammare för den viktiga bekämpningen av vägglöss, och ett reservvattenverk.

1963 byggdes den stora verkstadsbyggnaden åt gatukontoret. När gatukontoret flyttade sin verksamhet på 80-talet användes denna byggnad av bland andra kommunens ungdomsarbetslag, därefter - av gymnasieskolan Spyken. Numera huserar här kulturverkstaden ”Stenkrossen”.

Föroreningar i marken

I kvarterets sydöstra hörn ingår en del av en tomt som tidigare hette Petroleumupplaget. Den köptes 1909 av Sydsvenska Petroleum AB som uppförde här en affärs- och bostadsbyggnad samt en lagerbyggnad. Här förvarades drivmedel i stora cisterner. På fastigheten fanns under en period även ett plåtslageri. Tomten, som idag klyvs av Kastanjegatan, köptes av staden 1937.

Marken i dessa kvarter har under ca 100 års tid påverkats av olika industriverksamheter och är på vissa platser kraftigt förorenad. Markföroreningarna kommer därför att saneras innan husen kan börja byggas.

1922, Sydsvenska Petroleums AB petroleumupplag vid Revingebanan. Ur Per Bagges samlingar, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
1922, Sydsvenska Petroleums AB petroleumupplag vid Revingebanan. Ur Per Bagges samlingar, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?