Länk till startsidan

Så arbetar vi med brottsförebyggande arbete

Lunds kommun arbetar för att motverka våld och kriminalitet i alla dess former. Här berättar vi om hur vi arbetar med kamerabevakning, vad Lunds brottsförebyggande råd och Lokal trygghetskommission är, hur vi arbetar mot våldsbejakande extremism och mot våld i nära relationer.

Nu gör vi Lunds centrum ännu tryggare

Att känna sig trygg där man bor och lever är en rättighet. För att öka tryggheten på Bankgatan och Botulfsplatsen – platser där många människor rör sig – kommer vi att fokusera extra mycket på områdena mellan september och december 2023. Högre polisär närvaro och socialt arbete är exempel på insatser.
Nu gör vi Lunds centrum ännu tryggare

Bankgatan i Centrala Lund en sensommardag.

Program för trygghet och säkerhet

Lunds kommunfullmäktige antog den 27 februari 2020 kommunens Program för trygghet och säkerhet
Där definieras ”trygghet” som en grundläggande känsla av tillit, säkerhet och kontroll, medan ”säkerhet” definieras som frånvaro av oönskade händelser, skador eller andra negativa konsekvenser för en god kontinuitet i den kommunala verksamheten. Det konstateras också att trygghet och säkerhet är avgörande för ett samhälles hållbara utveckling.

Program för trygghet och säkerhet Pdf, 1 MB.

Prioriterade områden med mål

Programmet fastställer sex prioriterade områden för säkerhets- och trygghetsarbetet i kommunkoncernen.

De sex områden som beskrivs i texten är staplade på varandra som färgblock.
Sex prioriterade områden för programperioden.

1. Olycksförebyggande arbete

Målsättningen är att Lunds kommun ska bidra till att minska antalet olyckor med påverkan på människa, miljö och egendom inom kommunens geografiska område. Kommunen ska också begränsa konsekvenserna av de olyckor som ändå inträffar.

Det olycksförebyggande arbetet ska säkerställa att alla människor, oavsett var de bor, har ett tillfredställande skydd mot olyckor och oönskade händelser, som t ex bränder, drunkningstillbud och trafikolyckor. Avsikten är inte att kommunen ska ta över ett ansvar som någon annan myndighet eller någon enskild har, utan istället att bidra med ett brett perspektiv och helhetstänk inom kommunens geografiska område. Kommunen ska också stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor genom information och rådgivning.

I samhällsbyggnadsprocessens olika skeden ska kommunen verka för att utformning av boendemiljöer, rörelsestråk och lokalisering av mål och mötespunkter genomsyras av ett trygghets och säkerhetstänk. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. Hänsyn ska bland annat tas till människors hälsa, säkerhet, och till risken för olyckor, översvämning och erosion.

2. Bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga

Målsättningen med att bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga är att kommunen ska stå emot störningar och upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har Lunds kommun ett geografiskt områdesansvar inför, under och efter kriser och allvarliga händelser. Arbetet ska ske i samklang med andra aktörer. Hanteringen ska ske med bibehållet eller stärkt förtroende från allmänheten.

Kommunens krishanteringsförmåga ska vara flexibel och kunna anpassas till den specifika händelsen. Denna förmåga skapas genom en god krisberedskap som grundar sig i risk- och sårbarhetsanalyser, krishanteringsplaner, utbildning, övning och genom att vi lär av inträffade händelser.

Kommunens primära ansvar är att upprätthålla ordinarie verksamhet så långt det är möjligt, även under kris. Målet med arbetet är att få så korta avbrott som möjligt i samhällsviktiga funktioner och att samtidigt skapa förutsättningar för människor och verksamheter i kommunen att hantera den uppkomna situationen.

Krisberedskap och civilt försvar

3. Informationssäkerhet

Målsättningen med att bedriva ett genomgående informationssäkerhetsarbete i kommunen är att förhindra att känslig information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Information är en av Lunds kommuns allra viktigaste tillgångar och omfattar alla kommunens informationstillgångar utan undantag. Detta innebär att all information kommunen innehar är viktig och ska hanteras korrekt, oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av vilken form eller miljö den förekommer i. Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att se till så att information enbart är tillgänglig för den som har anledning att ta den av den, och att informationen framställs, hanteras och bevaras på ett säkert sätt. Informationssäkerhet är med andra ord en integrerad del av all kommunens verksamhet, och alla som hanterar någon form av informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten. Det är också ett ansvar för chefer på alla nivåer att aktivt verka för en positiv attityd till informationssäkerhetsarbetet.

Lunds kommun ska följa gällande föreskrifter inom informationssäkerhetsområdet. Kommunen ska också följa rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säkerhetspolisen, Sveriges kommuner och regioner, Datainspektionen med flera organisationer.

4. Förebygga brott

Målsättningen är att Lunds kommun i samarbete med myndigheter, näringsidkare och civilsamhället i större utsträckning ska bidra till att minska förekomsten av brott och öka tryggheten bland boende, besökare och företagare. Det brottsförebyggande arbetet i Lunds kommun tar sin utgångspunkt från regeringens skrivelse Tillsammans mot brott – Ett nationellt brottsförebyggande program med tillhörande rekommendationer. I skrivelsen påtalas fortsatt vikten av samarbete för att öka samhällets samlade förmåga att förhindra brott och öka trygghet hos invånare, besökare, näringsidkare och andra
aktörer. Att prioritera kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete understryker vikten av väl fungerande processer för att säkerställa ett aktivt arbete utifrån kunskapsinhämtning, planering, uppföljning och samverkan.

5. Förebygga hot och våld mot anställda och förtroendevalda

Målsättningen med att förebygga hot, trakasserier och våld mot anställda och förtroendevalda är att skapa en trygg arbetsmiljö, en säker verksamhet och ytterst för att värna om yttrandefriheten och vår demokrati.

Kommunen ska fortsatt arbeta systematiskt för en hög personsäkerhet. Vi kan genom incident­rapporteringar se att hot och våld mot anställda har ökat genom åren. SKR har även genom olika enkäter kunnat slå fast att hot och våld mot förtroendevalda ökar, särskilt under val. Kommunens arbete med att förebygga hot och våld mot anställda sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, i enlighet med kommunens arbetsmiljöpolicy.

Hot och våld mot förtroendevalda är något som kan ses som ett hot mot yttrandefriheten och vår demokrati. Nämnder och bolag ansvarar för de förtroendevaldas säkerhet i samband med att de utövar sitt kommunala uppdrag i respektive nämnd och styrelse.

6. Motverka otillåten påverkan och korruption

Målsättningen med arbetet att motverka otillåten påverkan och korruption handlar om rättssäkerhet och ett ovärderligt förtroendekapital. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och de ska alltid kunna lita på att våra beslut har saklig och opartisk grund.

Lunds kommun har, som alla andra myndigheter, en nolltolerans mot korruption och mutor. Både politiker och tjänstepersoner har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption. På så sätt rubbas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks.

 • Styrande dokument och lagar
  Lunds kommun har utarbetat riktlinjer för mutor och otillbörlig påverkan, beslutade av kommunstyrelsen. I Lunds kommuns centrala kollektivavtal, Allmänna bestämmelser, anges därtill att anställda ska ange bisysslor.
  Lagregler om jäv för anställda och även för förtroendevalda regleras i Kommunallagen. I
  brottsbalken finns lagregler kring tagande och givande av muta, detta gäller såväl anställda som
  förtroendevalda.
 • Visselblåsarfunktion
  Lunds kommun har en visselblåsarfunktion, anställd på kommunkontoret, dit medarbetare kan vända sig vid missförhållanden i kommunens verksamheter. Funktionen är därför ett viktigt
  verktyg i att uppmärksamma och motverka otillåten påverkan och korruption.
 • Intern kontroll
  Kommunens arbete med intern kontroll är ytterligare ett verktyg för att kunna upptäcka och komma tillrätta med eventuella oegentligheter. Det fordrar noggrannhet och integritet i utformandet av kontrollaktiviteterna samt i granskningen av dem. Kopplingen mellan intern kontroll och arbetet med att motverka och upptäcka oegentligheter ska stärkas ytterligare.

Kamerabevakning i Lunds kommun

Lunds kommun bedriver kamerabevakning i syfte att förebygga brott och olyckor, som en del av vårt arbete med att skapa trygga och säkra miljöer. Med kamerabevakningen kan vi förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och störningar av allmän ordning på, eller vid, kommunens fastigheter. Syftet med kamerabevakningen är också att förhindra eller upptäcka olyckor samt begränsa verkningarna av inträffade olyckor.

Kamerabevakning på skolor och förskolor

Kamerabevakningen är även en del av Lunds kommun arbete med att skapa trygga och säkra miljöer kring förskolor och skolor för barn, elever och personal.

Tillståndspliktig kamerabevakning sker exempelvis på skolgårdar, torg och på andra platser som Lunds kommun ansvarar för. På de ställen där kamerabevakning bedrivs finns tydliga informationsskyltar med kamerasymbol uppsatta.

Din integritet

Lunds kommun värnar om din integritet och bedriver därför kamerabevakning endast om andra mindre inskränkande metoder inte är applicerbara. Kamerabevakning bedrivs därför enbart om de förväntade effekterna, så som minska skadegörelse, förebygga brott, förhindra olyckor eller liknande, bedöms väga tyngre än den enskildes rätt till integritet.

Tillståndsplikt enligt kamerabevakningslagen

Myndigheter som utför en uppgift av allmänt intresse behöver i enlighet med kamerabevakningslagen (2018:1200) ansöka om tillstånd för att kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde.

Informationskrav enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen

Informationsskyltar om kamerabevakning finns placerade på de platser där Lunds kommun bedriver kamerabevakning. Informationskravet, både enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen, innebär att den som kan bli föremål för bevakning ska få tydlig och relevant information innan hen tillträder det bevakade området.

Lagring och hantering av material

Inspelat bildmaterial lagras i enlighet med vad som angetts i tillståndet och hanteras endast av behörig personal. Bildmaterial kan komma att lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst.

Ljudupptagning sker inte vid den kamerabevakning som genomförs av Lunds kommun.

Tillsynsmyndighet och personuppgiftsansvarig

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillståndsgivare och tillsynsmyndighet för all kamerabevakning. IMY är även tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kommunstyrelsen på Lunds kommun är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling kopplad till den kamerabevakning som utförs i Lunds kommuns regi.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Lunds brottsförebyggande råd

Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta eller studera i. Rådet består av både kommunala företrädare och personer från andra verksamheter.

Lunds brottsförebyggande råd

Lokal trygghetskommission

Den 4 februari 2020 beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en lokal trygghetskommission. Kommissionens uppdrag var att föreslå konkreta insatser som kan användas i det brottsförebyggande arbetet. Kommissionen skulle i första hand inrikta sig på insatser som kommunen har ansvar för. Man kunde dock lyfta förslag på insatser som ligger utanför kommunens ansvarsområde om behov fanns.

Efter sammanvägning av kommissionsmedlemmarnas kunskap och den input som inhämtats vid studiebesök och litteraturgenomgångar föreslås följande åtgärder och företeelser att beakta för
Lunds kommun.

Trygghetskommissionens rapport 2021 Pdf, 3 MB.

Ledning och styrning

Trygghetsfrågorna bör få en mer framträdande roll i det politiska arbetet.

Förslag: ett utskott ur kommunstyrelsen, alternativt en politisk beredning, tillsätts för att bereda trygghetsfrågor. Kommissionen vill här framhålla Helsingborgs stads organisation som ett gott exempel.

Social brottsprevention

I de senaste årens trygghetsmätningar visar Genarpsborna på något sämre känsla av trygghet jämfört med andra delar av kommunen.

Förslag: Lunds kommun genomför en enkätundersökning bland ortens grundskoleelever för att fastställa förekomsten av risk- och skyddsfaktorer bland ungdomarna. Frågorna i enkätundersökningen kan med fördel arbetas in i Lundaenkäten, LUNKEN, som alla Lunds grundskoleelever besvarar i tredje, sjätte respektive nionde klass. Undersökningsresultatet tjänar därefter som grund för om och vilka åtgärder som kan bli aktuella, som t ill exempel CTC, Communities That Cares.

Situationell brottsprevention

 • Lunds kommun planerar att utöka bevakningen av sitt fastighetsbestånd med digital kameraövervakning. Den nya digitala tekniken bjuder på många olika lösningar inom det brottsförebyggande området. Kommunen har redan ett etablerat samarbete kring digitala lösningar inom konceptet Future by Lund.
  Förslag: samverkan inom konceptet Future by Lund utvecklas för att även hantera brottsförebyggande åtgärder, såsom att förhindra skadegörelsebrott och klotter.
 • Det mest brottsbelastade området i kommunen är den så kallade C-triangeln, som utgörs av Centralstationen med dess omedelbara närhet.
  Förslag: metoden AMP, Affärs- och Medborgarplats, genomförs inom den del av området som utgörs av Knut den Stores torg inklusive Bytaregången samt Clemenstorget.
 • Helsingborg Stad visade även hur man kan utnyttja den digitala tekniken för att momentant följa brotts- och händelseutvecklingen i staden och på så sätt få ett bra underlag för beslut om åtgärder som kan vidtas. Konceptet går under namnet EST, Effektiv Samverkan för Trygghet.
  Förslag: nuvarande skaderapporteringssystem utvecklas så att flera aktörer kan rapportera in händelser i systemet och att relevant data kan tas fram ur systemet för att ligga till grund för vilka åtgärder som skall vidtas. Alternativt kan, om det är mer tillämpligt, ett separat nytt system utvecklas.

Extern finansiering

En kommuns tillgängliga resurser skall fylla många krav, behov och önskemål, där det trygghetsskapande arbetet bara är ett område bland flera.

Förslag: Lunds kommun bör aktivt skanna av möjligheter till extern finansiering för att möjliggöra
satsningar inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området.

Arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunstyrelsen antog den 2 juni 2021 en aktualiserad handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Aktualiserad handlingsplan mot våldsbejakande extremism Pdf, 356 kB.

Lunds kommun arbetar för att motverka våld och kriminalitet i alla dess former. Här ingår även att bekämpa våldsbejakande extremism. För att lyckas med en sådan process handlar det om många olika insatser från flera olika aktörer. Utifrån detta har Lunds kommun tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för att i första hand förebygga att personer radikaliseras till våldsbejakande extremistisk miljöer och i förekommande fall avhjälpa problemet.

De insatser som finns i sammanhangen att motverka alla typer av våld, inte bara i samband med att bekämpa våldsbejakande extremism, är desamma för alla som behöver dem. Bedömningarna om vem som har rätt till insatserna görs på samma sätt oavsett vem det är som anses ha behov av dem.

Vad gäller insatser inom ramarna för arbetet med att motverka våldsbejakande extremism sker inga insatser om det finns misstanke om att kriminella handlingar har utförts och inte heller förrän, i förekommande fall, utdömda straff har avtjänats. Personer som har begått kriminella handlingar ska ställas till svars för dessa enligt de lagar och bestämmelser som finns.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relation innefattar allt våld och bevittnande av våld mot närstående, såväl vuxna som barn. Inom spektrumet innefattas även hedersrelaterat våld och förtryck, vilket definieras som våld och förtryck som har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa, oberoende av kultur och religion.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kriscentrum Mellersta Skåne – en samtalsmottagning för vuxna och barn

Lunds kommun har akuta skyddade boenden där personalen arbetar specifikt med kvinnor, barn och män som är utsatta för våld i nära relationer.

Stöd för personer utsatta för våld i nära relationer

Plan för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål Pdf, 427 kB.

Trygg krog

Trygg krog är ett samarbete mellan krögare, nationer, kårer, polis och kommun och syftar till att i samverkan öka kunskap om narkotika och andra företeelser som skapar otrygghet i krogmiljö. Ökad kunskap och medvetenhet ska bidra till ökad säkerhet och trygghet för personer som arbetar på eller besöker serveringsställen i Lund.

Avsikten är att förbättra dialogen mellan polis, kommun och näringsliv där det genomgående målet är att långsiktigt öka tryggheten och säkerheten på Lunds serveringsställen. Detta samarbete är ett forum för att serveringsställen ska ha möjlighet att påverka och ge uttryck för egenidentifierade faktorer som skapar otrygghet i krogmiljö.Idén är att man både som besökare, anställd och ansvarig ska känna sig trygg på Lunds serveringsställen. Uppdraget och projektet är kommunövergripande och förankrat i kommunstyrelsen.

Idag jobbar polis, studenter, krögare och kommun aktivt minska narkotika och andra företeelser som skapar otrygghet i krogmiljö. Genom kontinuerliga möten, värdegrundsarbete, utbildning och öppen dialog jobbar vi aktivt för att öka tryggheten för personal och gäster.

Krogmiljön är en offentlig plats och genom den nära samverkan mellan kommun, polis och tillståndshavare, bidrar Trygg krog till en säkrare arbetsmiljö för krogens anställda och en tryggare upplevelse för så väl som Lundabor som långväga internationella gäster. Genom att jobba ansvarsfullt sparas inte bara på samhällsresurser utan det bidrar även till att gemensamt stärka Lunds varumärke.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

E-post: tryggkrog@lund.se.

Kontakt, samordnare i Lund

Lunds kommun

Anna Sjöstrand
Telefon: 046-359 31 54
E-post:anna.sjostrand@lund.se

Polisen

Joakim Nyberg
Telefon: 010-561 38 91
E-post:joakim.nyberg@polisen.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?