Länk till startsidan

Kvalitet på vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten på vården och omsorgen. God kvalitet betyder att verksamheterna når upp till kvalitetskrav i beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument.

Kvalitet på vård och omsorg

Förvaltningens systematiska förbättringsarbete innebär bland annat att

  • Verksamheterna gör regelbundna kontroller och utreder avvikelser.
  • Kvalitetsenheten genomför olika typer av riktade verksamhetsuppföljningar, även i verksamheter som drivs av externa utförare.
  • Myndighetsfunktionen gör kvalitetsuppföljningar fortlöpande under året.
  • Resultatet av olika undersökningar, kontroller och uppföljningar tillsammans med rapporterade avvikelser används som underlag i förbättringsarbetet.

Värdegrund och värdighetsgarantier

Verksamheterna arbetar efter den värdegrund som vård- och omsorgsnämnden beslutat om, vilket bland annat innebär att den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Kopplat till värdegrunden finns några värdighetsgarantier med löfte om att till exempel bli erbjuden en namngiven kontaktman senast inom 14 dagar efter påbörjade insatser.

Vår värdegrund och värdighetsgarantier

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ger en inblick i hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs inom vård- och omsorgsförvaltningen. Årligen gör kvalitetsenheten tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska en sammanställning av förvaltningens kvalitetsarbete, där även exempel på resultat från olika kontroller och uppföljningar redovisas.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2022 Pdf, 781 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?