Länk till startsidan

Så arbetar vi med utveckling av tätorterna

Lunds kommun har en stor landsbygd, en fjärdedel av alla invånare i kommunen bor utanför Lund stad. För att utveckla landsbygden pågår ett antal projekt som främjar dialog och medborgarinflytande.

Vi arrangerar bland annat byaveckorna, medborgarbudget och en fördjupning av Genarp i Översiktsplaneringen. Ett pågående projekt för landsbygden är den satsning som just nu görs av bredbandsutbyggnad.

Våra aktuella projekt

Byaveckorna

Byaveckorna är en pop up-aktivitet för byarna runt Lund där varje by får en vecka att stå i centrum. Då är både tjänstepersoner och politiker på plats för att få träffa dig som bor, har företag eller förening i byn.

Läs mer om byaveckorna

Ett tegelhus tittar fram bland buskagen som följer en lång asfalterad gata.

Medborgarbudget

Medborgarbudget är ett pilotprojekt och demokrati på lokal nivå, och syftar till öka delaktigheten och inflytande för invånarna i områdena utanför Lunds tätort. Engagemanget är stort och första året kom det in 394 förslag.

Medborgarbudget

Grön rund skylt med vit text "Här planeras en hinderbana, som en del av kommunens projekt för medborgarbudget"

Bredbandsstöd

Vi har blivit beviljade medel från Region Skånes regionala bredbandsstöd 2022. Syftet med stödet är att bidra med möjligheterna att erbjuda en höghastighetsanslutning till de byggnader som idag inte nås av varken de kommersiella utbyggnadsplanerna eller de statliga stöd som tilldelats/tilldelas av Post och Telestyrelsen (PTS) för bredbandsutbyggnad.

Bredbandsstöd – Utveckling Skå

Träd som står i blom framför ett villakvarter med tvåvåningshus i trä och tegel.

Vi fördjupar oss i Genarps planering

I arbetet med att revidera Lunds gällande översiktsplan och samla underlag görs en fördjupning av Genarps planering. Hur ska Genarp utvecklas på lång sikt? Var kan vi bygga nytt, vad kan utvecklas och vad är viktigt att bevara? Genarp är en av de platser som vi tittar extra noga på i arbetet med att revidera översiktsplanen.

ÖP Genarp

Träd som står i blom framför ett villakvarter med tvåvåningshus i trä och tegel.

Tidigare ortsutvecklingsprojekt

Mellan åren 2010–2023 har flera ortsutvecklingsprojekt pågått, så kallade fokusprojekt, i Dalby, Veberöd, Genarp, Södra Sandby och Stångby–Vallkärra. Arbetet har letts av kommunstyrelsens styrgrupp för utveckling av tätorterna utanför staden. De tidigare resultaten från ortsutvecklingsprojekten ligger till grund för fortsatt arbete. I de olika fokusprojekten har respektive tätorts förutsättningar och behov lyfts fram.

Utifrån dessa har sex gemensamma utvecklingsområden definierats:

  • Engagemang, medborgardialog och kommunikation
  • Kollektivtrafik och infrastruktur
  • Natur, kultur och rekreation
  • Centrumutveckling och mötesplatser
  • Bostäder
  • Trygghet

Fokus Södra Sandby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby startade hösten 2019 och avslutades i september 2021. Även om projektet är avslutat pågår arbetet med att utveckla Södra Sandby, bland annat genom arbetet med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna.

Mer om Fokus Södra Sandby

Drönarbild över villakvarter med mycket träd och grönska. I bakgrunden syns åkrar och skog.

Fokus Genarp

Projektet Fokus Genarp pågick 2016-2018. Resultatet av gruppernas arbete samlades i en slutrapport som delades ut till alla hushåll i Genarp.

Fokus Genarps arbetsgrupper har fortsatt arbetet efter projektets slut.

Om du vill engagera dig i någon av arbetsgrupperna kan du kontakta Genarps Byalag.

Drönarbild över villakvarter med mycket träd och grönska. I bakgrunden syns åkrar och skog.

Fokus Veberöd

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Veberöd pågick 2014-2016. Projektet har gett många värdefulla erfarenheter, förslag och kontakter. Vissa åtgärder har genomförts under projektet, men mycket återstår. Här finns många bra förslag där kommunala nämnder och styrelser kan fortsätta ha dialog kring och ta med i planering framåt.

Drönarbild över villakvarter med mycket träd och grönska. I bakgrunden syns åkrar och skog.

Fokus Dalby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Dalby pågick 2010-2013. Ledord har varit långsiktighet, delaktighet och samverkan.

  • Långsiktighet - det som görs inom projektets ram ska ha bestående kvalitet.
  • Delaktighet - dalbybornas medverkan är inte bara önskvärd utan nödvändig.
  • Samverkan - Dalby är hela kommunens angelägenhet, alla kommunala förvaltningar är med och bidrar.
Drönarbild över villakvarter med mycket träd och grönska. I bakgrunden syns åkrar.

Framtidens Stångby och Vallkärra

Våren 2022 startade ett projekt för att utveckla framtidens Stångby och Vallkärra. Här utgår vi från dig som bor här, dina idéer, behov och åsikter.

Framtidens Stångby och Vallkärra

Drönarbild över villakvarter med mycket träd och grönska. I bakgrunden syns åkrar och skog.

Kontakt

Vill du ha material från projekten? Kontakta kommunkontoret.
E-post: kommunkontoret@lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?