Länk till startsidan

Värdegrund och värdighetsgarantier

Inom vård- och omsorgsförvaltningen ska vi erbjuda vård, omsorg, stöd och service som anpassas efter den enskildes behov och ger möjlighet till god livskvalitet. Den ska ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap.

Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder ska även kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Vår personal har ett gott bemötande och är kompetent, ansvarstagande och lyhörd för varje enskild brukares behov.

Detta är vår värdegrund.

Våra löften till dig

För att det ska vara tydligt vad vår värdegrund innebär för dig ger vi dig även några löften. Vi kallar dem värdighetsgarantier.

Garantierna utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och innebär att all personal ska arbeta för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med det menas till exempel rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och trygghet.

Värdighetsgarantierna inom vård- och omsorgsförvaltningen

Vi lovar att du får den information du behöver för att vara delaktig i beslut och insatser.

Vad innebär det för dig?

 • Att du får information som tydliggör hur du söker hjälp och vilken hjälp som erbjuds.
 • Att informationen är anpassad efter ditt behov.
 • Att informationen finns tillgänglig på kommunens webbplats och i pappersformat.

Vi lovar att du erbjuds en namngiven kontaktman senast inom 14 dagar efter det att dina insatser påbörjats.

Vad innebär det för dig?

 • Att kontaktmannen är den person i personalgruppen som i första hand kommer att ha kontakt med dig och dina närstående.
 • Att kontaktmannen har huvudansvaret för att det finns en bra grundplanering för hur och när din hjälp och ditt stöd ska utföras.
 • Att kontaktmannen ska informera övrig personal om planeringen.
 • Om du vill byta kontaktman ska vi utse en ny inom 14 dagar.

Vi lovar att du erbjuds en individuellt anpassad och tillgänglig genomförandeplan.

Vad innebär det för dig?

 • I genomförandeplanen beskrivs hur de beviljade insatserna ska utföras i enlighet med den överenskommelse som vi har ingått med dig. Du ska ha möjlighet att framföra dina önskemål om när och hur du vill ha den hjälp som är beviljad.
 • Genomförandeplanen ska vara tillgänglig för dig, vilket innebär att den till exempel kan översättas till andra språk, anpassas med bilder eller presenteras muntligt.

Vi lovar att vi tar kontakt med dig om personalen inte kan komma enligt överenskommelse. Vi lovar också att vi kontaktar dig om någon för dig okänd personal kommer.

Vad innebär det för dig?

 • Vi kontaktar dig i förväg om det händer något oförutsett som gör att vi till exempel måste göra ändringar i personalens schema eller sätta in vikarier.

Vi lovar att du som får stöd och service och vill delta i social gemenskap erbjuds möjligheter till detta och stöd för att kunna delta.

Vad innebär det för dig?

 • För ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder förvaltningens fritidsverksamhet individuellt stöd till en aktiv fritid och social gemenskap.
 • För dig som är äldre och har hemvård finns möjlighet att med stöd av stimulansombud delta i träffpunkternas verksamhet.
 • För dig som bor i särskilt boende för äldre innebär det att personalen ordnar två gemensamma aktiviteter på vardagar och en gemensam aktivitet på helgen utifrån de boendes önskemål och förutsättningar.

Om vi inte håller det vi lovar

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Du kan framföra dina synpunkter på olika sätt:

 • Direkt till personalen, muntligen eller skriftligen
 • Via e-tjänst på lund.se
 • Via e-post till vår klagomålsbrevlåda: klagomalvoo@lund.se
 • Via vanlig post till: Vård- och omsorgsförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund
 • Via medborgarcenter

Du kan lämna dina synpunkter anonymt, eller med namn och adress. Om du lämnar ett skriftligt klagomål får du en återkoppling inom 10 arbetsdagar från den chef som ansvarar för den berörda verksamheten. Återkoppling kan dock inte ges på klagomål som lämnas anonymt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?