Länk till startsidan

Hedersrelaterad problematik och hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar i de egna familjen, släkten eller ett större kollektiv. Den som utmanar eller går emot normerna anses dra skam över hela familjen och kan bli illa behandlad. Det kan drabba vuxna och barn och ta sig uttryck på olika sätt, exempelvis genom kontroll, hot och våld.

Vid oro eller misstanke om hedersrelaterat våld

 • Du som känner oro för att du är utsatt av din familj, släkt eller andra kan kontakta socialtjänstens mottagningsenhet eller elevhälsan. För att kontakta mottagningsenheten, se kontaktuppgifter nedan.
 • Du som vill ha stöd och råd kring hedersproblematik och hedersrelaterat våld kan kontakta kommunens samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Anmäl en misstanke om att ett barn far illa

Kontrollen kan handla om

 • Att inte få välja vilka kläder du vill ha.
 • Kontroll av mobil, dator och sociala medier.
 • Att inte få ha pojkvän/flickvän eller få ha sex innan äktenskap.
 • Att dölja/hemlighålla sin sexuella läggning eller könsidentitet.
 • Att inte få välja partner, skilja sig eller välja hur du ska leva ditt liv.
 • Att inte få välja eller välja bort religiös åskådning.
 • Att inte få utbilda sig och arbeta.
 • Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, materiellt, socialt, sexuellt och latent. Det kan också handla om barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Fakta om hedersrelaterat våld

 • Heder handlar om en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans sexualitet är central och betraktas som nödvändig för att upprätthålla familjens anseende. Familjens anseende och status är beroende av familjemedlemmarnas faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder.
 • Att leva i ett kollektivistiskt sammanhang kan innebära att det finns förväntningar och/eller krav på att sätta familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen framför sina egna. Det innebär att individerna kan tvingas att göra avkall på sina grundläggande mänskliga rättigheter
 • Själva våldsutövandet har oftast en kollektiv karaktär, det vill säga att det ofta är fråga om flera förövare från familjen och ibland även släkten. Våldet kan också vara sanktionerat, pådrivet och/eller tillåtas av familjemedlemmar eller släktingar som inte direkt medverkar i att utöva våld.
 • Alla kan drabbas oavsett kön och könstillhörighet, ålder, klass eller religion. Ibland är personer i samma familj både offer och förövare. Särskilt sårbara grupper är HBTQ-personer samt personer som har en funktionsnedsättning.

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15

Telefax: 046-359 52 22
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Mer information

Marina Gensmann, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.
E-post: marina.gensmann@lund.se.

Länkar till mer information

hedersförtryck.se

Polisen - Om att vara utsatt för hedersbrott

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?