Länk till startsidan

Misstanke om att barn far illa

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa, eller är du ung och har en kompis som du tror far illa? Tveka inte att kontakta kommunens socialtjänst. Här kan du läsa om hur du ska gå till väga för att anmäla oro för barn och unga.

Anmäl oro för barn

Orosanmälan gör du genom att klicka på länken nedan, oavsett om du är privatperson eller om du har kontakt med barn i ditt arbete och har anmälningsplikt. Du kan välja mellan att mejla, posta eller lämna in din orosanmälan på plats.

Anmäl misstanke om att ett barn far illa Pdf, 893 kB.

Privatperson – så här fungerar det

Om du befarar att ett barn far illa, kan du kontakta Mottagningsenheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Telefon: 046-359 70 10.

Tveka inte att ringa oss och rådgöra kring ett barn som du oroar dig för. Om det är bråttom och du inte kan vänta till nästa telefontid – ring Medborgarcenter, så ser de till att du får kontakt med oss.

Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några ”bevis” för att kontakta socialtjänsten. Det räcker att du har fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa. Sedan blir det vår, socialtjänstens, uppgift att bedöma dina uppgifter och fatta beslut om vi ska inleda en utredning eller inte.

När socialtjänsten får kännedom om att barn och unga inte har det bra kan vi ge stöd och hjälp till både barn och föräldrar. Både vuxna och barn kan vända sig till kommunens socialtjänst och ansöka om olika former av hjälp och stödinsatser.

Du kan vara anonym

Du som gör en anmälan kan vara anonym, så länge du inte uppger några personuppgifter vid kontakten med oss. Personuppgifter är exempelvis namn, telefonnummer och din e-postadress. Om du vill skicka in din anmälan anonymt via e-post är en möjlighet att göra det från en e-postadress som inte går att koppla till dig som person.

Arbetar du med barn och unga – så här fungerar det

Du som har kontakt med barn och unga i ditt arbete, har anmälningsplikt, vilket innebär att du är skyldig att anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. Det gäller exempelvis dig som arbetar inom skola, vård, polis, rättsväsende och liknande.

Barnets vårdnadshavare har alltid rätt att få veta vad som står i anmälan och vem som har gjort den. Det har med rättssäkerhet att göra.

De anmälningar som socialtjänsten får in då barn eller unga misstänks fara illa, kan handla om många saker. Det kan vara vårdnadshavare som brister i sin föräldraförmåga till följd av beroende eller psykisk ohälsa, ungdomar som riskerar att bli kriminella, är beroende av droger, mår dåligt eller har problem i skolan, barn som blir utsatta för eller bevittnar våld och övergrepp, exempelvis. Oavsett vad oron handlar om, är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten så att vi kan ge stöd och hjälp till de barn och unga som har behov av det.

Det första socialtjänsten gör när en anmälan om oro för ett barn eller en ungdom kommit in, är att göra en skyddsbedömning. Detta görs samma dag eller dagen efter att anmälningen kommit in. Socialsekreteraren bedömer då om barnet är i omedelbart behov av skydd. För att sedan bedöma om en utredning ska inledas, träffar socialsekreteraren barnet eller ungdomen och föräldrarna för att prata om innehållet i anmälan och för att undersöka om familjen är i behov av stöd och hjälp. Inom 14 dagar från att anmälan kommit in fattar vi beslut om utredning ska inledas.


Om socialtjänsten bedömer att det finns ett behov av stöd eller hjälp så inleds en utredning. Då tittar vi vidare på vilken typ av stöd och hjälp barnet och föräldrarna har behov av. Om uppgifterna är allvarliga och i de fall då anmälningen handlar om att barnet blir utsatt för våld eller där misstanken är att det förekommer våld i hemmet så inleds en utredning direkt.

När vi på socialtjänsten får veta att ett barn kan behöva hjälp gör våra socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen. För att ta reda på barnets behov av hjälp, stöd eller skydd pratar vi med föräldrarna, barnet och vid behov andra för familjen viktiga personer för att få en bild av barnets livssituation. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrarna för att tillsammans komma fram till lämpligt stöd.

Ett beslutsunderlag tas fram

Socialsekreteraren skriver ner det som kommer fram i samtalen. Inom fyra månader från det att en utredning har startat ska vi skriva ett förslag, beslutsunderlag, på vilken hjälp som vi kommit fram till blir bäst för barnet (utredningstiden kan förlängas vid särskilda skäl).

Det vanligaste är att vi kan ge hjälp med föräldrarnas (vårdnadshavarnas) samtycke. Har barnet fyllt 15 år kan vi erbjuda hjälp utan föräldrarnas (vårdnadshavarnas) samtycke - om barnet själv önskar det.

Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan vi behöva ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Vår politiska nämnd, arbetsmarknads- och socialnämnden, ska då ansöka hos förvaltningsrätten om en åtgärd som kallas LVU (vård med stöd av Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga). Detta gör vi bara i ett läge som är mycket allvarligt eller farligt för barnet.

När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

Får jag vet vad som står i utredningen?

När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att delge vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15, år utredningen och de har möjlighet att lämna sina synpunkter och få dessa antecknade. Den person som berörs av beslutet (barnets vårdnadshavare och barnet om det fyllt 15 år) ska få ett skriftligt beslut där också socialtjänstens motivering av beslutet framgår.

Tolk

Du har rätt att få tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du är allvarligt hörsel - eller talskadad. Det är vi på socialtjänsten som hjälper dig att beställa tolken och vi står också för kostnaden.

Vi har tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig. Förutom i särskilda fall, exempelvis om familjen flyttar till en annan kommun och en ny utredning blir aktuell där.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du tycker något är felaktigt i handläggningen ta upp det med utredande socialsekreterare i första hand. De flesta beslut kan också överklagas till förvaltningsrätten. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är socialtjänstens tillsynsmyndighet.

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om vårt arbete.

Klaga eller ge beröm med e-tjänsten Tyck till.

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15

Telefax: 046-359 52 22
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?