Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut juni 2023

Direktiv för översyn av nämndens resursfördelningsmodell samt ett Lundaförslag gällande musikprofilen på Lerbäckskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 20 juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Direktiv för översyn av nämndens resursfördelningsmodell

Barn- och skolförvaltningen har på uppdrag av barn- och skolnämnden tagit fram ett förslag till direktiv för översyn av den gällande resursfördelningsmodellen.

Skolans och förskolans resursfördelningsmodell syftar till att fördela resurser på ett rättvist och transparent sätt, för att säkerställa att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning oavsett socioekonomiska förhållanden, geografisk placering eller andra faktorer. Modellen är avsedd att säkerställa att skolor och förskolor får den finansiering som krävs för att ge en god utbildning och stöd till eleverna, samt att främja en effektiv användning av resurser.
Av direktivet som tagits fram framgår vilka delar inom modellen som föreslås ingå i översynen, bland annat fördelningen av grundresurs inom fritidshemmet och anpassad grundskola samt regelverket för den särskilda ersättningen till små skolor på landsbygden.

Barn- och skolnämnden beslutade fastställa förslaget till direktiv med tillägget att undersökningen av möjligheten att omfördela resurser till grundskolor med lågt söktryck även ska omfatta grundskolor med ogynnsamt delningstal, samt att utredningen om strukturresursens effektivitet tas med i beaktande och att förslag på förändringar i strukturresursen tas fram till den reviderade resursfördelningsmodellen.

Enligt tidplanen ska nämnden fatta beslut om reviderad resursfördelningsmodell senast i juni 2024, så att den kan börja gälla i januari 2025.

Lundaförslag: Rädda Lerbäckskolans musikprofil!

Barn- och skolnämnden har tagit emot ett Lundaförslag som gäller musikprofilen på Lerbäckskolan. Enligt Lundaförslaget riskerar musikprofilen att läggas ner till följd av justeringar i timplanen, och förslagsskrivarna föreslår mot bakgrund av detta att barn- och skolnämnden framöver stöttar Lerbäckskolan med den extra summa som behövs för att musikprofilen ska kunna fortsätta.
Barn- och skolnämnden beslutade att besvara Lundaförslaget enligt det förslag som tagits fram av förvaltningen. Av svaret framgår att förvaltningen ställer sig positiv till att utreda möjligheterna och förutsättningarna att värna och utveckla profiler vid Lunds grundskolor, däribland Lerbäckskolan, samt för att säkerställa likvärdiga ekonomiska villkor för Lunds kommuns skolor. Kommunfullmäktige kommer att ta ställning till ett förslag om att genomföra en sådan utredning inom ramen för en motion om profiler på skolorna i Lund som tidigare lämnats in och som barn- och skolnämnden beslutat att se positivt på.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: