Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut februari 2023

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 14 februari fattades bland annat beslut om justering av avfallstaxan och årsanalysen togs upp.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.
Här hittar du alla handlingar

Årsanalys av 2022

Renhållningsstyrelsen har under 2022 haft sex nämndsspecifika utvecklingsmål som stödjer kommunfullmäktiges mål och fokusområden; tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning, kommunens avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt, Lunds renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens, vi ska ha en budget i balans, verksamheten ska vara kostnadseffektiv och ha hög kvalitet samt att genom samverkan med andra utveckla nya hållbara lösningar.

Bättre resurshushållning

När det gäller att skapa en bättre resurshushållning har vi klarat samtliga mål för insamlade mängder, total mängd kommunalt avfall, restavfall och kundnöjdhet. Däremot klarade vi inte av målet med ökad insamling av matavfall, som sjunkit under året. För att klara det nationella målet på 75 procents insamlingsgrad av matavfallet behöver insamlingen höjas från 51,5 kilo/invånare till 68 kilo/invånare, det vill säga med 16,5 kilo/invånare på ett enda år.

Så låg miljöpåverkan som möjligt

Renhållningsstyrelsen har klarat målen kring koldioxidutsläpp och fossilfri fordonsflotta. Däremot klarades inte målet om att vara självförsörjande till 85 procent när det gäller solel.

En attraktiv arbetsplats

Trots en höjning av HME-värdet för 2022 klarade renhållningsstyrelsen inte målet. Under året har vi arbetat med att få fler att använda sitt friskvårdsbidrag för att på så sätt få bättre hälsa. Här har andelen ökat men vi når inte målet.

Budget i balans

Den stigande inflationen och ökande kostnader för bland annat drivmedel, el och reservdelar har påverkat renhållningsverket. Detta har lett till ett aktivt arbete med effektiviseringar under året.

Kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet

När det gäller kostnadseffektivitet har i stort sett alla mål klarats av. Däremot har inte målen klarats vad gäller reklamationer eller korrekt utförda ordrar för grovsopor och slam.

I årsanalysen lyfts också viktiga förändringar och händelser.

Några av de viktigaste händelserna

  • Ny taxa och serviceavgifter beslutades.
  • Ny Renhållningsordning med avfallsplan beslutads.
  • Insamling av returpapper blev ett kommunalt ansvar.
  • Sopsugsanläggningen på Brunnshög sattes i drift.

Justering av avfallstaxan

Under 2022 gjordes en total genomgång av alla renhållningsverkets taxor och serviceavgifter. När alla nya avgifter och taxor lagts in i förvaltningens affärssystem uppmärksammades några prissättningar som blivit ologiska. Framför allt rör det villakunder i innerstaden där vi inte kan köra med fyrfacksbil som har fått en orimligt hög höjning

Totalt sett rör det sig om en minskning av intäkter på ca 570 000 kr och detta anses kunna rymmas inom budget då förbränningsavgiften togs bort för 2023.

Fler handlingar från renhållningsstyrelsens möte samt kommande möten och ledamöter

Uppdaterad:

Dela sidan: