Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut januari 2023

Nya riktlinjer för kamerabevakning, bildandet av ett nytt naturreservat och mer tid att rösta på medborgarförslag. Det är några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om på onsdagens sammanträde.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Räkningar för barn- och äldreomsorg får skjutas upp i 90 dagar

Den senaste tidens höga räntor, elpriser och bränslekostnader har tagit hårt på många lundabors ekonomi. För att underlätta situationen har kommunstyrelsen beslutat att det ska det bli möjligt att skjuta upp inbetalningen av avgifter för bland annat förskola, fritids och äldreomsorg i 90 dagar.

Möjligheten att ansöka anstånd om betalning gäller för fakturor till barn- och skolnämnden (exempelvis för förskola och fritids), vård- och omsorgsnämnden (exempelvis hemtjänst och äldreboende) och utbildningsnämnden (avgifter för International School of Lund).

Betalningsanstånd ska kunna sökas för fakturor med fakturadatum mellan den 18 januari och 31 mars 2023. Det sker enklast genom att kontakta kommunen på 046-359 50 00 och då ha fakturan till hands. Alla som ansöker om betalningsanstånd kommer att få det beviljat, förutsatt att fakturan inte har gått till Inkasso.

Ja till bildandet av naturreservatet Dalby fälad – Klockarelyckan

Kommunstyrelsen har ställt sig bakom tekniska nämndens förslag att bilda naturreservat Dalby fälad – Klockarelyckan strax öster om Dalby tätort. Det tänkta reservatområdet består till största delen av torr- och fuktängar och rymmer en omfattande biologisk mångfald, med förekomster av en rad rödlistade och fridlysta arter.

En av Lunds kommuns viktigaste naturvårdsstrategier är att skydda, sköta och restaurera fäladsmarker. Området mellan Dalby och Hällestad samt söderut mot Björnstorp utgör en värdekärna för dessa miljöer. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer, och samtidigt tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Ärendet har varit på remiss till byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljönämnden, som alla ställer sig positiva till att bilda naturreservatet. Nästa och sista beslutsinstans blir kommunfullmäktige.

Naturområden i Lund

Nya riktlinjer ska styra hur kamerabevakning bedrivs i Lund

Sedan maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i hela EU. Förordningen ska skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till integritet och skydd av personuppgifter. I Sverige kompletteras GDPR sedan juni 2018 bland annat av kamerabevakningslagen. Dess bestämmelser påverkar bland annat hur kameror och annan teknisk utrustning för kamerabevakning får användas, samt hur material från kamerabevakning ska hanteras, lagras och gallras. Lagen innehåller också bestämmelser om vilka typer av bevakning som kräver tillstånd och vilken bevakning som inte gör det.

Bestämmelserna innebär att ”Policy för kameraövervakning i Lunds kommun” som gäller sedan 2007 behöver förnyas och anpassas till dagens regelverk. Som ett steg i processen har kommunstyrelsen antagit ”Riktlinjer för kamerabevakning inom Lunds kommun”, som ska ge vägledning till kommunen om hur arbetet med kamerabevakning ska bedrivas. Samtidigt föreslås att kommunfullmäktige upphäver ”Policy för kameraövervakning i Lunds kommun”.

Mer tid för röstning och bearbetning av förslag inom Medborgarbudget

Längre tid för röstning, längre tid för bearbetning av förslagen och längre tid för att förverkliga de vinnande bidragen. Det är några av de justeringar som kommunstyrelsen har beslutat om för att förstärka arbetet med projektet Medborgarbudget.

Under 2022 testades Medborgarbudget som ett nytt sätt att låta medborgare föreslå och rösta fram insatser i områdena Vallkärratorn-Stångby, Södra Sandby, Dalby-Torna Hällestad, Veberöd och Genarp. 394 förslag om allt mellan utegym och linbanor skickades in till kommunen. Inför årets upplaga har förra årets genomförande utvärderats. Bland annat konstateras att endast 74 av de inskickade förslagen uppfyllde alla kriterier. De förändringar av processen som nu har beslutats syftar bland annat till att förstärka arbetet – hela vägen från förslag till förverkligande av de vinnande bidragen. I maj väntas startskottet för Medborgarbudget 2023.

Här kan du läsa mer om projektet och 2022 års vinnare:

Medborgarbudget

Muslimsk samlingslokal ingen kommunal angelägenhet

I ett Lundaförslag har Islamiska kulturcentret i Lund ansökt hos kommunen om tillstånd att upprätta ytterligare en samlingslokal för kommunens muslimer. Bland de förslag till åtgärder som tas upp i Lundaförslaget nämns ett markhyresavtal där föreningen kan uppföra Expandia-containrar för att skapa en samlingslokal, ett uppdrag till Lunds kommuns fastighets AB att tillhandahålla en befintlig fastighet till föreningen, samt tillstånd att bygga ett kombinerat gemenskapscentrum och en idrottshall som ska användas av muslimer i Lund och olika intressenter.

I juni 2022 remitterades ärendet till servicenämnden, som bland annat förvaltar och hyr ut kommunens byggnadsbestånd och på så vis hanterar lokalförsörjningen till de kommunala verksamheterna. Servicenämnden bedömer att en samlingslokal för Lunds muslimer inte är att ses som en kommunal verksamhet som är i behov av lokal. Vidare anger nämnden att den inte har rådighet över marken i något av de föreslagna områdena som har inkommit i förslaget. Dessutom bedömer både nämnden och kommunkontoret att Lunds kommun inte kan ge enskilda trossamfund särskilt stöd för trosutövning. Kommunstyrelsen har nu beslutat att avslå Lundaförslaget.

Uppdaterad:

Dela sidan: