Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i augusti 2023

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om mer forskning och kontor vid entrén till Brunnshög. Andra ärenden gällde bostäder och förskola i Stångby och livsmedel på Nova Lund.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Entrén till Brunnshög tar form

Vid entrén till Brunnhög planeras för nya kontor och mer forskning, det handlar om kvarteret som ligger där Odarslövsvägen och Solbjersvägen möts. Byggnadsnämnden beslutade att det är dags för samråd för planförslaget som innehåller två större hus som kan bindas ihop av en gångbro om man vill det. Förutom kontor och forskning blir det också möjligt med olika former av service, till exempel butiker, restauranger och apotek.

Kvarterets närmaste grannar västerut är Saab och Axis. På andra sidan Odarslövsvägen byggs Portkvarteren som innehåller både bostäder och service. Planförslaget betonar därför att de nya husen ska trappas ner och möta gaturummet på ett nedtonat sätt.

Snart kan nya bostäder och förskola byggas i Stångby

Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen som nu ska tas upp i kommunfullmäktige för antagande.

Söder om Stångby där det bland annat tidigare låg en kriminalvårdsanstalt planeras det byggas bostäder, förskola och anläggas en park med en damm. Planen innebär cirka 320 nya bostäder. Här kommer kunna byggas villor, radhus och något mindre flerbostadshus. De flesta husen kommer att vara två eller tre våningar men det kan även finnas något som är fyra våningar högt.

Möjligt att bygga matbutik i och montera solceller på Nova Lund

En ny detaljplan för området runt Nova Lund är antagen. Många bestämmelser i den nya detaljplanen är samma som tidigare men där finns några nyheter.

Ändringarna innebär bland annat att det blir tillåtet för en livsmedelsbutik att öppna inne på Nova.

Att bredda användningen inom del av planområdet har vägts mot trafiksituationen kring Nova Lund. Konsekvenserna på trafiken är utredd och visar att ändringen kommer innebära att det ibland blir mindre trafik men att det under vissa perioder blir en marginell högre belastning.

Den tillåtna byggnadshöjden är justerad för vissa byggnader så att solceller på taket kan inkluderas i höjden.

För att säkra befintliga dagvattendammar och därigenom stora delar av planområdets dagvattenhantering regleras markens minsta genomsläpplighet på delar av planområdet.

Nämnden behandlade även ett planbesked i Stora Råby, ärendet blev återremitterat.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: