Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i april 2023

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om samråd för en detaljplan i Brunnshög som gör det möjligt att bygga en förskola, bostäder och kontor. Andra ärenden var bland annat beslut om att utreda om Grand hotell kan bygga ut och att planeringen av nya bostäder i Nöbbelöv kan starta.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Samråd för nya kvarter på Brunnshög

Vid Nobelparken planeras det för över 250 bostäder, en bilfri förskola och kontor.

Förskolan som planeras norr om Nobelparken är tänkt att vara bilfri. Här blir det enkelt och smidigt att komma på cykel. De cirka 20 år gamla förplanterade träden bevaras och används på förskolan gård.

De cirka 250 nya bostäderna delas upp i radhus, punkthus och flerfamiljshus. Längs Brunnshögsgatan blandas bostäder med kontor och andra verksamheter eller butiker.

Inom planområdet finns en biotopskyddad märgelgrav som enligt nuvarande förslag ska tas bort. En dispensansökan är inlämnad hos Länsstyrelsen och ytterligare utredningar om naturvärdena och artskydd kommer att tas fram. Detaljplanen är ute på samråd från början av maj. Då har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

200 nya bostäder på Nöbbelöv och fler hotellrum i stadskärnan

Stena Fastigheter vill komma i gång med planeringen av både radhus och lägenheter på Nöbbelöv. Tanken är att byggnaderna ska variera från tre våningar upp till något enstaka hus med sex våningar, närmast centrum. I centrum ska det också bli plats för verksamheter, till exempel en utbyggd vårdcentral i bottenvåningen. Lunds kommun själva har tankar om att längst i söder bygga ett äldreboende.

Planeringen blir ett steg i att förverkliga det planprogram som beslutades 2021 där en bärande del är att Kävlingevägen görs om till en stadsgata med allé. Längs med gatan blir det även gång- och cykelväg och ytor som tar hand om dagvatten. Samråd då det blir möjligt att lämna synpunkter på förslaget till ny detaljplan blir det om ungefär ett år.

Vid mötet beslutade nämnden även att en ny detaljplan ska tas fram för Grand Hotel i centrala Lund. Planen behövs för att Grand ska kunna bygga ut med en vindsvåning in mot gården. Från Bantorget kommer enbart en höjning av taknocken synas.

Magle konserthus kan utöka

Nämnden antog en ny detaljplan för Maria Magle 2 i centrala Lund som gör det möjligt för Magle Konserthus att utveckla sin verksamhet. Förändringen innebär att det nu finns möjlighet att utöka lokalerna inåt gården och göra konserthuset mer ändamålsenligt med bättre entré, förvaringsutrymmen och möjligheter till servering i anslutning till konserter. Samtidigt stärks skyddet för den kulturhistoriskt viktiga byggnaden och skyddet mot skyfall ökar.

Planeringstrategin godkändes

Byggnadsnämnden godkände den planeringsstrategi som är en del i processen att revidera Lunds översiktsplan. Planeringsstrategi är en ny typ av dokument där man övergripande kan läsa vad kommunen vill med den översiktliga planeringen, hur man ställer sig till den gällande översiktsplanen och vad man kan förvänta sig att det nya förslaget kommer att fokusera på.

I planeringsstrategins slås det fast att Lunds kommuns översiktsplan är aktuell i förhållande till kraven i plan- och bygglagen men att nya förutsättningar måste tas om hand när översiktsplanen revideras. Strategin lyfter behovet av bland annat en fördjupning av översiktsplanen för Genarp, att nya beslut kommer behövas om fördjupning för Källby och Kunskapsstråket och att utbyggnadsplanen bör uppdateras.

Planeringsstrategin kommer framöver ha en tydlig och strategisk roll i översiktsplaneringen där en planeringsstrategi tas fram tidigt i varje mandatperiod. Placeringsstrategin går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Ett skogsområde får namnet Stångbyskogen

Området har olika namn enligt Stångbyborna. Ett av dem är Stångbyskogen. Ett officiellt namn kan minska förvirring och namnet kan användas som underlag när tillexempel framtida grillplatser och skogslek ska få adresser.

Inget bygglov i efterhand för Akademiska hus

Akademiska hur har sökt bygglov i efterhand för ett glasparti i M-huset som vetter mot Ole Römers väg. Ombyggnaden är redan gjord, men då den inte gjorts enligt bygglovsritningarna från 2019 har nu Akademiska hus ansökt på nytt.

Nämnden valde att inte bevilja lovet eftersom de nya ritningarna och hur det har blivit innebär att fasaden på den arkitektoniskt värdefulla byggnaden har förvanskats. M-huset är ritat av Klas Anselm. Lunds stadsantikvarie påpekar att kvadraten har varit ett genomgående karaktärsdrag som håller ihop Anshelms byggnader på LTH och den genomförda ombyggnaden innebär att detta bryts.

Uppdaterad:

Dela sidan: