Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut 31 maj 2023

Alternativ plats för planerad avfart från E22, plan för att bekämpa våld i nära relationer, konstgräsplan i Stångby samt delårsrapporter för kommunens verksamheter och ekonomi. Det är några av ärendena kommunstyrelsen beslutade om den 31 maj.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Alternativ plats för planerad avfart från E22 ska utredas

Kommunen har i sin planering sedan tidigare avsatt mark för en ny avfart från E22 norr om Lund. Den nya avfarten ska kunna trafikförsörja norra delen av Brunnshög om nuvarande Trafikplats Lund norra inte räcker till.

Samtidigt planerar Lunds universitet att bygga en så kallad frielektronlaser i förlängningen av Max IV som ligger i närheten. Lasern ställer särskilda krav på säkerhetsavstånd och kan inte samexistera med den tänkta avfarten.

Lunds kommun har en uttalad ambition att stödja etableringen av internationella forskningsanläggningar som har stor betydelse för kommunen, Lunds universitet och näringslivet i regionen. För att lösa den uppkomna utrymmeskonflikten har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska försöka hitta alternativa placeringar för trafikplatsen som gör det möjligt för universitetet att fullfölja sin planerade satsning samtidigt som trafikförsörjningen till framtida bebyggelse i området blir tillräcklig och hållbar.

Brunnshög

Ny plan för att bekämpa våld i nära relationer

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är en angelägen och prioriterad fråga både nationellt och lokalt. Lunds kommun har tagit avstamp i bland annat regeringens jämställdhetsmål och den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor när förslaget till en ny plan tagits fram.

Planen ska stödja arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Planen är tänkt att gälla år 2023–2027. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya planen. Om det blir så ersätts den nuvarande planen mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021–2023. 

Ny konstgräsplan i Stångby får sand i stället för gummipartiklar

Kommunstyrelsen har godkänt anläggandet av en ny konstgräsplan i Stångby. Planen ska kunna användas för fotbollsspel året runt och kommer att beläggas med sand i stället för gummigranulat, som har konstaterats sprida miljöfarliga mikroplaster i naturen. 10 miljoner kronor har avsatts i investeringskostnad och därtill 860 000 kronor om året i driftskostnader under 2024-2026.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Praktikplatser och arbetsmarknadsanställningar ska fördelas enligt ny riktlinje

När arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser fördelas i kommunen ska två grupper prioriteras: arbetslösa försörjningsstödsmottagare som bedöms arbetsredo samt försörjningsstödsmottagare med barn. Det framgår av ”Riktlinje för fördelning av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser” som kommunstyrelsen nu har godkänt.

Vikten av att fler lundabor kommer i arbete eller sysselsättning betonas i kommunens program för social hållbarhet. Att erbjuda kommunala arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser är två av flera verktyg kommunen använder för detta. Hur dessa anställningar och praktikplatser ska fördelas beskrivs i den nu beslutade riktlinjen, liksom vad som är en kommunal arbetsmarknadsanställning eller praktikplats.

Enligt den nya riktlinjen ska arbetsmarknads- och socialnämnden varje år ta fram en fördelningsmodell som baseras dels på nämndens målsättningar för arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser, dels mottagande verksamheters kompetensbehov på kort och lång sikt samt deras förutsättningar för mottagande. Processen ska präglas av dialog mellan nämnden och mottagande verksamhet. När den årliga fördelningsmodellen är beslutad kommer berörda nämnder och styrelser överens med arbetsmarknads- och socialnämnden om att inrätta arbetsmarknadsanställningarna och praktikplatserna.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge kommunkontoret i uppdrag att föreslå hur arbetsplatsförlagt lärande kan arbetas in i riktlinjerna samt hur riktlinjerna ska kunna inkludera hela kommunkoncernen.

Delårsrapporter visar på arbete enligt plan men också tuffare tider

Två delårsrapporter för årets fyra första månader – en för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt en för hela kommunen – godkändes av kommunstyrelsen. Den förstnämnda rapporten visar att kommunstyrelsens verksamheter fortlöper enligt plan och att de flesta politiska uppdragen är påbörjade. Övergripande fokus för verksamheten är trygghet och beredskap, klimat och social hållbarhet samt effektivitet i de stödjande och styrande uppdraget. Den preliminära bedömningen vad gäller måluppfyllelse indikerar att kommunstyrelsens utvecklingsmål i stort går i rätt riktning.

När det kommer till ekonomin är läget kärvare. Det prognostiserade resultatet för helåret för Lunds kommun uppgår till -119 miljoner kronor, vilket är 95 miljoner kronor sämre än årets budget. Resultatet uppgår till -1,5 procent i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Kommunens investeringsutgifter bedöms uppgå till 1 060 miljoner kronor, vilket är 130 miljoner kronor lägre än årets investeringsbudget. Överskottet förklaras främst av att flera investeringar i lokaler har skjutits fram i tid.

Sammantaget görs bedömningen att det är för tidigt att göra en total utvärdering av god ekonomisk hushållning, eftersom det så här tidigt på året saknas resultatunderlag för den absoluta majoriteten av de uppdrag och aktiviteter som är knutna till de av kommunfullmäktige beslutade målen.

Kommunens personalredovisning visar att sjukfrånvaron är lägre bland såväl män som kvinnor jämfört med motsvarande period förra året.

Delårsrapport visar på sämre resultat i budget än förväntat

Möjliga effektiviseringar i kommunens organisation ska utredas

Kommunens kostnader väntas öka snabbare än intäkterna de närmaste åren. För att kunna fortsätta leverera välfärdstjänster med god kvalitet och utveckla Lund som en attraktiv och hållbar plats att leva och verka på kan det krävas förändringar i organisation och styrning. Därför har kommunstyrelsen beslutat att låta utreda möjliga effektiviseringar i kommunens organisation. Kommunkontoret får nu i uppdrag att ta reda på var och hur det går att bromsa kostnadsökningar. Fokus ligger på fem områden:

  1. Utred för- och nackdelar med en samlad samhällsbyggnadsförvaltning i stället för att som i dag hantera olika samhällsbyggnadsfrågor på olika förvaltningar.
  2. Se över gränssnittsfrågor inom kommunkoncernen.
  3. Tydliggör ansvar och organisering av kommunkoncernens samlade fastighetsbestånd, vars förvaltning och underhåll i dag medför stora kostnader.
  4. Ta fram en modell för hur tillkommande lokalkostnader ska finansieras framöver för att bromsa kostnadsökningen för lokaler.
  5. Ta fram förslag på styrmodell som kan ersätta nuvarande system med att köpa och sälja tjänster inom kommunens verksamheter och förvaltningar.

Riktlinjer mjukas upp för hur pengareserv får användas

Lunds kommun har sedan 2013 satt undan pengar till en så kallad resultatutjämningsreserv för sämre tider. Pengarna ska kunna användas för att möta hastiga försämringar av konjunkturen, och på så sätt behålla en stabilitet i den kommunala verksamheten när skatteunderlaget minskar.

Kommunstyrelsen har nu beslutat om ett nytt regelverk för hur reserven får användas. Enligt nuvarande riktlinjer får reserven användas endast för att täcka underskott som uppstått till följd av en lågkonjunktur. De nya riktlinjerna, som gäller från och med nästa år, gör det möjligt att använda reserven även för att möta extraordinära prisökningar eller kostnader till följd av andra oförutsedda och ej påverkbara händelser, exempelvis höjda pensionskostnader till följd av stigande inflation.

Resultatutjämningsreserven uppgår i dag till 1,5 miljarder kronor.

Lundaförslag: Halvera serveringen av kött i skolor och förskolor

I ett inskickat Lundaförslag med rubriken ”Minskad servering av kött – bra för djuren, barnen och klimatet” föreslås att mängden kött som serveras i kommunens skolor och förskolor halveras till 2030, jämfört med 2021 års nivå.

I flera av kommunens styrande dokument finns skrivningar om klimatpåverkan av livsmedel, däribland i kommunens program för ekologisk hållbar utveckling 2021–2030 och kommunens mat- och måltidsplan. Kommunstyrelsen bedömer att dessa dokument möter Lundaförslagets intentioner, och här därför beslutat att avslå Lundaförslaget.

Lundaförslag: Lämna tillbaka WWF:s klimatutmärkelse

Förra året utsågs Lund till årets globala klimatstad av Världsnaturfonden WWF i konkurrens med 280 städer från 50-talet länder. I ett Lundaförslag föreslås att kommunen lämnar tillbaka utmärkelsen, eftersom kommunen beslutat att avsätta medel för utbyggnad av E22. Förslagsställaren hänvisar till att kommunens klimatpolitiska råd riktat kritik mot att beslut om E22 ökar kapaciteten för biltrafik och därmed ökade utsläpp av växthusgaser.

Kommunstyrelsen har dock avslagit Lundaförslaget. I underlaget till beslutet lyfts att utmärkelsen grundar sig på en omfattande granskning av kommunens mål, åtgärder och statistik över utsläpp. Om Lund och andra svenska städer uttryckte juryn: ”De svenska städerna står sig bra. De har tydliga klimatmål och breda, uppföljningsbara handlingsprogram. Många skärper just nu sina klimatmål och tidigarelägger mål för nettonollutsläpp. Men de är inte perfekta eller klara med jobbet.” Att kommunen varken är perfekt eller klar med jobbet anses således inte vara skäl att lämna tillbaka utmärkelsen.

Lundaförslag: Ompröva beslutet om stöd till E22-projektet

Lunds kommun bör ompröva beslutet om stöd till E22-projektet. Det framförs i ett Lundaförslag och motiveras med att projektet fördyrats avsevärt sedan 2017 då beslutet fattades, att kommunens utgifter ökat som en följd av utvecklingen i omvärlden samt att den planerade utbyggnaden har kritiserats av klimatpolitiska rådet.

Kommunstyrelsen säger dock nej till Lundaförslaget. I underlaget till beslutet görs bedömningen att kommunen varken bör eller kan ompröva beslutet. E22 är av riksintresse och enligt den ansvariga myndigheten Trafikverkets analyser är breddningen nödvändig för framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan. Kommunens planerade utbyggnad och fortsatta förtätning av de östra och nordöstra delarna av staden kommer dessutom att innebära en ökad trafikbelastning på vägen. Om projektet fördröjs eller stoppas skulle det ge negativa konsekvenser för utvecklingen av exempelvis Ideon och Medicon Village. Vidare har kommunen redan tecknat ett avtal med Trafikverket om hur breddningen ska finansieras och genomföras. Den sammantagna bedömningen är att breddningen är en prioriterad fråga trots de argument som lyfts i Lundaförslaget.

Lundaförslag: Totalförbjud fyrverkerier i kommunen

Den som vill skjuta fyrverkerier på offentlig plats i Lunds kommun utan polistillstånd får göra det endast på nyårsafton klockan 18 fram till nyårsdagen klockan 02. Övrig tid krävs polisens tillstånd, och i närheten av sjukhus och äldreboenden gäller förbud året om. Enligt ett inskickat Lundaförslag bör förbud gälla överallt och året om. Detta för tama och vilda djurs välmående och för att slippa nedskräpningen som fyrverkerierna medför.

Den 6 april 2022 behandlade kommunstyrelsen ett liknande förslag, och beslutade då att inte göra några ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. Den här gången gjordes samma bedömning och det aktuella Lundaförslaget avslogs. Inför beslutet undersökte kommunkontoret rättsläget i frågan, och kunde då konstatera att ordningslagen förvisso gör det möjligt för en kommun att begränsa användningen av pyroteknik genom lokala ordningsföreskrifter, men att praxis i förvaltningsrätter och kammarrätter ger uttryck för stor restriktivitet när det gäller införandet av ett allmänt fyrverkeriförbud.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: