Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut april 2023

Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse för 2022 är två av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 19 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Kvalitetsrapport för 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade att anta kvalitetsrapporten, som beskriver hur förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete samt ger aktuella exempel från 2022.

Under hösten 2022 deltog Lund i den nationella brukarundersökningen för områdena ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård och beroendevård. Antalet svarande på enkäterna var det högsta hittills, 186 personer, och svarsfrekvensen för vuxna var mycket hög, 62-86 procent. Lunds resultat ligger i nivå med, eller över, riket vad det gäller hur brukarna upplever tillgänglighet, begriplighet, visad förståelse och delaktighet. 89-94 procent är mycket eller ganska nöjda med dessa delar.

Socialpsykiatrin arbetar med att ge individuellt stöd till återhämtning för personer med psykisk funktionsnedsättning. I årets brukarundersökning Inspire får verksamheten fortsatt höga resultat, både i olika områden som anses viktiga för återhämtning men tydligast i bedömningen av bemötande och personliga relationer till verksamhetsområdets medarbetare.

Under pandemiåren 2020 och 2021 sjönk antalet rapporter enligt lex Sarah avsevärt. Lex Sarah är ett samlingsnamn om skyldigheten för personal i socialtjänsten att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. De avvikelser som görs blir underlag för att utveckla verksamheten. Under 2022 ökade åter antalet rapporter något. De handlade bland annat om brister i hur vi genomförde olika insatser.

Det senaste året har det kommit in 28 inlägg via förbättringssystemet Tyck till. De flesta inläggen på Tyck till är kritik eller missnöje från brukare eller deras anhöriga. Klagomålen gäller oftast hur vi arbetar i individärenden med utredningar, bedömningar och beslut.

Patientsäkerhetsberättelse för 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade att anta patientsäkerhetsberättelsen, som beskriver kvalitetsarbetet för den hälso- och sjukvård som erbjuds patienter inom socialpsykiatrins boenden och boendestöd.

Under 2022 genomfördes en patientsäkerhetsanalys som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Arbetet pågår med de frågor som identifierats i analysen. Bland annat att utveckla arbetet med munhälsa som påbörjades hösten 2022. Arbete pågår med att se över bemanningen av sjuksköterskor, så att verksamheten har tillgång till sjuksköterskor på jourtid.

Socialpsykiatrin arbetar tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen kring ”God och nära vård” samt med vårdcentralerna i Lund. ”God och nära vård” är ett arbete som syftar till att nationellt omorganisera primärvården där alla vårdens samarbetspartners tillsammans behöver tänka om för att ge medborgarna en god vård med patientens behov i fokus.

Under 2022 kom det in 159 avvikelser, vilket är nästan 25 procent mindre än de föregående två åren. De avvikelser som rapporteras används som underlag för att utveckla verksamheten. Två avvikelser bedöms ha medfört en allvarlig risk för vårdskada och är anmälda till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Två avvikelser bedöms ha medfört en vårdskada för brukare, men ingen av dessa bedöms som allvarlig.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: