Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut februari 2023

Bildandet av naturreservatet Dalby fälad – Klockarelyckan var ett av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om vid sitt sammanträde den 2 februari.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga på kommunens webbplats:

Möten och protokoll

Ja till bildandet av naturreservatet Dalby fälad – Klockarelyckan

Nu står det klart att naturreservatet Dalby fälad – Klockarelyckan strax öster om Dalby tätort ska bli verklighet. Detta sedan kommunfullmäktige ställt sig bakom förslaget från tekniska nämnden.

Reservatområdet består till största delen av torr- och fuktängar och rymmer en omfattande biologisk mångfald där bland annat en rad rödlistade och fridlysta arter ingår. Större delen av ytan har pekats ut som värdefull natur, klass 1 och 2 (högsta naturvärde samt högt naturvärde), i kommunens Grönprogram.

En av Lunds kommuns viktigaste naturvårdsstrategier är att skydda, sköta och restaurera fäladsmarker. Området mellan Dalby och Hällestad samt söderut mot Björnstorp utgör en värdekärna för dessa miljöer. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer, och samtidigt tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Naturområden i Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: