Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut mars 2023

Ett sammanhängande idrottsstråk i södra Lund, ny mat- och måltidsplan samt plan för klimatneutralt byggande. Det är några av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om den 15 mars.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Direktiv klart för fortsatt utveckling av idrottsstråket

Lunds södra delar rymmer i dag en rad anläggningar för idrott, rörelse och rekreation. Nu tas nästa steg i skapandet av Idrottsstråket. Genom det direktiv som kommunstyrelsen ställt sig bakom kommer idrottens samlade behov att vara styrande i planeringen av området. Direktivet rymmer bland annat en övergripande ambition att stärka Lunds profil som idrottsstad, samt fem prioriterade inriktningar för den fortsatta planeringen av stråkets utveckling.

Genom satsningar på idrott, rörelse och rekreation i sammanhängande attraktiva och trygga stadsmiljöer med höga krav på hållbara lösningar vill kommunen genom Idrottsstråket vara en föregångare inom hållbar stadsutveckling. Syftet med utvecklingen av stråket är att möta lokala och regionala behov av ytor och lokaler för idrott och skapa en attraktionspunkt för såväl lundabor som för nationella och internationella besökare. Plats för bostäder och näringsliv inkluderas också, i samspel med idrotten. Genom mer levande miljöer med folkliv året om och på dygnets olika timmar blir området därmed en trygg punkt för lundaborna.

Idrottens behov i fokus när Lunds södra delar fortsätter att utvecklas

Tillfälligt stöd ska hjälpa idrottsföreningar ekonomiskt

Ett tillfälligt stöd på 5 miljoner kronor ska hjälpa Lunds idrotts- och föreningsliv igenom det nuvarande försämrade ekonomiska läget. Kommunstyrelsen har röstat igenom satsningen som finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel med anledning av lågkonjunktur.

Stödet riktas till de idrottsföreningar som är i störst behov av det, och ska fördelas på två sätt:

  • Som ett förstärkt lokalkompensationsbidrag till de föreningar som driver egen anläggning eller hyr av annan part än kommunen, och som har drabbats av höga drifts- och elpriser den senaste tiden.
  • Som ett tillfälligt konjunkturstöd för elitverksamheter som är extra drabbade av uteblivna publikintäkter och en osäker sponsormarknad. Elitverksamheterna bidrar till att skapa Lunds identitet och även attraktionskraft, samt fyller en viktig roll som skapare av förebilder för barn och unga i kommunen.

Fördelningen av stödet ska ske efter dialogmöten med föreningarna och genomgång av deras räkenskaper. De organisationer som får stöd för elitidrott under 2023 ska också återkomma med en plan för att uppnå långsiktig ekonomisk hållbarhet, beslutade kommunstyrelsen.

Mat- och måltidsplan ska ge trivsamma och näringsriktiga måltider

Kostpolicy för Lunds kommun kan snart ersättas av en ny mat- och måltidsplan. Planen ska liksom nuvarande styrdokument tydliggöra hur kommunen arbetar med mat och måltider. Den tar sin utgångspunkt i Livsmedelsverkets måltidsmodell som består av sex områden: god, integrerad, trivsam, miljösmart, näringsriktig och säker. I planen beskrivs betydelsen av dessa områden för Lunds kommun. I planen ingår även åtgärder som bland annat syftar till att uppnå mål satta inom ramen för programmen inom hållbarhetsområdet.

Förslaget till ny mat- och måltidsplan har tagits fram i samråd med barn- och skolförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Efter att ha varit på remiss till kommunens samtliga nämnder och styrelser har förslaget reviderats. Kommunstyrelsen godkände förslaget tillsammans med tillägget att en kommungemensam handlingsplan och riktlinjer utifrån planen ska utarbetas i samverkan med berörda nämnder. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Skärpt plan för klimatneutralt byggande fick ja

Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges totala inhemska utsläpp, och strax över en tredjedel av allt avfall som uppstår. Att kombinera en hög nybyggnadstakt med nationella och lokala klimatmål är utmanande, men krävs för att ha en möjlighet att nå klimatneutralitet på sikt. Som en del i arbetet har Lunds kommun tagit fram ett förslag till plan för klimatneutralt byggande och anläggning. Planen ska också bidra till att kommunens hållbarhetspolicy och beslutade mål uppfylls.

I förslaget till plan beskrivs principer för att nå ett klimatneutralt byggande och anläggning i kommunen samt vilka gemensamma förutsättningar som gäller för de förvaltningar och kommunala bolag som bygger och anlägger. Framtagna åtgärder visar vilka insatser som behövs framöver samt hu ansvaret fördelas.

Förslaget har varit på remiss för synpunkter till berörda nämnder och bolag samt aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, och därefter kompletterats utifrån inkomna synpunkter. Innan kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget gjordes ytterligare en skärpning av det: handlingsplaner ska tas fram för hur utsläppen ska halveras i projekt som avslutas år 2025, samt för hur projekt som avslutas år 2030 ska vara helt klimatneutrala. Det uppdaterade förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Uppdaterad:

Dela sidan: