Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i mars 2023

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om en detaljplan i Brunnshög som gör det möjligt att bygga en ny förskola och skola för 450 barn. Andra ärenden var bland annat två mindre detaljplaner och svar på en remiss om handlingsplan för minskad miljöpåverkan.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Grönt ljus för gårdshus men återremiss för villatomter

Byggnadsnämnden fattade beslut om två mindre detaljplaner som båda rör privatbostäder. På Stora tvärgatan i centrala Lund blir det möjligt att bygga ett mindre hus inne på gården, ett gårdshus. Samtidigt ger planen rivningsförbud för det befintliga bostadshuset eftersom det är kulturhistoriskt intressant.

Byggnadsnämnden beslutade om återremiss för en detaljplan I Torna Hällestad som skulle göra det möjligt att stycka av två tomter för att bygga villor. Nämnden vill att byggnadshöjden begränsas ytterligare, som en anpassning till omgivningen.

Ny skola för upp till 450 barn på Brunnshög

Byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen som innebär att en ny skola och förskola snart kan börja byggas på Brunnshög, nära MAX IV. Förutom skola och förskola är syftet med detaljplanen att ge plats till en fjärrkylningsanläggning, säkerställa fördröjning av dagvatten samt avgränsa plats för befintlig telemast och transformatorstation. Detaljplanen förstärker också kulturmiljön och utökar allmän plats med gata och vändplatser.

Det planeras för en skolbyggnad med sammanbyggda vinklade huskroppar i en till tre våningar på en grön och uppvuxen tomt med skolgård och lekytor. Skolbyggnaden och andra byggnader är placerade för att ge bullerskydd åt skolans utemiljö.

Skoltomten kommer att ha tillräckligt stor friyta och följa Lunds kommuns riktlinjer för skolgårdar och förskolegårdar.

Besvarad motion om ”Handlingsplan för minskad klimatpåverkan”

Miljöpartiet de Gröna har föreslagit att kommunen ska ta fram en handlingsplan för att minska klimatpåverkan i Lunds kommun där bland annat byggnadsnämnden föreslås ta fram planering och beslutsunderlag för en bilfri stadskärna senast 2024. Byggnadsnämnden föreslås också enbart bevilja rivningslov till dem som förbinder sig att riva varsamt och leverera allt rivningsmaterial till en kommunal återbrukscentral för byggmaterial.

Nämnden är positiv till färre bilar i stadskärnan men menar i sitt svar att det inte är möjligt till 2024. Mindre motortrafik skapar bland annat bättre möjligheter till utvecklingen av vistelse, handel, evenemang, samt gång- och cykeltrafik på stadskärnans gator. Tillgängligheten till stadskärnan bör betraktas som en helhet, med både gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Förändringar för motortrafiken på stadskärnans gator bör utvecklas inom ramen för det nyligen uppstartade arbete med Utvecklingsplan för stadskärnan.

Kravförslaget vid rivningslov är det idag inte möjligt att genomföra. Det finns ingen möjlighet inom gällande lagstiftning att ställa krav på att allt materialet omhändertas eller att det ska tillfalla kommunen. Enligt plan- och bygglagen (PBL 10 kap 6§) ska det finnas en kontrollplan till ett rivningslov. I den ska det förklaras vilket material som är möjligt att återbruka och hur det ska göras. I alla rivningsärenden säkerställer nämnden att en sådan inventering har gjorts och att den är tillfredsställande. Kommunen ser återbruk som en viktig del i ett klimatneutralt byggande och arbetar för bättre strukturella lösningar så att det blir enklare att återbruka mer.

Uppdaterad:

Dela sidan: